Ilmiy-texnik kengash bayoni №1

 

“Утверждаю”

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

____________ Х. Мирзахидов

«27» января 2016 года

 

Протокол №1

Научно-технического совета Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

 

20 январь 2016 г.                                                                                    г. Ташкент

Председательствовал:

И.Д. Джураев – Заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Участвовали:      

Мухитдинов М., Чекашкина Т., Тухтаев У., Гафуров А., Камалов Ю., Джалалов М., Умарходжаев Ф., Исаев Х., Рахматуллаев З., Гатаулина А., Хасанов Х., Сайдалиев Г., Максудов Ж. Абидов Б., Гафуров А., Хакимов З., Хашимхаджаев А., Назарова М., Таджибаева Х., Газиев А., Мелибоев Ш., Арифбаев А., Юлдашев Д., Атаханов М., Тухтасинов М., Ахмаджонов А., Расулов О.

Отсутствовали:

Кунгуров Ф., Умаров О., Дадамухаммедов Р.,Зияев З., Набишев Д.,

 

 

Повестка дня

 

1. Отчет НИР: «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съема».

Докладчик:   Ахмаджонов Аминжон- к.т.н., Центр разработки

 программных продуктов и аппатаратно-программных

комплексов при ТУИТ

Оппонент: Расулов О.Х. Начальник отдела ГУП «UNICON.UZ»

Ответственный: Мухитдинов М.М.

 

2. Итоги конкурса научно-исследовательских работ.

Докладчик: Мухитдинов М.М.

3. Разное.

 

И.Джураев: Хурматли илмий техник кенгаш аъзолари бугунги навбатдаги илмий техник кенгаш йиғилиши кун тартибига учта масала киритилган.

Кун тартиби бўйича фикр мулохазалар борми? Агар йўқ бўлса куннинг биринчи масаласига ўтсак.

Биринчи масала: Отчет НИР: «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съема» бу бўйича сўзни   Ахмаджонов Аминжонга берсак. Мархамат.

А.Ахмаджанов: Биз илмий тадқиқот ишимизнинг олиб боришдан асосий мақсад маълум бир ажратилган хоналарда қандай йўллар информациялар чиқиб китиши мумкин ва уларнинг қандай йўллар билан олди олинади шуларни ўрганиш ҳамда қурилмаларни ясаш.

Бундай хоналарда акустик, виброакустик, инфрақизил телефон каналлари орқали информацияларни чиқиб кетиш кўриб чиқилган. Бизнинг асосий мақсадларимиз техник топшириқда келтириб ўтилган. Бу техник топшириқ 2 та этапдан иборат бўлиб, 1 этапда техник қурилмалар, адабиётларда келтирилган ва бошқа маълумотлар билан танишиб чиқиш. 2 этапда асосий мақсад қурилмаларни ишлаб чиқиш эди. Бу ишланмалар МОП структурадаги элемент база асосида схемалар қилиняпти. Кейин бу ерда элементларни температурага боғлиқлиқлиги, хона температураси таъсирида маълумотларни кетиб қолиши ўрганилди. Бу ерда ишлаб чиқиш, йиғиш, созлаш ишлари қилиниб фото шаблонлари тайёрланиб, печаткалар тайёрланиб, йиғилиб созлаб қилиб ишчи холатга келтирилди. Юқорида айтилган вазифаларини бажариш давомида текшириш учун бизда асосан иккита хона танлаб олинган эди. Биринчиси 6х6 ва иккинчиси 3х4 хоналар. Бу ерда асосий табиий, суний, акустик, виброакустик, симли, оптик, электромагнит каналларда маълумотлар тарқалишини олди олиниши кўриб чиқилди. Бу ерда телефон каналлар орқали маълумотлар чиқиши кўриб чиқадиган бўлсак асосан 3 та энг нозик жойлари мавжуд, булар АТС дан шкафгача, шкафдан телефон коробкагача, коробкадан телефонгача бўлган масофа, асосий шу учта масофа кўриб чиқилган. Буларди ичида энг нозик жойлар охирида келтирилган масофалар хисобланади. Бундан ташқари телефонни ўзидан ҳам эшитиш имконияти мавжуд.

Юқорида айтилганлар учун приципиал схемалар асосида қурилмалар йиғилди ва тайёрланди. Ажратилган хонага вибро, пьезокерамик ва бошқа датчиклар ўрнатлади. Генераторларга датчиклар уланиб хар хил сигналлар берилиб ўша хонадан товуш сигналлари чиқиб кетишлигига йўл қўйилмаслиги текширилди.

Шунинг билан бирга телефон сигналлар қандай тарқалган бўлса, ер орқали ҳам шундай тарқалиши мумкин, агарда заземления қилинган бўлса. Биз бу ерда шуларни ҳам кўриб чиқдик.

Биз генераторларни ишлашда асосан ишланмаларга эътибор бердик. Ҳар хил схемаларни биз олдин кўриб чиқдик ва ўзимизнинг ишланмамизни амалга оширдик. Бизнинг биринчи ишланмамиз иккита транзистордан ташкил топган бўлиб, биринчиси стабилизатор ролини ўйнайди. Иккинчиси кучайтигич ролини ўйнади. Бу ерда транзистор очиқ коллектор билан бўлгани учун, ҳар қандай схемаларда температурага боғлиқ жойи мавжуд бўлгани учун, маълум температурага кўтарилганда иккинчи чиқишидан сигнални оламиз.

Иккинчи ишланмада шу генераторни стаблизатор ёрдамида амалга оширганмиз. Шунинг билан бирга лаборатория шароитида биз бу генераторлардан олинган сигналларни кўрдик ва расмларини келтирдик.

Кейинги ишланмамизда рақамли кўринишида қилдик ва чиқишларидан оқ, пушти шумларни олишимиз мумкин.

Яратилган генераторлармиз лабораториядан синовдан ўтказилди. Шунинг билан бирга телефон аппаратлари учун ҳам биз ишланмалар қилдик. Ишланмалар расмларда келтирилган ва йиғилган.

М. Мухитдинов: Сизга айтиб ўтган эдик 10 минут маъруза қилинг деб, лекин сиз 20 минут маъруза қилдингиз, яна қанча вақт керак? Бу ерда асосий савол шу эдики, хато ва камчиликларни тўғирлаганингиз ҳақида айтиб ўтишингиз керак эди. Биз олдин ҳам хисоботингиз тўғрисида эшитганмиз. Хозир ортиқча гаплар билан вақтни олманг. Маърузангизни тугатдингизми?

А.Ахмаджанов: Бизга олдинги гал хатоларимиз кўрсатилган эди. Биз илмий-техник кенгашга киритилган хисоботимизда камчилик ва хатоларни бартараф этган ҳолда тақдим этдик.

И.Джураев: Оппонентга сўз берсак. Илмий тадқиқот иши бўйича оппонент Олег Расулов. Мархамат.

О.Расулов: Изучив практические  результаты  данной  работы,   считаю  что  в  работе имеются некоторые недоработки.

Раздел 10.

B начале раздела перепутаны причино-следственные связи между утверждениями. Утверждение «Цифровая последовательность двоичных цифр называется псевдослучайной последовательностью...» является некорректным поскольку по тексту можно понять, что псевдослучайной последовательностью называется любая последовательность нулей и единиц, что не является истиной, следующее предложение «Период повторения этой последовательности» звучит как следствие предыдущего утверждения, хотя на самом деле все наоборот, цифровая последовательность с большим периодом повторения называется псевдослучайной последовательностью. Целесообразно последовательность предложений привести в соответствие.

B следующих абзацах речь идет об m-последовательности на основе линейных регистров сдвига с обратной связью, но при этом не указывается на необходимость выбора особых (неприводимых) полиномов для достижения максимального периода повторения. Соответственно, непонятна причина выбора полинома P(X + X + 1) на схеме, приведенной на рис. 10.1.

Утверждается, что схема на рис. 10.1 «...дает сигнал шумасравномерной спектральной плотностью в диапазоне рабочих частот», при этом реальные характеристики и формы сигнала этой схемы ни во временной, ни в частотной области не приводятся, что позволило бы сравнить расчетные данные с практическими результатами и удостовериться в правильности расчетов и утверждений.

Утверждается, что «по сравнению с известной схемой, разработанный нами цифровой генератор шума отличается энергосбережением, быстродействием и надежностью», при этом реальные сравнительные характеристики этих показателей «известной» и «разработанной» схем не приводятся, что не позволяет убедиться в истинности данного утверждения.

Раздел 11.

Как утверждается по тексту, разработанное устройство предназначено для исключения возможности набора номера в телефонную линию. Вместе с тем из описания работы устройства становится очевидным, что блокирование набора номера возможно только в течении примерно 47 секунд с момента поднятия трубки на телефоне. Таким образом, по истечению указанного периода (при поднятой трубке) можно пользоваться телефоном в обычном режиме, что ставит под сомнение эффективность устройства в целом. Целесообразно по тексту добавить что за это время телефонная станция зафиксирует поднятие трубки без набора номера свыше заданного периода (обычно около 10-15 секунд), поэтому через 47 секунд попытки набора номера будут бесполезны.

Раздел 12.

B начале раздела утверждается, что «генераторы формируют белый шум в диапазоне звуковых частот». Вместе с тем, показанная на рис. 12.6 форма сигнала разработанного генератора не имеет ничего общего с заявленным белым шумом (показанным ранее на рис. 9.4). Сигнал представляет собой периодические одиночные импульсы с гармоническим затуханием. Такой сигнал образуется при воздействии одиночным импульсом на любой пассивный четырехполюсник (например RC-цепочку) и не может быть заявлен как сигнал шума. Целесообразно привести рисунок в соответствие.

Раздел 13.

Результаты разработки генератора представлены только в виде формы выходного сигнала (рис. 13.6). B разделе не имеется информации о результатах испытаний хотя-бы в лабораторных условиях. Без результатов испытаний (опираясь только на литературу) некорректно заявлять об эффективности как метода виброакустического зашумления окон в целом, так и разработанного генератора в частности. Учитывая сложность реализации лазерного микрофона в лабораторных условиях, считаю целесообразным привести конкретные характеристики генератора и на примере математической (или другой) модели показать их эффективность.

Раздел 14.

Раздел целиком не соответствует наименованию отчета «Разработка устройств ...». Перечень организационных мер при проведении совещаний не может быть частью разработки аппаратных устройств. Перечисленные организационные меры являются известными фактами и не являются результатами исследований, проведенных в рамках НИР. B перечисленных мерах нет ни одного пункта, указывающего на необходимость применения устройств, разработанных в ходе НИР. Целесообразно либо этот раздел исключить, либо ориентировать его на порядок использования разработанных устройств при проведении совещаний.

Для всех разработанных устройств. Приведены характеристики отдельных электронных компонентов: транзисторы, микросхемы, но не приведены характеристики самих разработанных устройств, таких как выходная мощность, частотный диапазон, потребляемая мощность и т.д., без которых невозможно иметь представление об устройствах.

B целом выполненная практическая работа и ее результаты соответствуют задачам, поставленным перед НИР.

И.Джураев: После стольких замечаний соответствуют, да?

О.Расулов: Эти замечания не критичные, это условия исправления.

И.Джураев: Первый раз презентуют или очередной раз?

М.Мухитдинов: Второй раз.

И.Джураев: Мархамат, фақат қисқа қилиб айтилган эътирозлар бўйича фикрингизни айтсангиз.

А.Ахмаджанов: Юқорида айтилган эътирозлар бўйича бизда камчиликларни бартараф этиш ишлари амалга оширилди. Схемаларни кўрганимизда, техник параметр кўп бора қайтарилмаслиги учун ичида кўрсатилган эди. Буларни хаммасини алохида қилиб қўямиз. Генераторларни солиштирилган формалари берилмаган дейилди, бизда учта генератор кўрилган ва синовдан ўтган. Буларни характеристикалари келтирилган. Бундан ташқари Ўзбекистондаги ер структураси бўйича анализлар қилдик ва жадвал кўринишида келтирдик. Схемани ишончлийлиги бўйича айтилган эди, схемани ишончлийлиги 0,998 чегараланди. Бу бирга яқин. Тезлиги 5-6 миллисекунд. Оппонент айтган камчиликларни бартараф этган ҳолда тақдим этамиз.

И.Джураев: Мухсин Мўминович мархамат.

М.Мухитдинов: Бу ҳисобот биринчи марта илмий-техник кенгашда кўрилгандан кейин мана бир йил ўтди. Биринчи марта хисобот кўрилганда марказларингдан бир неча ходимлар, хусусан марказ директори М. Худайбердиев ва мана шу ишда қатнашган илмий ходим ҳамда инженерлар илмий-техник кенгашда қатнашган. Хозирги вазият қандай? Мана хозирги ва олдинги ҳисоботлар.

Ўтган сафар ишни камчиликларни иккала оппонентлар бирма-бир, вароқма-вароқ кўрсатишган. Ишда плагиат қисми жуда катта хажмни ташкил этган эди. Бундай қўпол хатоликлар Вазиримиз томонидан тасдиқланган протоколда кўрсатилган. Мен протоколдан ўқиб бераман:

Мухокамадан сўнг илмий – техник кенгаш қарор қилди:

1. «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съема» мавзусидаги илмий-тадқиқот иши талабга жавоб бермайди. Хисоботда интернет ва бошқа манбалардан яққол кўчирилганлиги сабабли қабул қилинмасин.

2. ТАТУ томонидан тақдим этилаётган илмий-тадқиқот ишлари университетнинг илмий кенгашида кўриб чиқилиб, мухокамадан сўнг Вазирлик илмий-техник кенгашига тақдим этилсин.

3.  ТАТУ томонидан тақдим этилган илмий-тадқиқот ишини бажаришда йўл қўйилган қўпол хатоликлар аниқланди, айбдорлар аниқланиб тегишли чора кўрилиши университет рахбарияти зиммасига юклатилсин.

Биз мана шу сафар ишни тасдиқдан ўтказишни хохлаган эдик. Лекин на бизнинг Вазирлигимизнинг телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси ва на ТАТУ илмий кенгаши томонидан хисобот тўғрисида хеч қандай маълумот ёки хулоса илмий-техник кенгаш учун ёзилмаган. Фақат илмий-техник кенгашда кўриб чиқишингизни сўраймиз тарздаги хат тақдим этилган. Шунинг билан бирга хисобот Вазирлигимизнинг телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бошқармасига июнь ойида тақдим этилган. Лекин бизга хисобот ноябрь ойида, қачонки ТАТУнинг илмий бўлими томонидан топширганлиги тўғрисида айтилгандан сўнгина тақдим этилди. Протоколда кўрсатилган камчиликлар бартараф этилганлиги тўғрисида хеч қандай маълумот хулоса тарзида кўрсатилмади. Вахолангки бу илмий тадқиқот ишида камчиликлар ва плагиат бўлганлиги учун қайтарилган ҳамда ТАТУ зиммасига бу иш бўйича чора тадбирлар кўрилиши юклатилган.

Шуни ҳам такидлашим лозимки ТАТУ рахбарияти томонидан тақдим этилган хатда ҳам, на камчиликлар тўғрисида ва на қарор бажарилганлиги тўғрисида маълумот келтирилмаган.

Энди икки оппонент ҳам жадвал тарзида камчиликлар тўғрисида берган хулосаларини кўрсак. Бу ерда ҳам камчиликлар тўғрисида ёзилмаган. Плагиат ёки аниқ камчилик тўғрисида хулосалар ёзилмаган. Фақат умумий тарзда жадвалда кўрсатилган. “Ортиқча материаллар олиб ташланган” дейилган. Оппенентлар томонидан ўтган сафар олинган тақризда плагиат қисми ва аниқ камчиликлари кўрсатилган эди. На Стимбан ва на Давронбеков “аниқланаган камчиликлар бартараф этилган” деб ёзмаган. Лекин мана бу умумий тарзда ёзилган жадвалга имзо қўйишган. Бу жадвал кимдир томонидан тўлдирилган. Оппонентлар ҳам ўз ишларига масъулятсизлик билан қарашган. Олдинги сафар кўрганларида принципиаллик ва масъулият билан кўриб чиқишган, лекин бу сафар текширмасдан, кўриб чиқмасдан бизга тақдим этишмоқда.

Хозирги хисоботда камчиликлар бартараф этилгандир, лекин мана бу жадвалда бу нарсалар хақида аниқ хулосалар ёзилмаган, вахоланки пунктлар бўйича аниқ кўрсатилиши керак эди.

Мана хозирги маърузада ҳам бу нарсалар тўғрисида хеч қандай маълумот йўқ. Илмий-техник кенгаш томонидан илмий-тадқиқот ишининг камчиликлари кўрсатилган ва марузачи камчиликларни бартараф этиш тўғрисида кўрсатмалар олган. Агар Университет ва Вазирлигимизнинг телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бошқармасида хисобот ўқилмаса. Ҳеч ким кўрмаса, нима кераги бор бундай тарзда илмий-техник кенгашга тақдим этиш. Плагиатми – плагиат тўғрисида, аниқ камчиликлар кўрсатилганми – камчиликлар тўғрисида ёзинглар. Нима кераги бор умумий тарзда ёзиб тақдим этишни. Яна бир бор бизни хисоботни қайтадан ўқишга мажбурлашни. Сизлар протоколда “плагиат” деган сўзни келтирмайсизлар. Фақат умумий гаплар. Бизни Вазиримиз тасдиқлаган протоколда аниқ кўрсатилганку плагиат тўғрисида.

Дастурий махсулотлар ва аппарат дастурий мажмулар марказидан келганлар шу ерда борми? Туринглар. Сизлар, мана шу хатоликларни ўқиганмисизлар? Бизнинг Вазиримиз имзо қўйган протоколи бор. Бунда бир неча варақ пунктлар бўйича алоҳида белгиланиб ёзиб чиқилган. Бизнинг жамиятимиз сайтида бу протокол қўйилган. Бир неча маротаба ўқиб чиқиш мумкин эди. Бу илмий-тадқиқот иши бўйича А.Ахмаджоновга ёрдам бериш керак эди.

Хозир бу хисобот 60 бетга қисқартирилган. Герман менга қисқа хулоса ёзиб берди. Илмий-тадқиқот иши бажарилган ва хеч қандай ортиқча материаллар йўқ, бир вароқдан ташқари.

З.Хакимов: Давронбеков ҳам кўрган.

М.Мухитдинов: Агар ўқимасак қандай аниқлаймиз? Эринмасдан ўқиш керак. Хамма хисоботни, хужжатни, рецензияларни ўқиш ва хулоса қилиш керак. Мен ўқишимни сабаби мана шу ерда бундай қўпол камчиликлар ва шармандагарчилик бўлмасин деб ўқийман.

И.Джураев: Мухсин Мўминович бўлмаса кенгаш аъзоларини фикрларини эшитсак ва савол жавобга ўтсак кейин қарор қабул қилсак.

Хозир мен маърузачини жавобидан рецензентларни берган камчиликлари бўйича қилинган ишлар бажарилган ёки бажарилмаганлиги эшитмадим. Оппонент пунктлар билан аниқ камчиликларни кўрсатган. Лаборатория шароитида текширилган маълумотлар келтирилмаган. Охирги натижа борми? Бу ерда ёзилган “разработка устройства”. Қурилма борми?

А.Ахмаджанов: Хозирги кўрсатилган қурилмалар хаммаси бор. Лаборатория шароитида текширувдан ўтказилган. Ўтган сафар олиб келган эдик.

М.Мухитдинов: Аминжон, битта ҳам акт йўқ, ўзи қаерда синовдан ўтказилган? На жорий қилиш учун тавсия, на жорий қилинганлиги тўғрисида акт бор. Биз хозир самарадорлиги нолга тенг бўлган илмий ишнинг хисоботни кўрмоқдамиз. Яъни хеч қандай сохамизга фойда бермаган илмий ишни хисоботни қабул қилишимиз керакми?(Талаб этилган маблағ ҳажми 80 миллион сумни ташкил этади.) Бу жуда катта маблағ.

А.Ахмаджанов: Ахборот хавфсизлигига боғлиқ бўлганлиги учун керак бўлган ташкилотларга бордим, лекин улар рухсат беришмади. Бунга Вазирлик ёрдам бермаса биз ўзимиз қўллаш бўйича натижага эриша олмадик.

М.Мухитдинов: Мана Университетнинг ахборот хавфсизлик кафедраси бор, шу ерда қўлланг. Ахборот хавфсизлик марказида ва бошқа махсус идора ва ташкилотларга мурожат этинг.

И.Джураев: Илмий-техник кенгаш аъзолари кимда саволлар бор? Мархамат Босит Казимович.

Б.Абидов: Дам только два вопроса. Первый вопрос зачем это нужно? Кто заказывал?  Где вы собираетесь использовать?

Второй вопрос вот сейчас каждый из нас говорит, вот в этом помещении есть условно как говорят инженеры отношение сигнал шума. Я подсчитал то что предлагают написанной на 11 странице, будет создана помеха на частоте 1 кГц уровень 80 дБ, эта информация для размышления. Современный реактивно звуковой самолет на расстояния 10 метра создает уровень 140 дБ. Ну 80 дБ, не такой шум но расстояния 10 метра. Кто здесь разговаривает при таком шуме? И это предлагается нам. И еще устройство будет создавать в помещении напряжение мощностью сигнала, уровень сигнал 14 дБ нагрузка 6 Ом 25 Ватт. Давайте включим 25 ватт, кто не может здесь понять и услышать друг друга, для чего это создается?

Я инженер не могу понять, 21 веке второе десятилетие, а нам предлагают устройство на двух транзисторах.

И.Джураев: Мархамат.

А.Ахмаджанов: Бу хозир айтиб ўтилган шовқинлар ажратилган хонага мослаштирилмаган. Булар бизда икки хил мисол учун акустик шовқин бор уларники кам. Халқаро талаблар бор стандарт уларни талабига жавоб берадиган бўлган. 10 дБ юқори бўлганлар хоналарда вентиляцияларни нозик жойларига қўйилади.

И.Джураев: Босит Казимович сиз берган хисоблар бўйича айтмоқдалар. Осмондан олиб айтгани йўқ. Хозирги хисоб-китоблар сизни берган маълумотларингиздан келиб чиқмоқда. Сизни берган формулаларингиз асосида мана шу хона учун хисоблаб айтмоқда.

Мархамат кимда эътирозлар, саволлар бор?

Алмира Рафаиловна мархамат.

А.Гатаулина: У меня один вопрос. Такие работы раньше не проделывались или есть такие работы?

А.Ахмаджанов: То что мы разработали вот эта схема по сравнение с другими схемами. Мы подали заявление для патента в Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.

И.Джураев: Мархамат Мухсин Мўминович.

М.Мухитдинов: Аминжон мана бугунги кунда оппонент Расулов Олег Камчиликларни бартараф этилган ҳолда қабул қилинсин деди, тўғрими? Ўша камчиликларни тўғрилаб, мана хозир Боситака айтганларни, кейин мана шу ерда айтилган баъзи бир фикрларни эътиборга олиб, ундан олдин айтилган камчиликларни тўғрилаб хисоботни қачон топширасиз? Қанча вақт керак?

А.Ахмаджанов: Кўпи билан икки хафтани ичида биз топширамиз.

М.Мухитдинов: Бир ой денг хеч бўлмаса. Чунки олдинги гал айтилган камчиликларни мана бир йилдан кейин тўғриланган холда кўряпмиз.

А.Ахмаджанов: Биз ишлаяпмиз.

И.Джураев: Икки хафтада ҳам, бир ойда ҳам, ярим йилда ҳам қилиша олмайди. Бу иш қачон бошланган?

А.Ахмаджанов: 2013 йилда бошланган.

И.Джураев: Икки йилда қилинмаган нарсани икки хафтада қилмоқчимизлар?

А.Ахмаджанов: Менга келтирилган камчиликларни тўғрилаш учун 2 хафта муддат етарли.

И.Джураев: Икки йилда шу натижа бўлган бўлса. Мархамат.

З.Хакимов: Бу иш олдинги сафар ҳам кўриб чиқилган. Бу ерда бошқа профессорлар ҳам кўриб чиқиб, тақриз берган. Ундан кейин бизнинг илмий-техник кенгашда кўриб чиқилган. Бу ерда ҳақиқатдан ҳам кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар айтилди. Мен ўйлайманки бир ой етади. Энг асосий вақт плагиат тизимида кўчирилган қисмларни бартараф этишга кетган. Бу иш 2014 йилда тугатилган бўлиши керак эди. 2015 йилда  кўриб чиқилди. Бундан ташқари сизнинг имзойингиз билан хат чиқди, мана шу ишларни ёпиш масаласида. Бу ишларни хаммасини биз кўриб чиқмоқдамиз. Хозирги кунда марказ ва филиаллар билан 6 та иш қарздорликда турибди. Хаммасини ёптириш масаласини кўриб чиқмоқдамиз.

Сиз айтгандек хаммасини ўқиб чиқишим шарт эди, бу масалада айбдорман. Бунга асосан мутахасисларга ишонганлигим сабабли шундай вазият вужудга келди. Мен бу иш бўйича мутахасислар кўриб чиққани учун илмий-техник кенгашда кўриб чиқишга тайёр деб ўйлаган эдим. Агар рухсат берсангиз, бир ой давомида айтилган камчиликларни қайта ишлаб тақдим этамиз.

И.Джураев: Бир ой мухлат берамиз. Агар бир ойдан кейин яна худди шундай ёки бундан ҳам кўпроқ бу иш бўйича эътирозлар бўлса. Мен бу иш бўйича ва сиз тўғрингизда вазир номларига ўз тақдимномамни бераман.

За халатность, за такое отношение к науке это во первых. Мы здесь собрались не для того что бы слушать извинения. Я не специалист в этом направлении, ну я для себя не увидел, ничего нового и не приобрёл новых знаний.

Буни пули олинган бўлса, хисобот қилинган. Бу илмий иш устида ишлангансизлар. Қани буни натижаси, натижани кўрсатиб бера олмаяпсизлар.

Бўлмаса бу иш бўйича таклифимни айтаман. Яна бир ойдан кейин камчиликларни бартараф этилган холда илмий-техник кенгашга қайта киритилсин.

Овозга қўяман. Ким рози бўлса тасдиқласин.

 

Мухокамадан сўнг илмий-техник кенгаш қарор қилди:

Бир ой давомида кўрсатилган камчиликлар бартараф этилган холда илмий техник кенгашга киритилсин.

 

И.Джураев: Куннинг иккинчи масаласи 2016 йил учун илмий тадқиқот ишларига ўтказилган конкурс натижалари.

М.Мухитдинов: Ежегодно в такое время мы рассматриваем научно-исследовательские работы поданные на конкурс. В соответствии с объявленным конкурсом и требованиям к НИР, их соответствия приоритетным направлениям, актуальности, обоснование научных исследований, краткого содержания научных исследований, сути идеи и принципов построения, цели и задачи, научной и практической ценности, обоснования возможности реализации, научного задела, теоретических и экспериментальных результатов и т.д., по каждой НИР проводится оценка рейтинга. Каждый рецензент, член НТС даст рейтинговую оценку по каждому проекту. Затем усредняется результаты. Эти результаты в ряде случаев направляются на дополнительное рецензирование.

В настоящее время результата рассмотрены руководством министерства. Сейчас у нас отобраны всего 6 работ они показаны на таблице-1.

Кроме этого было обращение Аппарата Президента «Аппаратом Совбеза» рассмотрен отчет по научно - исследовательской работе «Разработка и внедрение защищенной автоматизированной системы сбора, обработки и хранения аналитической информации »

Полагаем целесообразным продолжить исследовательскую работу и целях совершенствования созданной системы». В ответ руководством ГУП «UNICON.UZ» предложено НИР «Исследование методов интеллектуального анализа данных и разработка нового алгоритма для использования в информационно-аналитической системе». Таблица – 2.

И.Джураев:  У кого какие мнения? Босит Казимович.

Б.Абидов: У меня есть одно пожелание мы неоднократно говорили после отбора научно-исследовательских работ, что очень тщательно должно рассмотрено техническое задание. Каково техническое задание в конце концов реализация на основе идеи. У нас неоднократно было так в техническом задании одно в отчете другое.

И.Джураев: Очень правильное предложение это зависит от того насколько сама цель, задачи будут грамотно сформулированы. Я с этим согласен. Поэтому в протоколе напишем, что бы и разработчики и наши отделы согласовали и утвердим технические задания. Чтобы при обсуждение в научно-техническом совете цель совпадала с тем что мы будем видеть и слышать.

У кого есть какие предложение, пожалуйста.

Ж.Мақсудов:  Мен Босит Казимович айтганларига қўшилган холда, яна бир таклиф бермоқчиман. Мана шу илмий ишларни рўйхатини тасдиқлаб бўлгандан кейин. Буни бажарувчилари бор, агар ТТ қилаётган пайт ёки кутилаётган натижаларга ишончлилик бўлмаса тўхтатиш бўйича бажарувчиларни ўзи чиқиб айтиши керак. Бугунги ўхшаган муаммо бўлмаслиги учун. Охирида бу ерда нима қилишни билмасдан, қарор қабул қилишда қийналмаслигимиз учун. Мухсин Мўминович билан гаплашдик, хозир бу ерда бажарувчиларни кимлигини билмаймиз. ТТ тайёрланаётган пайт кўриб чиқади, баъзи бирларини охирида натижа мавхум бўлиб қолади. Ёки натижа кутилгандек бўлмаслиги олдиндан аниқ бўлади. Ўша нарсаларни ТТ қилаётган махал бажаручилар ҳам жиддий ёндашиб бажаришини таклифини киритмоқчиман. Чунки мавзулар долзарб, замонавий бу ерда баъзи нарсаларни қилиб бўлмаслиги мумкин. Шуни олдини олиб, олдиндан қилсак ишни охирида мана шундай холат вужудга келмайди. Шуларни ҳам хисобга олсак, илмий ишларни натижаси яхши бўлади.

И.Джураев: Рахмат

М.Мухитдинов: Шунақа бўлмасин деб қўлларига илмий ишнинг бажарилишдаги алгортимини берганмиз. Шуни ҳам тўлдира олмаса. Иногда не могут сформулировать суть идеи, новизну работы и конечный результат отсутствует генерация новых идеи. Генераторов не хватает в ТУИТе, ЦНТМИ.

Ж.Мақсудов: Тўғри айтяпсиз. Буларга биринчи қиладиган иши бор системаларни кўриб чиқиш. N-парамертлар бўйича ва биз мана шу жойини янгилигини бажарамиз деса, илмий иш бўйича ҳамма нарса аниқ бўлади.

М.Мухитдинов: Яна бир нарсани таъкидламоқчиман. Ишни якунида «таклифлар ишлаб чиқиш» деб ёзиб қўйса. Таклиф ва тавсиялар учун шунча маблағни ишлатиб илмий-тадқиқот ишни бажариш мақсадга мувофиқ эмас. Қаердан ўйлаб топишган илмий-тадқиқот ишнинг натижасида таклиф ва тавсиялар олинишини? Бизнинг мақсадимиз янги технология, техника, қурилмалар, тизим, алгоритм ва дастурий махсулотлар ишлаб чиқиш.

И.Джураев: Бу ерда масалан илмий кенгашга ёки Мухсин Мўминовичга мавзуни беринглар деганда октябр, ноябрдан бошлаш керак эмас. Йил давомида кейинги йил учун тайёрлаб бориш керак. Кейинги йилга киритинглар, мархамат. Шунда юкли мавзу бўлиб киради. Есть конкретный потребитель, есть проблематика, есть кто ставит эту задачу.

З.Хакимов: Бўлмаса хозирги мана шу ишларни ҳам ТАТУ тарафидан ўрганиб чиққан холда киритишни таклиф қилмоқчиман. Чунки эртага буни ишлаб чиқиб бўлгандан кейин ташкилотга керак эмас бўлса, менда бор дейдиган бўлса, биз ҳам жавоб беришимиз керак.

И.Джураев: Хатира опа қисқа қилиб.

Х.Таджибаева: Почта бўйича битта мавзу ўтган экан. Биз Шухрат Атамухамедов билан гаплашган эдик. Бу иш икки йилга тузилган. Лекин икки йилда ўзини актуаллиги йўқотади. Кейин бизга бир хафта берилса ўзимиз таклиф берар эдик деб айтишди Шухрат Атамухамедов.

И.Джураев: Биз ўзимиз ҳам кўриб чиқамиз. Чунки бизнинг олдимизда ҳам инвест лойиха турибди. Инвест лойиҳани ичида бўладиган нарса балки бўлиб кетар. Шунда балки бу илмий-тадқиқот ишини бу рўйхатдан олиб ташлармиз. Мен бу бўйича ўзимни ҳам таклифимни бераман.  

Кейин яна бир нарсани айтиб ўтмоқчи эдим. Мен бу йил таклиф берганман хамма шартномаларни бошқатдан кўриб чиқамиз. Шартларни бошқатдан худди давлат шартномасига ўхшатиб тузамиз. Агар халиги сиз айтганнингиздек биринчи этапдан кейин бажарилмаса унда биз санкциядек маблағни тўлиқлигича қайтариш талабини қўямиз. Биз ҳозир буни қонуний йўлларини ҳаммасини ёзиб қўймоқдамиз ва юристлардан ўтказамиз. Бундан кейин шу санкцияларни қўллашга мажбур бўламиз.

Хурматли илмий-техник кенгаш аъзолари мана шу рўйхат бўйича илмий-тадқиқот ишларини тавсия қилсак. Қўшимча 7-ишни ҳам киритсак.

Овозга қўяман. Ким рози бўлса тасдиқласин.

Мухокамадан сўнг илмий-техник кенгаш қарор қилади:

Рўйхатда келитирлган олтита илмий тадқиқот иши ва битта Президент девонидан таклиф этилган илмий-тадқиқот иши тавсия  этилсин.

И.Джураев: Какие будут вопросы в разном?

Ў.Тўхтаев: Ежегодно по итогам года членов НТС премировали. Как в этом году?

И.Джураев: Ежегодно по итогам года за активную работу членов НТС  премировали за счет предприятий и организаций, где они работают.

Есть предложение с целью стимулирования рекомендовать руководству предприятий и организаций поощрить членов НТС по месту работы в размере должностного оклада по итогам 2015 года.

Научно-технический совет постановил:

Одобрить предложение о поощрение членов НТС.

 

 

 

Заместитель председателя

Научно-технического совета                                           Мухитдинов М.