Протокол №8 заседания НТС от 31.10.2011

Утверждаю

Первый заместитель

генерального директора УзАСИ

_____________ Х. Мирзахидов

 

«___» _________ 2011 года

 

 

Протокол №  8

Научно-технического совета УзАСИ

 

31 октября 2011 г.                                                                                г. Ташкент

 

Председательствовал:

 

Х.Мирзахидов – Первый заместитель генерального директора УзАСИ.

Участвовали:      

Мухитдинов М, Гатаулина А,  Мелибоев Ш, Исаев Х,  Хабибуллахужа Ш,  Чекашкина Т,  Дадамухамедов Р,  Рахматуллаев З, Абидов Б, Тухтаев У, Царев В, Холджигитов А, Джураев И., Таджибаева  Х, Хашимходжаев А, Нестерова, Гафуров А, Якубов Т, Атамухамедов Ш, Файзуллаев А,

Приглашенные:

 Абдулазизова Г, Олимхўжаев К., Абдуазизов А, Назирова.

Отсутствовали:

Максудов Ж ,Кунгуров Ф, Махмудов М,  Эшанкулов А, Абдуллаев И, Набишев Д., Иноятов А., Камалов Ю.

 

Повестка дня

 

1. Отчет НИР: «Ахборот узатиш радиотехник тизимлари».

           Докладчик: Абдуазизов А.А.

           Оппоненты:  Абидов Б.К., Камалов Ю.К.

           Ответственный:  Мухитдинов М.М.

 

2. Отчет НИР: «Качество услуг почтовой связи» 

           Докладчик: Абдулазизова  Г.

           Оппоненты: Чекашкина Т.Г., Атамухамедов Ш.

           Ответственный:  Мухитдинов М.М.

 

3. Отчет НИР “Разработка учебника «Электр занжирлар назарияси».

           Докладчик: Олимхўжаев К.Т.

           Оппоненты: Назирова З.Г.

           Ответственный:  Мухитдинов М.М.

 

         Заседание научно – технического совета  открыл Первый заместитель генерального директора УзАСИ  Х.Мирзахидов.

         Х.Мирзахидов: Здравствуйте уважаемые члены НТС, у нас сегодня на заседании рассматривается 3 вопроса. Предлагается установить регламент для докладчиков 10 мин, оппонентам 5 мин.

           Первый вопрос – это отчет НИР: «Ахборот узатиш радиотехник тизимлари» докладчик Абдуазизов А.А.

А.Абдуазизов - Ассалому алайкум хурматли ИТК раиси ва аъзолари.

“Ахборот узатиш радиотехник тизимлари” ўқув қўлланма тўғрисида маълумот бериб ўтмоқчиман. Уш бу қўлланма        Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича) бакалавриатура йўналиши бўйича таълим олувчи талабалар учун мўлжалланган. Бундан ташқари ушбу ўқув қўлланмадан Мобил алоқа тизимлари,  Телевидение, радиоалоқа радиоэшиттириш таълим бакалавриатура йўналишларининг ва шу билан бирга магистратуранинг Радиотехник қурилмалар ва алоқа воситалари мутахассислиги талабалари ҳам фойдаланишлари мумкин.

         Ўқув қўлланмани тайёрлаш жараёнида қуйидаги тамойилларга амал қилинди:

- мамлакакатимизда амалга киритилган икки босқичли олий таълим тизимининг талаблари, жумладан, бакалавриатура босқичи талабаларининг фундаментал тайёргарлигига бўлган талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланманинг илмий жиҳатдан ва мавзуларининг кўлами,  уларнинг ёритилиш  даражаси бўйича замонавий талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланмани ёзишда рус ва хорижий тиллардаги адабиётлардан кенг фойдаланиш;

- ўқув материалининг тизимли ёндошув асосида ёритилишига эришиш;

-  ўқув материалининг тушунарли, равон тилда баён қилинишига эришишга алоҳида аҳамият берилди ва Unicon.uz ДУК томонидан тайёрланган соҳага оид бир қатор атамалар луғатларидан фойдаланилди.

         Ўқув қўлланма қўлёзмаси сўз боши, 18 та боб, 249 варақ, ҳар бир боб учун назорат саволлари ва адабиётлар рўйхатидан ва қисқартмалар луғатидан ташкил топган. Матнни тушунишни осонлаштириш учун керакли расм ва графиклар келтирилган.

         Ахборот узатиш радиотехник тизимлари ўқув қўлланмаси қўлёзмаси университет Илмий-услубий кенгашида муҳокама этилган ва ундан ўқув қўлланмаси шаклида фойдаланиш учун тавсия этилган. Муҳокамада ТДТУ ва ТТЙМИ тегишли кафедралари вакиллари қатнашганлар. Ўқув қўлланмага ТДТУ “ЭРваКТ” кафедраси мудири, т.ф.д., доцент А.М. Назаровдан ва “РРТМ” ДУК техник директори Б.К. Абидовлардан тақризлар олинган.

         Х.Мирзахидов: Рахмат. Маърузачига кандай саволлар бор?

         А.Файзуллаев: Бу курсни бошқа курслар билан ўзаро боғликлиги борми? Ибраимов томонидан ишлаб чиқилган китоблари кўрилган эди. Шу курс билан боғликлиги кўрилганми?

         А.Абдуазизов:  Кўрилган. “Мобил алоқа тизимлари” ўқув қўлланмаси эди. Мазкур ўқув кўлланмасида асосан мобил алоқаси тизимлари йўналишга

битта фанга мўлжалланган. Бизнинг ўқув қўлланма радиотехника,  хозирдаги радио электрон курилмалар ва тизимлар учун мулжалланган асосий фан ҳисобланади. Қолганларга фундамент буладиган фан хисобланади.

         Х.Мирзахидов: Кимда саволлар бор?

         М.Мухитдинов: Бу йўналишдаги ўзбек тилида биринчи ўқув қўлланма хисобланади. Бу ерда анча янги терминлар бор. Ушбу терминлар ишлаб чикилганми, кўрилганми?

         А.Абдуазизов: Кейинги 4-5 йил ичида Unicon.uz ДУК томонидан ишлаб чиқилган луғатлар билан танишман. Ушбу луғатлар билан фойдаландим. Асосан қабул килинган атамаларга таяндим. Кўп баъзи математик терминларни русча ўзбекча луғатлардан фойдаланишга тўғри келди. Иложи борича маълум ва қабул қилинган атамалардан фойдаланишга харакат қилдим.

         Х.Мирзахидов: Ушбу  илмий иш буйича оппонент Абидов. Мархамат.

          Б.Абидов: Ахборот узатиш радиотехник тизимлари ўқув дарслиги таълимнинг 5522000 - Радиотехника бакавлавриатура йўналиши бўйича бакалаврлар тайёрлаш наъмунавий ўқув режасига 4-чи блок ихтисослик фанлари каторига кирган булиб, фаннинг наъмунавий дастури асосида тайёрланган. Ушбу ўқув дарслик: кириш, 18-боб, қискача луғати ва қўлланган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, ахборот узатиш радиотехник тизимларининг хозирги даврдаги ютуғини ўзида етарли даражада акс эттирган. Дарслик билан танишишиб чикиш, уни етарли даражада мазмунан ва услубий талабларга жавоб берилиши шу жумладан:

        умум қабул қилинган атамалардан фойдаланилганлиги;

        ёзиш тилининг сода ва тушинарли бўлиши;

        ўқув дарслик мазмуни Фан наъмунавий дастурига мос келишига;

        мазмунан  ахборот узатиш радиотехник тизимларининг хозирги замон холатини тўлик, қамраб олганлиги билан эътиборга сазовор.

Ушбу ўқув дарсликка илова шаклида турли Ахборот узатиш радиотехник тизимларида хозирда фойдаланадиган радиоалоқа тизимлари техника ва технологиялари. Уларнинг яқин келажакда ривожланиш истиқболлари хақида маълумотларни киритиш, унинг мазмунини янада бойитган, талаба ва мутахассисларга қўшимча маълумотлар берган бўлар эди. Бундан ташкари баъзи варакларда «уяли тизим» сўзлари қўлланган. Юкорида келтирган тавсиянинг амалга ошиш ёки ошмаслигидан қатий назар, ушбу «Ахборот узатиш радиотехник тизимлари» номли ўқув дарсликни топ этишга тавсия этаман.

         Х.Мирзахидов: Демак Босит Казимович ушбу ўқув қўлланмани чоп этишга тавсия этасиз.

         Б.Абидов: Иккита қўшимча билан.

         Х.Мирзахидов: Мархамат оппонент берган фикрларига муносабатингини билдиргансиз?

         А.Абдуазизов: Хатолар, уяли алоқа терминлар ўтмасликка харакат килгандим.

         Б.Абидов: Бир хил жойларда бор экан. Ўзгартириб қўйилса бўлди.

         А.Абдуазизов: Берилган биринчи саволга албатта эътибор бераман. Ўзимда хам шундай фикр бор эди. Материаллар тайёрлаб қўйганман. Бу соха бўйича асосан  россияда кўлланилаётган радиотехника тизимлар, спутник ва бошқалар бўйича материаллар бор.  Алоҳида боб тариқасида киргизилади.

         Б.Абидов: Иловада келтирилса етарли деб хисоблайман. 18та боб кўплик килиниши мумкин. Хар бир талабага етарли маълумот беради.

         Х.Мирзахидов: Яна бир тақризчининг тақризи бор. Бу Агентликнинг РРТ бўлим бошлиғи Ю.Камаловнинг тақризи. Ман ўқиб бераман.

"Ахборот узатиш радиотехник тизимлари" ўқув қўлланмаси Ўзбекистон Республикаси Олий таълимнинг "5522000-Радиотехника" бакалавриатура йўналиши бўйича бакалаврлар тайёрлаш учун мўлжалланган.

Мазкур қўлланма 18 боб дан иборат бўлиб ўз ичига Ахборот узатиш радиотехник тизимларининг структуравий схемалари, Хабарларнинг математик моделлари, Узликсиз сигналларни ракамли сигналларга айлантириш, Радиоалока каналларининг математик моделлари, Ахборот назариясининг асосий вазифалари, Дискрет каналларниг хабар ўтказиш кобилияти, Кодлаш теоремалари, Кабуллаш услублари, Сунишли радиоалоқа каналларининг халақитбардошлиги, Кодлаш асослари ва уларнинг турлари, Асинхрон манзилли тизимлар, Ахборот узатиш радиотехник тизимларида синхронизациялаш, Ер сунъий йўлдоши орқали алоқа тизимлари, Сотали радиоалоқа тизимлари каби йўналишларни олади ва бу йўналишлар бўйича қўланмада тўлиқ маълумотлар келтирилган.

"Ахборот узатиш радиотехник тизимлари" ўқув қўлланмаси ўзиниг тузилиши ва баён этилишига қараб содда тилда ёзилганлиги, "5522000-Радиотехника" бакалаврият йўналишидаги талабаларга учун коникарли даражада ёзилган.

Ҳар бир боб тугаганидан сўнг текшириш саволлари келтирилган, бу эса ўз навбатида талабалар учун олган билимларини текшириш учун қулайлик яратади.

Шу билан бирга ушбу ўқув қўлланмада қуйидаги камчиликлар мавжуд:

-   матнда айрим ноаникдиклар мавжуд (мисол учун 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16 формулаларда, в.к.);

-   матндаги айрим қискартмалар, қискартмалар луғатида келтирилмаган, қисқартмалар луғатини кегайтириш лозим;

-  ҳар бир боб тугаганидан сўнг, шу боб учун керакли адабиётлар
келтирилса, талабалар учун анча
қулайликлар яратилган бўларди.

Кўрсатилган камчиликлар "Ахборот узатиш радиотехник тизимлари" ўқув қўлланмасининг мавзу ва моҳиятига таъсир этмайди, босмадан чиқариш жараёнида бартараф этилади. "Ахборот узатиш радиотехник тизимлари" ўқув қўлланмасининг асосий хусусиятлари бу ўқув қўлланмани Давлат тилида тайёрланганлиги ҳамда хозирги замон техника таррақиётини ҳисобга олган холда ёзилганлигидир.

Умуман айтганда, "Ахборот узатиш радиотехник тизимлари" ўқув қўлланмаси "UNICON.UZ" ДУК қошидаги ташкил этилган атамалар билан шуғулланувчи гурух, билан келишган холда чоп этилишига тайёрдир.

         А.Абдуазизов: Кўрсатилган камчиликларни кўриб чиқдим. У ерда баъзи бир чоп этилганда хатоликларга йўл кўйилган. Ҳамда ҳар бир боб остида шу бобга тегишли адабиётларни келтирамиз.

         Х.Мирзахидов: Қабул қиласиз? Бўлмаса сиздан илтимос қиламиз, Камалов оппонентнинг фикрларини инобатга олиб ишни охиргача етказасиз. Умуман олганда илмий  техник кенгаш аъзолари, ушбу “Ахборот узатиш радиотехник тизимлари» ўқув қўлланмасидавлат тилида тайёрланиб, хозирги замон техника таракқиёти талабларини хисобга олган холда ёзилган. Яна бир фикр Unicon.uz ДУК қошидаги атамалар кумитаси билан яна бир бор терминларни куриб чикиш керак бўлади.

         Кимда канака саволлар бор? Мани ўзимда бир савол бор. 18.6 банд,  у ерда асосан CDMA стандарти тўғрисида гап кетмоқда. 18.6 бандда CDMA стандарти тўғрисида ёзилган бўлса, S95 CDMAга киради, унда номини CDMA стандартидаги сотали ҳаракатдаги рақамли тизимлар деб ёзилса мақсадга мувофиқ бўлармиди. Чунки  GSM стандарти эмас, асосан CDMA стандарти хакида гап кетмоқда. Сотали ҳаракатдаги рақамли тизимлар десак GSM стандарти ва бошқаларни назарда тутишимиз керак булади. Мани таклифим шуки ушбу бандни номини аникроқ ёзилса.

        А.Абдуазизов: Ўзимни миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Икки йил давомида Агентликнинг ёрдамида хозирда 15 яқин дарсликлар ва укув кулланмалар чоп этилди. Шу йилгача бор йуғи 2 та уқув қулланма ўзбек тилида чоп этилган эди. Бу агентликни катта ёрдами. Шунинг учун сизларга миннатдорчилик билдирмоқчиман.

        Х.Мирзахидов: Хурматли илмий техник кенгаш аъзолари ушбу илмий ишни оппонентларни такризини хисобга олган холда қабул килиш таклиф этаман.

        Ушбу ишни колледжларга тавсия этса бўладими? Чунки колледжларда радиотехника тизимлар йўналишда ўқитилади.

        А.Абдуазизов: Колледжларда фойдаланиш қийинроқ бўлади. Баъзи бир математик терминларни тушуниш кийин булади. Улар учун соддароқ варианти тайёрланмоқда.

        Х.Мирзахидов: Шуни кейин бир куриб чиқиш керак бўлади. Чунки колледжларда китоблар кам. Ушбу уқув кулланмани кискарок вариантнини ишлаб чикилса мақсадга мувофик булар эди.

        В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принять отчет НИР: «Ахборот узатиш радиотехник тизимлари» с учетом замечаний и предложений оппонентов.

           Х.Мирзахидов: Второй вопрос на повестке дня это отчет НИР: «Качество услуг почтовой связи»  докладчик: Абдулазизова  Г. и оппоненты: Чекашкина Т.Г., Атамухамедов Ш. Пожалуйста.

           Г.Абдулазизова: Здравствуйте уважаемые члены НТС. Научно-исследовательская работа «Исследование показателей качества услуг (работ) почтовой связи и разработка их нормативов» выполняется в соответствии приказа Узбекского агентства связи и информатизации от 10 марта 2009 г. за  № 75 «О состоянии разработки нормативных документов и проведении научно-исследовательских работ в сфере связи и информатизации и проекте плана на 2009 год».

Целью НИР является проведение исследований показателей качества услуг (работ) почтовой связи и разработка номенклатуры показателей качества почтовой связи, нормативов и целей качества услуг почтовой связи

Техническое задание на проведение НИР утверждено 30.04.09г., в соответствии с которым срок выполнения НИР – с 1 марта 2009 года по 31 декабря 2010 года:

1 этап  - Исследование и анализ показателей и  нормативов качества услуг  почтовой связи международных организаций и стран;

2 этап - Исследование принципов разработки нормативов качества услуг в отрасли почтовой связи;

3 этап - Разработка номенклатуры показателей качества услуг почтовой связи, нормативов и целей качества показателей услуг почтовой связи

В процессе работ на 1 этапе НИР проанализированы цели и программы Пекинской, Бухарестской и Найробийской почтовых стратегий, нормативы и цели универсальных услуг почтовой связи стран СНГ, входящих в РСС.

На 2 этапе проведено изучение организации перевозки почты по магистральным маршрутам внутри республики и выполнения установленных контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции и посылок на основе утвержденных расписаний.

Кроме того, на 2 этапе проведен анализ основных действующих нормативных документов, регламентирующих качество продукции почтовой связи:

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.08.2000 г. № 318 «О финансовых санкциях (штрафах) за нарушение требований нормативных актов, государственных и отраслевых стандартов, качества предоставляемых услуг в сфере связи»;

 UsK 015:2000 Указания о порядке начисления санкций хозяйствующим субъектам за нарушение качества работы средств почты и телекоммуникаций и предоставления услуг связи. Утверждены приказом Узбекского агентства почты и телекоммуникаций от 14.12. 2000  № 401;

приказ Узбекского агентства почты и телекоммуникаций от 22 января 2001 г. за № 29 «О совершенствовании системы показателей и нормативов  качества продукции почты и телекоммуникаций» ;

 Y 088:2001 Инструкция по составлению ведомственной статистической отчетности ф.15-связь (почта) «Отчет о качестве работы почтовой связи и распространения печати»;

 RH 45-189-2:2008 Инструкция по заполнению форм первичного статистического учета. Часть 2. Почтовая связь;

 RH 45-189-3:2008 Инструкция по заполнению форм первичного статистического учета. Часть 3. Распространение периодических печатных изданий .

В процессе работы на 3 этапе работы проведена разработка номенклатуры показателей качества услуг почтовой связи, нормативов и целей качества показателей услуг почтовой связи.

Все показатели качества работы почтовой связи можно разделить на качество обслуживания и качество продукции (услуг) почтовой связи

Показатели качества обслуживания предназначены для определения способности оператора или провайдера предоставить определенную услугу и способствовать ее использованию.

Показатели качества обслуживания характеризуются плотностью сети отделений и пунктов почтовой связи и временем их действия. Плотность сети отделений и пунктов почтовой связи в свою очередь характеризуется радиусом обслуживания одним отделением или пунктом почтовой связи и количеством населения на одно отделение или пункт почтовой связи.

Под качеством продукции (услуг) операторов и провайдеров почтовой связи понимается совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять требования, предъявляемые пользователями к продукции (услугам) почты в соответствии с ее назначением.

Качество услуг почтовой связи характеризуется:

- скоростью пересылки, обработки и доставки почтовых отправлений;

- устойчивостью и регулярностью действия;

- сохранностью почтовых отправлений;

- отсутствием жалоб на работу объектов почтовой связи.

Пекинская почтовая стратегия ПС определила пять основных областей универсальной почтовой службы, по которым должны быть установлены нормативы качества:

1 Доступ к услугам (плотность сети)

2 Удовлетворение потребностей пользователей/клиентов:

3 Скорость и надежность

4 Безопасность

5 Ответственность и обработка запросов о предоставлении сведений

Исходя из требований к качеству универсальной услуги на уровне ВПС и опыта стран-членов ВПС, следует принять следующую классификацию показателей качества почтовой связи:

Показатели качества обслуживания

1 Доступ к услугам

1.1 максимальное расстояние между пользователем и ближайшим отделением почтовой связи, а также почтовыми ящиками;

1.2 выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков

1.3 доставка письменной корреспонденции

1.4 режим  работы отделений почтовой связи

1.5 нормативы доступа к почтовым услугам

2 Удовлетворение  потребностей  пользователей

2.1 норматив (дней) рассмотрения рекламаций/обращений

2.2 норматив степени удовлетворённости пользователей (количество опросов и периодичность)

Показатели качества услуг

3 Скорость и надежность

3.1 Нормативы пересылки простой, заказной и с объявленной ценностью письменной корреспонденции, посылок внутри республики (Д+Х)

3.2 Нормативы пересылки международной приоритетной простой письменной корреспонденции (Д+Х) между городом Ташкентом и столицами государств

4 Ответственность и обработка запросов о предоставлении информации

4.1 Утраты и хищения почтовых отправлений

4.2 Повреждение или замена части вложения почтовых отправлений

4.3 Недостачи и хищения средств денежных переводов

4.4 Возврат международных почтовых отправлений без объяснения причин их недоставки

Для приведения в соответствие требований ВПС и опыта стран-членов ВПС из 9 действующих показателей качества работы почтовой связи необходимо:

исключить 5 показателей:

Начеты по переводным  операциям, возникшие по  вине предприятия;

Недостачи и хищения подписных и розничных сумм;

Недостачи и хищения подписных и розничных изданий;

Нарушения сроков доставки потребителям республиканских газет по вине работников по распространению печати

Необмен почты по внутриобластным (в г. Ташкенте - городским) маршрутам;

оставить 2 показателя:

Утраты и хищения почтовых отправлений по вине предприятия;

Жалобы на работу почты по вине предприятий.

Показатель

Недостачи и хищения  переводных и пенсионных сумм по вине предприятия

оставить в виде 2 показателей Недостачи и хищения средств денежных переводов по вине предприятия (для отражения в ведомственном отчете) и Недостачи и хищения средств пенсий, пособий и других социальных выплат (для включения в стандарт предприятия).

Ввести 7 новых показателей:

для включения в ведомственный отчет

1) Плотность сети почтовых ящиков;

2) Плотность сети отделений связи;

3) Режим работы отделений почтовой связи;

4) Выполнение нормативов частоты выемки письменной корреспонденции (простых писем и почтовых карточек) из почтовых ящиков;

и для включения в стандарт предприятия

5) Выполнение контрольных сроков прохождения приоритетной простой международной письменной корреспонденции между городом Ташкентом и столицами государств;

3) Возврат международных почтовых отправлений без объяснения причин их недоставки;

4) Повреждение или замена части вложения почтовых отправлений.

Вместо показателя

Нарушения контрольных сроков прохождения письменной корреспонденции от отправителя к адресату (между республиканским и областными центрами и Республикой Каракалпакстан)

ввести 5 новых показателей:

1) Выполнение контрольных сроков пересылки простой письменной корреспонденции внутри республики:

- между г. Ташкентом и областными (Республики Каракалпакстан) центрами:

 - приоритетной;

- неприоритетной;

- между районным центром и любым населенным пунктом в пределах района:

- приоритетной;

- неприоритетной;

- в г. Ташкенте и областных (Республики Каракалпакстан) центрах:

 - приоритетной;

- неприоритетной;

- между областными (Республики Каракалпакстан) центрами:

- приоритетной;

- неприоритетной;

- местной:

- неприоритетной.

и аналогично на 6 этапах показатели

2) Выполнение контрольных сроков пересылки заказной письменной корреспонденции внутри республики:

3) Выполнение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции с объявленной ценностью внутри республики:

4) Выполнение контрольных сроков пересылки посылок внутри республики:

5) Выполнение контрольных сроков пересылки простых денежных переводов внутри республики.

           Х.Мирзахидов: Есть вопросы докладчику?

           В.Царев: Скажите пожалуйста, раза три я просмотрел этот отчет. Отчет хороший, вроде все нормально. Но нет четких формулировок. Какие критерии были поставлены при проведении этой работы и достигли ли вы в конце концов конечнего результата. Были такие фразы, что вы должны привести действующие показатели в соответствие с международными нормами. Потом вы просмотрели эти показатели и ввели ещё какиео новые. Достигли ли вы этим международные нормы, выполнимы ли эти показатели. Например, такой показатель как один почтовой ящик в радиусе 500м. Попробуйте пояснить этот момент, потому что вашу работу определяют как НИР.

           Г.Абдулазизова: Исходя из чего мы предлагаем такую номенклатуру показателей: 1999 году на Конгрессе ВПС в Пекине была принята Пекинская почтовая стратегия, которая определила 5 областей для установления параметров качества для универсальных услуг. Мы ориентируемся сегодня на универсальные услуги, которые являются обязательными для национального оператора. В каждой из 5 областей есть свои (12 слайд) характеристики. Например, если говорим о доступе к услугам, что может быть включено в этот параметр. По проведенному анализу практически все страны СНГ установили показатели качества по параметрам, которые изложены в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, в том числе по Узбекистану эти нормы тоже частично установлены. Мы берем за основу 4 параметра, которые характеризуют универсальные услуги. В работе мы старались приблизить свою номенклатуру показателей для характеристики универсальной почтовой услуги в целом.

           В.Царев: Достигли вы цели?

           Г.Абдулазизова: Да.

           Х.Мирзахидов: Это вы считаете?

           Г.Абдулазизова: Это считают исполнители.

           Х.Мирзахидов: Я имею в виду вы  как докладчик. У оппонентов другое мнение. У какого есть вопросы?

           Б.Абидов: Я хотел обратить внимание, просто я не очень понял - про хищения. Это показатель вводится. Если показатель вводится, то тогда возникает вопрос, как он  оценивается?

           Г.Абдулазизова: Сегодня в действующих показателях есть такой показатель «утраты и хищения почтовых отправлений» и ещё один показатель «недостачи и хищения переводно-пенсионных сумм». В новой номенклатуре мы предлагаем показатель утраты и хищения почтовых отправлений оставить, а показатель «недостачи и хищения переводно-пенсионных сумм», учитывая что это 2 показателя, ­- подразделить, т.е. отдельный показатель «недостачи и хищения средств денежных переводов» и показатель «недостачи и хищения пенсионных сумм». Один показатель предлагается включить для отражения в ведомственном стат. отчете, а другой включить в стандарт предприятия, т.е. для учета и контроля внутри предприятия. Норматив у этих показателей должен быть «отсутствие». В соответствии с постановлением Кабинета Министров №318 этот показатель сегодня санкционируется.

           Б.Абидов: Хищение получается как качественный показатель?

           Г.Абдулазизова: Да.

           Х.Мирзахидов: Сегодня есть такой показатель? И вы его хотите видоизменить?

           Г.Абдулазизова: Только один из них.

           Х.Мирзахидов: Который вы видоизменяете? Недостачи и хищения пенсионных или переводных сумм?

           Г.Абдулазизова: Сегодня этот показатель называется «Недостачи и хищения переводно-пенсионных сумм. В ведомственный отчет мы предлагаем ввести показатель «недостачи  и хищения средств денежных переводов» и в стандарт предприятия – показатель «недостачи  и хищения средств пенсии, пособии и др.соц. выплат».

           Х.Мирзахидов: Как-то  чуть-чуть расплывчато. Мы просто один показатель разделили на 2 показателя. Зачем тогда слова изменяете? Можно было оставить то, что есть  - «недостачи  и хищения переводно-пенсионных сумм». Не совсем понятно.

           Г.Абдулазизова: Выплата пенсии и пособий для почты договорная услуга. Почему мы предлагаем ввести этот показатель в стандарт предприятия. В части денежных переводов, учитывая что и  на уровне ВПС введены электронные денежные переводы. Вроде бы она относится к основным почтовым услугам

           Х.Мирзахидов: У меня ещё такой вопрос. Есть Комитет  по почтовой связи. Этот отчет до внесения в НТС в таком виде рассматривался и какое принято решение?

           Г.Абдулазизова: Этот отчет выполнялся в 3 этапа, все 3 этапа обсуждены на заседаниях Комитета по почтовой связи и заключительный отчет принят для внесения на НТС.

           Х.Мирзахидов:  Заключительный отчет принят в этом виде?

           Г.Абдулазизова: Да. Здесь сводный отчет из 3 этапов. Три отчета по 3 этапам сформированы в виде общего отчета.

           Х.Мирзахидов:  Когда это было?

           Г.Абдулазизова: 3 этап было принят на заседании Комитета в сентябре 2010 года и параллельно было дано поручение провести апробацию предлагаемых контрольных сроков прохождения почтовых отправлений и их нормативов. В течении 4 квартала 2010 года проводилась апробация в «Халкаро почтамте» и в филиале «Тошкент почтамти». После проведенной апробации, чтобы подтвердить научную основу установленных показателей «Контрольные сроки прохождения почтовых отправлений», было проведено картирование процессов прохождения почтовых отправлений в «Узбекистон почтаси». По всей республике, начиная от объектов почтовой связи места приёма до объекта почтовой связи места назначения, на основе утвержденных расписаний перевозки почты отдельно по каждой маршруту рассчитывались сроки прохождения почтовых отправлений.

           Х.Мирзахидов: Сводный отчет в таком виде вообще должен был проходить на Комитете по почтовой связи.

           Г.Абдулазизова: Сводный отчет состоит из трех принятых отчетов.

           Х.Мирзахидов: Значит, те рекомендации, которые даны в отчете, они прошли на Комитете?

           Г.Абдулазизова: Да.

           Х.Мирзахидов:  Есть вопросы? Оппонентом данного отчета являются Чекашкина Т.Г., Атамухамедов Ш. Пожалуйста.

Т.Чекашкина: Тема НИР очень актуальна, так как  действующие нормативы и показатели качества утверждены приказом Узбекского агентства почты и телекоммуникаций от 22 .01.2001г. № 29 и требуют пересмотра на соответствие международным стандартам, а также внутреннему законодательству Республики Узбекистан.

В целом работа соответствует техническому заданию.

Основные результаты научно-исследовательской работы:

Проведен анализ  документов Всемирного почтового союза:

Пекинской почтовой стратегии, Бухарестской почтовой стратегии, Найробийской почтовой стратегии. Проанализированы основные задачи в вопросах улучшения качества и повышения эффективности  почтовой сети,  стоящие перед регуляторами и операторами почтовой связи в рамках реализации стратегических программ, принятых на 22, 23 и 24 Конгрессах Всемирного почтового союза.

Проведен анализ показателей качества услуг почтовой связи стран СНГ, входящих в Региональное содружество связи, а также нормативных документов, устанавливающих требования к нормативам и показателям качества услуг почтовой связи. Проведено изучение  и анализ сроков пересылки почтовых отправлений на основе утвержденных расписаний.

По результатам исследований на  заключительном этапе разработана новая номенклатура показателей качества, нормативы и цели в области качества услуг почтовой связи.

Общие замечания к сводному отчету НИР:

1. По результатам НИР нет выводов и  заключений в части распространения новой номенклатуры и показателей качества, будут они обязательными только для национального оператора или других операторов, оказывающих услуги почтовой связи на рынке Республики Узбекистан.

2. Исследованы показатели качества других государств только по универсальным услугам почтовой связи. Не проведены  исследования показателей качества:

недостачи и хищения переводных средств (всех денежных средств, поступивших в кассы объектов почтовой связи от оказанных услуг);

недостачи хищений пенсионных средств;

выполнение контрольных сроков доставки периодических изданий и т.д.

Не проведены исследования их учета в формах статистической отчетности в странах  СНГ.

3. Необоснованно предлагается отражать в стандарте предприятия  показатели «выполнение контрольных сроков пересылки простой и заказной, с объявленной ценностью письменной корреспонденции внутри республики приоритетной (всей) и неприоритетной по всем направлениям, кроме направления  между г.Ташкентом и областными (г. Нукус) центрами а также выполнение контрольных сроков пересылки международной простой письменной корреспонденции (приоритетной). 

4. Не включены в  перечень нормативов и показателей качества:

выполнение контрольных сроков пересылки электронных денежных    переводов;

норматив доставки почтовых отправлений;

5. Исключены   из перечня и не предлагается ввести в стандартах предприятия нормативы и показатели качества:

недостачи и хищения переводных и пенсионных сумм;

показатели по распространению периодической печати:

недостачи и хищения подписных и розничных сумм

недостачи и хищения подписных и розничных изданий

нарушение сроков доставки потребителям республиканских газет

6. По проведенному анализу действующей нормативной документации не  даны рекомендации по разработке нормативных документов, в том числе стандартов предприятия по оценке качества новых нормативов и показателей качества.

7. Увеличены по сравнению с действующими, контрольные сроки пересылки:

письменной корреспонденции    между г. Ташкентом и областными (г. Нукус) центрами, а также по городу Ташкенту- на один день;

посылок между г. Ташкентом и областными центрами – на один день,  по г. Ташкенту- на 2 дня.

Расчеты и обоснования по их увеличению к отчету не прилагаются.

Это основные мои замечания. Может быть, учитывая то, что НИР лежит на основе пересмотров показателей хотелось бы порекомендовать разработчикам эту работу доработать. Учитывая, что работа продолжается в рамках рабочей группы утвержденной распоряжением Агентства и принять этот отчет.

Х.Мирзахидов:  Докладчик, что вы можете сказать на это.

Г.Абдулазизова: Увязание предлагаемой номенклатуры с приказом УзАСИ за № 29 «Об утверждении нормативов и показателей качества», я думаю, что в рамках приказа  Агентства о создании рабочей группы в составе 22 человек в срок до 31 декабря т.г. будет внесен проект нового приказа. В любом случае в НИРе предложена номенклатура показателей, которая должна быть использована для того, чтобы определиться, как будет выглядеть приказ № 29 по утверждению новых показателей и нормативов. Отдельные замечании, что нет вывода  и заключения по распространению новой номенклатуры, обязательна она только для национального оператора или для других операторов тоже, могу сказать, что обязанность по оказанию универсальных услуг возложена на национального оператора, естественно, что это  касается только национального оператора. Хотя в отчете описаны и другие операторы, которые оказывают на рынке частично почтовые услуги. Если  их услуга не  звучит как «почтовое отправление» или «письмо», то конечно на них не может быть распространяться «контрольный срок прохождения почтовых отправлений», поэтому конкретной формулировки,   что данные показатели обязательны и для других операторов, не давали.

         Т.Чекашкина:  Разрешите я сразу уточню, что Законом «О почтовой связи» на специально уполномоченный орган возлагается установление  контрольные сроков пересылки почтовых отправлений, обязательных для операторов почтовой связи. Поэтому Агентством должны быть установлены конкретные контрольные сроки и для других операторов. И результатом НИР должен быть ответ на этот вопрос. Потому что он остается открытым.

         Г.Абдулазизова: В части других операторов, в ходе проведения НИР мы изучали сайты этих операторов, какие услуги они предоставляют и  ни у одного из тех, которые работают на рынке, нет формулировки «оказание почтовых услуг». Нет формулировки «почтовое отправление», т.е. услуга называется «курьерская доставка», «экспресс-доставка», и даже отправления, которые они принимают и пересылают, называется «отправление с документами» или «отправления с товаром». И приравнять их к почтовым отправлениям, конечно, сегодня мы не можем. По анализу других государств. Номенклатуры показателей по странам СНГ, которые входят в РСС, сегодня в основном сформирована только по универсальным услугам, что включено, какие параметры  включены  в  таблице мы все прилагаем. В части того, что, не обоснованно  предлагается отражать в отчете выполнение контрольных сроков пересылки простой, заказной и с объявленной ценностью письменной корреспонденции внутри республики, приоритетный и неприоритетной по всем направлениям. Там есть разделение, мы решили, что в ведомственный отчет будет включаться выполнение контрольных сроков прохождения неприоритетной письменной корреспонденции на этапе от областных центров до города Ташкента. А остальные 5 этапов на внутриобластных маршрутах предлагается включить в стандарт предприятия. В принципе, разделение показателей, подлежащих включению в ведомственный отчет и стандарт предприятия, решит рабочая группа  при подготовке нового приказа по утверждению нормативов и показателей качества. Новая номенклатура определена. Замечание по невключению в номенклатуру показателей качества показателя «Выполнение контрольных сроков пересылки электронных денежных переводов и норматив доставки», ещё раз хочу сказать, что мы ориентировались на универсальные почтовые услуги. Установление контрольных сроков пересылки электронного денежного перевода в соответствии с той автоматизированной программой, которая работает. Прохождение информации по каналу одна и две минуты. В части норматива доставки почтовых отправлений это стандарт предприятия. По замечанию 5 действительно в отчете техническая ошибка.  В таблицах 47-54 представлен анализ действующих нормативных документов, регламентирующих качество предоставляемых услуг, и в конце анализа по каждому показателю даны рекомендации и выводы, в том числе по каждому документу, в какой части они должны быть дополнены или доработаны. Замечание в части увеличения по сравнению с действующими контрольными сроками пересылки почтовых отправлений например, увеличены контрольные сроки пересылки простой письменной корреспонденции между Ташкентом и областными центрами, а также по г.Ташкенту на  1 день. Учитывая, что контрольный срок - это максимальное время, в течении которого осуществляется пересылка почтового отправления от объекта почтовой связи места приема до объекта почтовой связи места выдачи, рассчитаны и предложены контрольные сроки прохождения по неприоритетной письменной корреспонденции. В части приоритетной письменной корреспонденции контрольные сроки должны быть установлены самим оператором намного жестче и определяться стандартом предприятия. Точно также и по посылкам.

         Х.Мирзахидов:  Есть что ответить?

         Т.Чекашкина: Я не удовлетворена ответом. Во-первых, в части того, исследованы ли показатели, вы решили однозначно, что есть  часть по универсальным услугам и нет никаких сейчас отчетности в части других показателей, которые у нас сегодня исключаются. Случайно наткнулась на российские рекомендации по заполнению форм федерального статистического наблюдения за  деятельностью осуществляемых в сфере связи. Это сведения о качестве работы в почтовой связи. Вот здесь опыт России. Какие показатели у нас  сегодня есть и к чему относятся. Такие же  показатели есть и в Казахстане. Одно дело, какие показатели мы примем, другое дело, когда провести исследование полностью. Все-таки эти показатели присутствуют однозначно. Потом в части увеличения сроков по сравнению действующими контрольными сроками. С своем отчете вы приводите, что это  контрольные сроки пересылки. Что входят в понятие пересылки - прием, обработка, перевозка. Сюда у нас не входят  ни выемка, ни доставка. При всем при этом увеличиваем контрольный срок на 1 - 2 дня.

         Г.Абдулазизова: В 4 квартале 2010 года мы проводили апробацию, в «Халкаро почтамте» наблюдали прохождение простой письменной корреспонденции. Как показали результаты апробации, мы это обсуждали в Комитет по почтовой связи, нормативы и контрольные сроки, которые заложены в отчет, приравнены к приоритетной письменной корреспонденции. По неприоритетной письменной корреспонденции контрольный срок должен быть больше для того, чтобы они между собой отличались.

         Т.Чекашкина: Хорошо пусть будет так, но однако в отчет надо было приложить данные, которые бы все это подтверждали. Потому что если мы будем брать за основу при утверждении  новых нормативных показателей очень важно, чтобы эти расчеты прилагались. В отчете этого нет.

         Г.Абдулазизова: В отчете  НИР их действительно нет. Потому что сводный отчет  сформирован из 3 этапов. Результаты апробации проводились после проведения НИРа, они обсуждены отдельно. Точно также результаты картирования.

         Х.Мирзахидов:  На заседании Комитета по почтовой связи не возникали  такие вопросы, которые задают вам?

         Г.Абдулазизова: Были вопросы.

         М.Мухитдинов: Приняли решения?

         Г.Абдулазизова: Спорили, в результате большинством голосов приняли общее решение, которое заложены в отчет.

         Т.Чекашкина: В ходе проведения НИР как раз таки давались поручения в этой части. Доработать, изучить, приложить и подготовить проект приказа.

         М.Мухитдинов: В ТЗ все эти  позиции, которые прозвучали, они должны были выполнять. Или это позже  возникло.

         Г.Абдулазизова: Это возникло позже.

         М.Мухитдинов: После того, как вы сдали отчет, после  утверждения ТЗ, работа закончена. Нашлись новые мысли и  соображения, чтоб поднимать эти вопросы.

         Г.Абдулазизова: Да. Для того, чтобы подтвердить контрольные сроки и нормативы, было принято решение провести апробацию, а потом уже картирование.

         М.Мухитдинов: Работа должна была закончиться в 2010 году.

         Х.Мирзахидов:  Надо было в ТЗ внести соответствующие дополнения. Сейчас, судя  по имеющимся документам, очень много вопросов не должны рассматриваться  в рамках данного НИРа. Формально так, потому что в ТЗ, которые проработаны по НИРу, очень многие вещи не оговорены. Почему тогда не внесли дополнения в ТЗ?

         А.Файзуллаев: Я тоже являюсь членом Комитета по почтовой связи. Хотя я сам не специалист по почтовой связи. Действительно были серьезные обсуждения этой работы.  У меня в руках протокол последнего заседания и мы решили принять и вынести на рассмотрение на НТС НИР «Исследование показателей качества услуг». Мы приняли и вынесли на НТС. С 1 октября 2010 года начать апробацию фактического прохождения почтовых отправлений. Мы эту апробацию провели. Разработчику проанализировать апробацию и подготовить проект приказа на утверждения новых нормативных показателей. Вот такое было решение. НИР принять, результаты апробации проанализировать.

         Х.Мирзахидов: НИР окончательный? Когда датируется?

         А.Файзуллаев: Протокол заседания утвержден 14 сентября 2010 года.

         Х.Мирзахидов:  это 2010 год, и в течении 2011 года вы провели апробацию?

         Г.Абдулазизова: Нет, апробацию мы проводили в течении всего 4 квартала 2010 года.

         Х.Мирзахидов:  2010 год прошел, пришел январь 2011 года. Почему сразу не внесли. Причина?

         Г.Абдулазизова: Результаты апробации внесли в 1 квартале 2011 года.

         Х.Мирзахидов: Прошел 1 квартал, пришел 2 квартал, почему не внесли?

         Г.Абдулазизова: Чуть-чуть опоздали.

         Х.Мирзахидов:  Не чуть-чуть, извините меня.

         М.Мухитдинов: Если бы вовремя внесли отчет на НТС, не возникали бы вопросы.

         Х.Мирзахидов: 2 квартал тоже прошел, почему не внесли отчет на НТС? Есть ответ на этот вопрос? Нет. Чекашкина у вас есть ответ? Вы курируете эти вопросы.

         Т.Чекашкина: Было дано протокольное поручение подготовить проект приказа, готовился проект приказа.

         Х.Мирзахидов:  По НИРу?

         Т.Чекашкина: Протоколом дано поручение с использованием результата НИР подготовить проект приказа. Внесение изменений в приказ № 29 Агентства.

         Х.Мирзахидов: Тогда зачем вносите. Вот решением комитета по почтовой связи был результат этого НИРа, надо было ввести приказом. Тянули с проектом приказа.

         Т.Чекашкина: Просто здесь уже практическое использование отчета. Приказ должен был быть для практического использования.

         Х.Мирзахидов: С декабря 2010 года по  результатом апробации подготовить и утвердить проект приказа новых нормативы качества услуг. Извините меня, сегодня уже ноябрь 2011 года.

         Г.Абдулазизова: Результаты апробации я доложила на следующем заседании комитета и проект приказа по утверждению нормативов показателей качества услуг. Проект обсуждался  несколько раз на заседаниях Комитета.

         Х.Мирзахидов: Тогда следующий вопрос. Зачем тогда тянули с принятием этого НИРа, чтобы внести на рассмотрение в НТС? В чем причина? Значит, есть что-то такое?

         Г.Абдулазизова: Для подтверждения этих нормативов, которые мы предлагали, проводилось картирование. Картирование проводилось ОАО «Узбекистон почтаси» с участием специалистов ГУП «UNICON.UZ».

         Х.Мирзахидов:  Хорошо, сейчас выслушаем мнение второго оппонента.

Ш.Атамухамедов: Данная научно-исследовательская работа ГУП «UNICON.UZ», без­условно, полезна и своевременна, так как с развитием информационно-коммуникационных технологии происходит обновление и расвитие услуги почтовой связи в целях удовлетворения потребителя.

1. В тоже время инспекция связи не может согласиться с тем, что
показатель качества, учитывающий сохранность средств пенсий, пособий и
других социальных выплат отнесен к стандарту предприятия. Учитывая, что на рынке услуг почтовой связи сохраняется ситуация, когда ОАО
«Узбекистон почтаси» занимает, и в обозримой перспективе будет
продолжать занимать доминирующее положение по доставке пенсии, а также тот факт, что национальному оператору почтовой связи (ОАО «Узбекистан почтаси») законодательно предоставлено исключительное право доставлять государственные пенсии и пособия, необходимо сохранить для оценки качества работы почтовой связи показатель качества, учитывающий сохранность средств пенсий, пособий и других социальных выплат.

2. По итогам НИР выделяются два стандарта для оценки качества почтовой связи внешний и внутренний. Так как универсальные  услуги это почтовые услуги, оказываемые по установленным требованиям к их качеству, а качество услуг (контрольные сроки прохождения почтовых отправлений) устанавливаются специально уполномоченным органом в сфере почтовой связи, то данные контрольные сроки должны оцениваться из вне на всех этапах их прохождения, а не только на этапе от г.Ташкента до областных центров, как предлагается в данной работе с выделением, кроме упомянутого, остальных этапов для опенки качества работ в стандарт предприятия.

3. Из отчета ПИР видно, что работа выполнена па основании изучения некоторых, статистических данных стран СНГ, документов Всемирного Почтового Союза.» а также законодательных и нормативных документов по почтовой связи Республики Узбекистан, По в данном отчете отсутствуют сведения проводились ли практические работы по изучению соблюдения предприятиями почтовой связи действующих установленных нормативов качества, а также опроса общественного мнения (населения, организаций о качестве услуг почтовой связи).

Также отсутствуют сведения о проведении исследования возможности применимости предлагаемых показателей качества услуг почтовой связи к деятельности вневедомственных операторов, оказывающих услуги почтовой связи, па которых тоже распространяется действие Закона РУз «О почтовой связи» и Правил оказания услуг почтовой связи (по почте FedEx, DHL, TN), UPS, нераспространении печати («БТЛ-Arzi медиа» МЧЖ, «Intеr-press»).

 4. По отчету НИР допущено несоответствие нормативов, приведенных в таблицах действительно применяемым нормативам, а именно:

4.1              В таблице №29 «Выемка писем из почтовых ящиков» указано, что в столице выемка писем производится 1 раз в день, но фактически в настоящее время 2 раза, кроме субботы и воскресенья в целях выполнения установленного контрольного срока прохождения письменной корреспонден­ции по г. Ташкенту 30 часов.

4.2      В таблице №30 «Доставка письменной корреспонденции» указано, что в столице доставка писем производится \ раз в день, по фактически 2 раза,, в субботу - 1 раз и отсутствием доставки в выходные и воскресные дни.

4.3      В таблице 40 «Контроль за соблюдением предельных сроков приёма и отправки почты» указано отсутствие предельного срока обработки исходящей почты по Республике Узбекистан, когда приказом ОАО «Узбекистан почтаси» №31 от 24.01.2006г. данный срок но «Халкаро почтамту» составляет 24 часа,

5. В заключении ПИР показатель «Выполнение контрольных сроков
прохождения письменной корреспонденции» разделен па два показателя:
простую корреспонденцию, заказную и с объявленной ценностью, с
дальнейшим дополнительным разделением обоих показателей на
приоритетную и
неприоритетную, но в самом отчете но НИР не объясняется по какой причине произведено разделение показателя (в отношении Узбекистана).

Кроме этого по данным показателям письменной корреспонденции на некоторых этапах ее пересылки указан норматив в размере 90%, вместо единого установленного и действующего в настоящее время норматива 95%, что планирует снижение норматива прохождения письменной корреспонденции по сравнению с действующим нормативом,

6. По действующим и предлагаемым к введению по результатам
НИР показателям качества почтовых услуг:

6.1. Действующий показатель «Выполнение контрольных сроков прохождения письменной корреспонденции» (приказ УзАСИ №29 от 22.01.2001г.) оставить без изменений, не выделяя показатель отдельно на простую корреспонденцию, заказную и с объявленной ценностью. По простой и заказной письменной корреспонденции контрольные сроки пересылки должны быть одинаковыми, в связи с тем, что различия в технологии обработки являются незначительными и данные категории письменной корреспонденции направляются вместе в одном и том же мешке. Кроме того, предлагаемое разделение допускает возможность замедлении сроков обработки и прохождения неприоритетной письменной корреспонденции, т.е. способствует ухудшению качества данной почтовой услуги и нанесению ущерба потребителю.

НИР предлагается необоснованно высокий контрольный срок прохождения простой письменной корреспонденции по городу Ташкенту (Д+2): действующий контрольный срок 30 часов, т.е., Д+1, фактически по городу Ташкенту л срок Д+1 проходит 00,94 простых писем и карточек,

В предлагаемые «Контрольные сроки прохождении почтовых отправлений» следует внести следующие изменения:

Показатель «Письменная корреспонденции внутри республики (беи учета выходных дней объектов почтовой снизи)»:

-   по г. Ташкенту с контрольным сроком Д+1;

-   между областными центрами и г, Нукус с. контрольным сроком -Д+(1-6) с учетом особенностей осуществления обмена почтой;

-   местная - с контрольным сроком Д+1.

6.2 Действующий показатель «Недостачи и хищения переводных и пенсионных сумм по вине предприятий связи, случай» оставить без изменений с учетом вышеупомянутого замечания в пункте 1.

7. Действующие показатели: «Количество начетов по переводным операциям, возникающим по вине предприятий» и показатели качества по распространению печати)) по заключению .ПИР предлагается исключить из показателей качества почтовой связи, несмотря па то, что при их возникновении будут допускаться нарушения прав погреби геля на оказание услуг установленного качества. В связи с -этим в случае их исключения остается неясным механизм урегулирования данной ситуации.

Вывод: исходя из вышеизложенного, предлагаем НИР по исследованию показателей качества услуг (работ) почтовой связи и разработке их нормативов следует доработать.

         Г.Абдулазизова: По первому вопросу. В части не согласия с тем, что показатель «Недостачи и хищения средств пенсий и пособий и  др. соц. выплат» отнесен в стандарт предприятия. Законом «О почтовой связи» действительно Исключительное право выплаты государственных пенсий предоставлено национальному оператору - ОАО «Узбекистон почтаси». В показатели качества для включения в ведомственный отчет ответственность по оказанию услуг и выплате пенсий и пособии не включена и это не обозначает, что предприятие не несет ответственность. Стандарт предприятия - это отчет на уровне Наблюдательного совета «Узбекистон почтаси». Хотя в части того, что рабочая группа будет вносить проект приказа по установлению новых показателей качества, решение можно оставить на эту рабочую группу - будет это в стандарте предприятия или в ведомственном отчете. Далее, разделяется два стандарта для оценки качества услуг почтовой связи: внешний и внутренний. Сегодня почта оказывает очень много других услуг, которые не являются основными. И для того чтобы контроль за качеством их предоставления тоже был, предлагается подразделение всех показателей для контроля на внешнем и внутреннем уровне. Это было мнение исполнителей НИР в результате проведенных исследований. Далее,  практические работы по изучению соблюдения предприятиями почтовой связи действующих установленных нормативов качества, это все было проведено, но учитывая, что апробация и картирование не предусмотрено было в ТЗ, они просто не включены в отчет. Материалы по выполнению установленных сегодня нормативов - эта работа также проводилась и обсуждалась. Также отсутствуют сведения проведения исследования возможности применимости предлагаемых показателей качества услуг почтовой связи к деятельности вневедомственных операторов. Об этом я уже говорила на замечание предыдущего оппонента. По отчету в 4.1, 4,2, 4.3 допущены несоответствия. В самом начале проведения НИР, когда проводились эти исследования, информация была взята на начало 2009 года. Сегодня нормативы изменились, эти изменения мы внесем в отчет. В заключении НИР показатель «Выполнение контрольных сроков прохождения письменной корреспонденции» разделен на два показателя: для приоритетных и неприоритетных почтовых отправлений. Это разделение предусмотрено сегодня  в актах ВПС, а также в Правилах оказания услуг почтовой связи. С замечанием в части того, что контрольный сроки для простой и заказной письменной корреспонденции почти одинаков, я не согласна. Потому что в технологи обработки для заказной письменной корреспонденции есть дополнительный этап регистрации, которого нет для простой письменной корреспонденции. Пусть даже обе категории письменной корреспонденции пересылаются в одном мешке. Процесс обработки простой и регистрируемой письменной корреспонденция совершенно разный и контрольные сроки прохождения заказной письменной корреспонденции должны быть чуть выше, чем для простой.

         Х.Мирзахидов:  Вы  не ответили на заключение оппонента, для чего увеличили контрольный срок по городу Ташкенту. Хатира Шаменовна, может вы ответите.

         Х.Таджибаева: Действующий контрольный срок прохождения простой письменной корреспонденции по г.Ташкенту - 30 часов. Мы проводили апробацию и картирование, по специальной  методике, разработанной  РСС.  Но это вызвано тем, что в Конвенцию ВПС введены понятия «приоритетные» и «неприоритетные» почтовые отправления. Эти же понятия мы включали в проект Закона «О почтовой связи». В Законе это не прошло, но  требования к приоритетным и неприоритетным почтовым отправлениям определены Правилами оказания услуг почтовой связи.

         Х.Мирзахидов:  Я все понимаю. Я только одно не могу понять, почему из 1,5 дня увеличилась на 2,5 дня. Я не специалист почтовой связи. Вы мне скажите, автомашин не хватает, маршруты неправильные?

         Х.Таджибаева: Картирование проводится на основе действующих расписаний с учетом имеющего транспорта для перевозки почты. По неприоритетной письменной корреспонденции мы укладываемся в действующие сроки. Но когда завтра мы столкнемся приоритетными письмами, то получится, что мы все письма уравняем. А необходимо разделить на приоритетные и неприоритетные. Поэтому предлагается  максимальный срок Д+2, а для приоритетных установим срок Д+1. Система взаиморасчетов далее будет построена на тарифах по приоритетным отправлениям. Поэтому и тариф на приоритетные тарифы должен быть выше, чем на неприоритетные. Сейчас пересылка простого письма весом до 20 г стоит 100 сум, а завтра пересылка приоритетных будет стоить, например, 300 сум, нельзя при разных тарифах устанавливать одинаковый контрольный срок.  Поэтому контрольные сроки пересылки неприоритетных писем мы предлагаем чуть больше, чем они будут на приоритетные.

         Х.Мирзахидов: Тут в отчете  введены термины «приоритетные» и «неприоритетные»?

         Х.Таджибаева: Это есть в Правилах оказания услуг почтовой связи.

         Х.Мирзахидов: В отчете есть?

         Т.Чекашкина: Приводится голый текст «приоритетные» и «неприоритетные». Но какие-либо пояснения, которые Хатира Шаменовна дает, ничего такого нет.

         Х.Мирзахидов:  Я так понял – срок Д+1 по г.Ташкенту введен из-за того,  что в соответствии с международной практикой письма подразделяются на неприоритетные и приоритетные. У меня вопрос, вы говорите, что так как мы разделяем категории писем на два,  то и контрольные сроки должны быть разные. Правильно?

         Х.Таджибаева: Правильно.

         Х.Мирзахидов:  Теперь, вот здесь все должно быть расписано. Что существует международная практика, что письма должны разделятся на приоритетные и неприоритетные, в связи с тем, что парк автомобителей ОАО «Узбекистон почтаси» не хватает на обслуживание обеих категорий по схеме Д+1, предлагается разделить для приоритетных Д+1, а по г. Ташкенту Д+2?

         Х.Таджибаева: Дело в том, что когда проводилось последнее заседание Комитета, там было приняты все показатели. Спор пошел вот об этих нормативах Д+1, Д+2. Поэтому было проведена апробация и картирование. И в связи с этим немножко продлилось вынесение отчета на НТС. Мы не могли прийти к согласию.

         Х.Мирзахидов: Вот здесь написано. Если не написано, то ГИС прав. Если бы вы здесь написали и дали бы обоснования, то сейчас по-другому рассматривали.

         Г.Абдулазизова: Для исполнителей это был понятный вопрос. Мы, работники почтовой связи понимаем, что такое приоритетное, что такое неприоритетное отправление. Этот термин в отчете не был раскрыт.

         Х.Мирзахидов: Конечно, когда вы не раскрыли этот термин, определенно возникает вопрос о сроках прохождения почты. Почему должен быть один день, вы поднимаете на 2. И конечно в отчете все это должно было отражаться.

         Ш.Атамухамедов: Приоритетный ва неприоритетный  терминларни Конунда ўтқазиш иложиси бўлмади. Чунки биз уларни асослаб бера олмаганмиз. Қандай қилиб оддий халқга тушунтира оламиз.  Бу нарса Правилада ўтган. Агар ҳозир 29-сонли бўйрукга ушбуни киритганимиздан кейин, корхоналарга жорий қилиш мумкин бўлади.

         Х.Мирзахидов: Нимага технический масалалар Кумитада кўрилмаган.

         М.Мухитдинов: У меня вопрос. Когда мы прошлый раз на заседании НТС обсуждали приоритетные направления. Я получил письмо от ОАО «Узбекистон почтаси», где вы говорите, что в связи с тем, что проведена колоссальная большая научная работа и вы называли вот эту работу, на ближайшее до 2014 году нам не нужны научные исследования по развитию почтовой связи. Сегодня же вы говорите, что там не так. А потом вы сами-то мне настойчиво в сентябре предлагали включить на рассмотрение НТС. Рассмотрев на Комитете, вы работу посылаете на апробацию, а потом еще на картирование.

         Х.Мирзахидов: Если в Комитете по почтовой связи принято, зачем проводить апробацию, картирование, и даже не внесли изменения в ТЗ. Да ещё так долго длится.

         Г.Абдулазизова: Это было поручение Комитета.

         Х.Мирзахидов: Ах так, тогда принимаем такое решение вашу информацию мы принимаем к сведению, документ будет рассмотрен, тогда когда будет определен соответствующий зам. генерального директора Агентства по почте. Вы своем докладе ссылаетесь на какую-то рабочую группу. Что бы УзАСИ решало. И не понятно активизация в сентябре. Связи с чем так долго работа шла. Ладно апробацию делали. Могли же во время апробации внести на НТС.

         А.Файзуллаев: Картирование проводилась до мая 2011 года.            Х.Мирзахидов: Документ прошел в сыром виде. Неразбериха идет. Некоторые говорят надо, другие - не надо.

         А.Файзуллаев: Когда нормативы устанавливаются, операторы хотят, чтобы показатеей было меньше, контролирующий орган - наоборот. Поэтому здесь решение должно приниматься коллегиально.

                Мирзахидов: Я понимаю позицию ГИСа. Он в одном прав. Мы, исходя из международного опыта, можем вывести показатель «Недостачи и хищения пенсионных сумм» из номенклатуры и этим ослабить контроль.

         А.Файзуллаев: Мы на несколько заседаниях коллегии рассматривали вопрос о хищениях и недостачах пенсионных средств. В настоящее время с ОАО «Узбекистон почтаси» не снимается ответственность. Оно возмещает пенсионные средства за счет своих доходов.

         Х.Мирзахидов: Но показатель качества меняется. Он переходит в стандарт предприятия, потому что это договорная услуга.

         А.Файзуллаев: ОАО «Узбекистон почтаси» сам будет контролировать этот показатель и в принципе это в интересах самого предприятия - обеспечить высокое качество. Потому что с каждого хищения предприятие теряет доходы. А если данный показатель мы включим в ведомственную отчетность, то они должны будут из своего дохода платить и ещё за нарушение этого показателя будут взыматься штрафные санкции.

         Х.Мирзахидов: Уважаемые коллегии, вопрос сложный, этот отчет принципиальный. И то что провести его так, я не могу позволить.  Я прихожу к такому выводу что она не была тщательно рассмотрен. Если был он был тщательно рассмотрен не возникало бы столько вопросов и мнений. Поэтому мы ваш отчет принимаем к сведению, но должны собраться отдельно и все открыто обсудим. Я могу принять на основании протокола комитета по почтовой связи. Честно говоря опасаюсь за последствие.

         А.Файзуллаев: Распоряжением Агентства была создана рабочая группа. Эта рабочая группа должна подготовить проект приказа по установлению номенклатуры показателей качества и их нормативов до 31 декабря текущего года. Наш отчет может служить материалом для работы рабочей группы. Но принципиальные вопросы надо решить.

         Х.Мирзахидов: Принципиальные вопросы они же часть этого НИР. Как мы его можем разделить.

         А.Файзуллаев: Правильно, но мы не можем принять такое решение чтобы одновременно всех удовлетворяло. Необходимо принять решение.

         Х.Мирзахидов: Давайте сядем отдельно и рассмотрим.

         Т.Чекашкина: Я хочу дать пояснение. Установление новых контрольных сроков, чем они должны подтверждаться, на основании чего они могут меняться. Т.е. в результате НИРа. Они сами должны были  с инициировать изучение прежде чем давать предложения по внесению изменения контрольные сроки.

         Х.Мирзахидов: Нерешаемых вопросов не бывает. Давайте соберемся  и объективно сядем и рассмотрим.

        В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принять отчет НИР  к сведению.

         Х.Мирзахидов: Третий вопрос разработка электр занжирлар назарияси, докладчик  Олимхўжаев. Иш  учинчи  марта курилмокда. Регламент бўйича 10 минут.

         К.Олимхўжаев:  Ассалому алайкум хурматли кенгаш аъзолари.

Дарслик ахборот технологиялари олий ўқув юртларининг бакалавриатура, магистратура талабалари ҳамда аспирантлари учун мўлжалланган.

Дарсликни тайёрлаганда давлат стандартларини ва дастурларни асос килиб олдик. Бу дарслик 144 соат аудитория дарслари ҳамда 178 мустақил иш учун мўлжалланган. Шуларни хисобга олган холда биз дарсликни мустақил ишлашга кўпроқ мойиллик яратишга харакат килдик. Дарсликни тайёрлаганда умумий қабул қилинган талабларга жавоб беришга харакат килдик. Дарсликнинг иккинчи варианти биринчи вариантдан фарқи шундаки. Биринчи бобда анча кўп материаллар берилган деб ҳисобланганлигини сабабли, тақризчиларнинг танқидларини инобатга олиб, 80 бетдан 20 бет колдирдик. Оппонент Назировадан олган ўзгартириш бўйича таклифларнии қабул килдик. Баъзи такризчиларнинг келтирилган стандартлар 70 йиллар стандартлари булгани учун, уларни эмас, охирги совет замонидаги ва  республикамизда қабул қилинган стандартларни олиб, расмларни бошқатдан ишлаб чиқдик ва шу каби ўзгартиришлар килдик. Хозирги кунга келиб 440 бетдан ва 16 бобдан иборат дарслик намунавий ва ишчи дарсликларга мос келади.

         Х.Мирзахидов: Саволлар борми маърузачига? Мен сизни маърузангиздан бир нарсани эшитмокчидим. Олдинги сафар курилганда оппонентлар томонидан берилган камчиликлар тугирланганлигини айтиб  утасизми деб уйлагандим.

         К.Олимхўжаев:  Фикрни умумий кўринишда этиш мумкин. Албатта ҳозирги айтган гапларимизда бобни қискартирш дегани бор эди, уни бажардик. Стандартларни кайта куриш керак эди. Стандартларни эскиларни ҳам янгиларни ҳам ўрганиб чиқдик. Уларни туғирлашга харакат қилдик. Атамаларда озгина хар хил фикрлашлар бор эди. Уларни адабиетларда келтирилган математика бўйича, физика, энергетика ва телекоммуникация бўйича чиққан охирги атамаларда фойдаланилди ва уларга амал қилинди.

         Х.Мирзахидов: Раҳмат. Оппонет Назирова. Иккинчи ва учинчи такризчи сифатида чикишингиз.

         З.Назирова: Тўғрисини айтганда анча вақтимни олмоқда.

Данная рецензия является третьей рецензией на данную разработку. В первой и второй рецензиях от 15.01.2010 и 25.01.2011 были указаны существенные недостатки этого учебника.

         Начнем с рассмотрение представленный вариант данного учебника с точки зрения были ли учтены замечания и устранены недостатки. После первого и второго замечания по-прежнему:

1.  При начертании схем не выдержаны ГОСТы, рисунки не сделаны в
едином стиле и масштабе. Например, имеются 4-5 разного типа обозначения
источника ЭДС, разные источники тока, сопротивления, индуктивности на
страницах 48, 53, 66-67, 80-81, 96, ПО, 281, 296, 303, 322 и многих других.
Имеются недорисованные рисунки (13.9, 13.10-расм на 371 стр., 7.3, 7.5,7.7-
расм, где на схемах не показаны стрелки взаимоиндуктивности между
катушками) и принципиальные ошибки, противоречащие закону электрической цепи (2.6-и 2.7-расм на стр.44, 7.4-расм на стр.193, 7.6б-расм, где не понятно за счет чего магнитный поток направлен наверх, ведь для второго тока он должен быть направлен вниз); имеются отдельные рисунки с одинаковым номером (стр.217 и 218);

2.     Аналогично по буквенным обозначениям основных величин
электрических цепей не соблюдены ГОСТы. Например, комплексное величины такие как комплексные сопротивление, проводимость, мощность должны обозначаться подчеркнутой буквой, у авторов же они могут подчеркиваться и сверху (стр. 381-388, хотя в первоисточнике - учебном пособии В.В.Крылова все правильно написано) или вообще не подчеркиваться (формулы 7.21-7.25, 7.41- 7.69 стр. 193-213; 8.8-8.17 и др.), а в главе 14 волновое сопротивление вообще обозначено
W (как у Крылова), а не Z или р (как в основных понятия, стр. 10-11), этой буквой в теории цепей обозначается энергия. Формулы не в едином масштабе (стр.191). Имеются неверные формулы (например, 4.22; 4.34; 14.6; неверно выведено соотношение 14.3);

3.  Работа не отредактирована имеется много опечаток ("сигирм" стр.73 и др.), ссылки на отсутствующие рисунки (7.2,б-расм на стр. 193);

4.         Имеются неточные переводы, иногда переходящие в нонсенсы.
Например,   В    основных   обозначениях   (стр. 10-11)   авторы переводят «затухание» как «кучсизланиш», а нужно «суниш», ведь ток тоже может затухать не только напряжение; коэффициент связи переводится "богланиш коэффициенти", а не "алока коэффициента"; «мужассамланган параметрли электр занжирлар», а надо «йигик, параметрли ...»; «тавсиф» - давно принято «характеристика» и т.д. Здесь же имеются следующие недопустимые выражения: "
g - резистив утказувчанликнинг реактив ташкил этувчиси", "t -вактнинг оний циймати". В названиях параграфов 8.1. и 8.3. появилось «новое понятие» «сложные гармонические функции» («мураккаб гармоник токлар»),т.е. сложные синусоидальные функции. Синусоида есть синусоида, куда сложней. Очевидно авторы имели ввиду «сложные периодические токи» («мураккаб даврий токлар»);

5.  Не везде придерживаются размерностей, которые по международному стандарты приняли авторы в таблице 1-илова на стр.444. Например: Генри, Ватт, Секунда. Даже в вышеуказанной таблице оказывается, что реактивная мощность измеряется в ВА, а надо ВАР.

Если вышеперечисленные ошибки в какой-то степени с натяжкой можно отнести к техническим, то в работе достаточное количество некорректной подачи материала как с точки зрения теории электрических цепей, так и методики преподавания этой дисциплины. Например:

6.  Имеются некорректные определения: электрического поля (стр.14),
электрической цепи (стр.40). Одни понятия подменяются другими (3.1-жадвал емкостное или индуктивное сопротивление это не название элемента, а его параметр.

7.                Теория электрических цепей называется так, потому что в ней рассматриваются только интегральные величины токов и напряжений, рассматриваются идеализированные элементы сопротивления, индуктивности, емкости, источники тока и напряжения, соединенные в электрических схемах, а их физические основы через понятия теории электромагнитного поля не рассматриваются. Поэтому во второй рецензии (абзац 4) было сделано замечание, что авторы ушли в область ТОЭ, которая состоит из ТЭЦ и ТЭМП. Отсюда первая глава (не была предусмотрена в тех.задании) и параграф 2.1 совсем неуместны в учебнике с данным названием. Также неуместен пример электроэнергетической схемы (стр. 105-106) в учебнике для связистов, нужно было приводить пример из техники связи.

8.                Нет логического последовательного и строгого изложения материала. Иногда одно и тоже понятие преподносится несколько раз в разных параграфах. Например, про взаимоиндуктивность и эдс взаимоиндукции говорится и приводятся формулы уже на стр. 41 и 45 хотя сама глава 7 начинается на стр.188 и эти же формулы. В 3.1-3.5 про законы Кирхгофа и число уравнений составленных по ним говорится два раза. Причем для главы посвященной цепям постоянного тока даются уравнения для переменного тока, закон Ома дается после законов Кирхгофа (см. 2 рецензию), а таблица 3.1 была бы более уместна во второй главе, где впервые вводятся понятия об элементах электрической цепи.   Неверно называется и начинается 8 глава.

9.  Отсюда чувствуется, что содержание списано из трех-четырех книг с
разными методическими подходами и различными обозначениями одних и тех же параметров и величин. В основном это учебники по ТОЭ или специальным дисциплинам. Авторы мало изучили учебники по ТЭЦ, ОТЦ, ТЛЭЦ, предназначенных для связистов. В противном случае они бы начали сразу цепей переменного тока и больше рассматривали цепи с точки зрения АЧХ и ФЧХ.

10. По техническому заданию авторы должны были написать учебник для бакалавров связистов, причем как они пишут в аннотации «легкого для
понимания    учащихся»,     однако     просмотрев     представленный    материал понимаешь, что они не достигли желаемого. Некоторые разделы напрямую предназначены для научных работников. Например, параграфы в главах 14; 10; а в 9.82 сложно и неверно обоснованы законы коммутации. Студентам бакалавриата трудно будет использовать этот учебник для самостоятельного изучения ТЭЦ.

Здесь приведены не все недостатки, т.к. задача рецензента не заключалась в редактировании сырого материала. Учитывая, что только при поверхностном изучении представленного материала было обнаружено столько недоделок и принципиальных огрехов, то очевидно при подробном рассмотрении работы можно ожидать еще большее их количество.

В общем, не все сделанные в предыдущей рецензии замечания были устранены.

Следует отметить, что после переработки учебник не стал более легким для чтения или понимания даже для специалиста, не говоря о студентах.

Рецензируемый учебник не написан в современном стиле, т.к. не учитывает применения инновационных педагогических технологий.

Заключение:

Учитывая вышеуказанные замечания, рецензируемый учебник авторов К.М.Олимхужаева, Х.С.Соатова и В.А.Тулагановой «Электр занжирлар назарияси» (на узбекском языке) по хоздоговору № 08-09 не может быть опубликовано в нынешнем состоянии

         Х.Мирзахидов: Раҳмат. Мархамат Олимхўжаев, тақризда кўрсатилган камчиликлар бўйича ўз фикрингизни билдирсангиз.

         К.Олимхўжаев: У меня нет слов. Только могу спросить. Вы мне покажите свою рецензию. И прошлый раз мне не показали. Даже дописывали.

         Х.Мирзахидов: Домла, бу ерда унака қилманг. Олдинги сафар оппонентни рецензиясини олганмисиз?

         К.Олимхўжаев:  Олдим.

         Х.Мирзахидов: Туғирлагансизми? Оппонент ишни кўриб чиқиб, ўз фикрларни айтмокдалар.

         М.Мухитдинов: Алокаинформ журналида хар бир НТС даги мухокамамиз, савол-жавоблар ҳамда рецензиялари билан чиқади. Олиб ўкисангиз уша ерда хаммаси ёзилган. Ҳеч нарсани ўзгартирилмаган.

         К.Олимхўжаев:  Мен сизга китоб ёзган одамларни рецензияларини бермокчиман. Улар хам куришган ва шу тугрисида илгари беришган рецензиялари. Уларни айтганларини тугирланди. Рецензияни мазмунидан курдикки, асосан китобни оформленияси бўйича саволлар бўляпти. Мне лучше на русском говорить. Приведенная рецензия в основном касается вопросов оформления. Там где-то формула не так написаны, схемы и т.д. Если дадите мне рецензию, я с этой работой посижу, поработаю.

         Х.Мирзахидов: Домла мен савол бермокчиман. Олдинги сафар  олиб келган китобда авторлар Олимхўжаев, Тулагановалар эди. Бу сафар олиб келдиз Олимхўжаев, Соатов, Тулаганова. Соатов бу китобни кўрганмилар?

         К.Олимхўжаев:  Кўрганлар.

         Х.Мирзахидов: Шуни кўрганмилар?

         К.Олимхўжаев:  Мало того. Биринчи ва иккинчи бобларни шу одам ўзлари тайёрлаганлар. Бизни материаллар билан ўзлари тайёрлаганлар. М.Мухитдинов: Мен сўрадим ва улар айттиларки, бу китобга мен оппонетлик  қилганман деб.

         К.Олимхўжаев:  С 2006 года  мы с ним в месте работаем. Я как узнал что он был заведующим кафедрой, я связался с ним и все эти вопросы вместе решали и первые три главы это его работа.

         А.Файзуллаев: Менда бир фикр бор рухсат берсангиз. Рецензент рецензиясини ўқиб бердилар, аниқ–аниқ қамчиликларни кўрсатиб бердилар. Шунга нима  дейсиз?

         К.Олимхўжаев:  Мен рецензияни курмаганим учун бир нарса дейишим кийин. Эшитиш қобилиятим йўқ туфайли бир нарса дейиш қийин. Албатта ҳамма ишларда қамчиликлар бўлади. Бу рецензияда берилган қамчиликларни кўриб чиқаман, лозим топсам уни туғирлайман, керак бўлмаса туғирламайман. Лекин Сиздан бир илтимос раис, манга бошқа рецензент берсангиз.

         Х.Мирзахидов: Мен сизга рецензияни бераман. Умумий кабул килинган протокол бор, сайтда ёзиб куйилади. Илтимос сизлардан  иш бўйича фикрингизни билдиринг. Рецензияни кўрмаганман деяпсиз. Рецензияни кўриб чиқиб қайтадан ишлаб чиқинг. Декабр ойида киритасиз оҳирги вариантни. Соатовни рецензент қилиб тайинлаймиз.

        В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Отчет НИР “Разработка учебника «Электр занжирлар назарияси» доработать с учетом замечаний и предложений и внесни на рассмотрение в НТС в декабре месяце.

 

 

 

 

 

Заместитель  председателя  НТС                              М.М. Мухитдинов