Протокол №9 заседания НТС от 26.12.2011

Утверждаю

Первый заместитель

генерального директора УзАСИ

_____________ Х.М. Мирзахидов

 

«_28 » декабря 2011 года

 

 

Протокол № 9

Научно-технического совета УзАСИ

 

26 декабря 2011 г.                                                                                г. Ташкент

 

Председательствовал:

 

Х.Мирзахидов – Первый заместитель генерального директора УзАСИ.

Участвовали:      

Мухитдинов М, Гатаулина А, Мелибоев Ш, Исаев Х, Чекашкина Т, Дадамухамедов Р, Рахматуллаев З, Камалов Ю,Гафуров А, Абидов Б, Тухтаев У, Царев В, Холджигитов А, Джураев И., Таджибаева Х, Хашимходжаев А, Мавланов Р., Каримов Ш., Мухчи Ю, Файзуллаев А, Набишев Д.

Приглашенные:

Валиев А, Абдулазизова Г, Абдуазизов А, Ахмедова О., Мусаев М.

Отсутствовали:

Максудов Ж,Кунгуров Ф, Махмудов М, Эшанкулов А, Абдуллаев И, , Иноятов А.

 

Повестка дня

 

1. 1. Отчет НИР: «Компьютер тизимлари ва тармоклари».

 Докладчик: д.т.н., проф. Мусаев М.М.

Оппоненты: академик Бекмуратов Т.Ф.,Джураев И.

Ответственный: Мухитдинов М.М.

2. Отчет НИР: «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи» 

Докладчик:Валиев А.

Оппоненты: Джураев И., Рахматуллаев З.

Ответственный: Мухитдинов М.М.

3.   Отчет НИР: «Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки стойкости криптосистем и рекомендации по его применению»

Докладчик:д.т.н., проф. Каримов М.М.

Оппоненты: Гафуров А., к.т.н. Ахмедова О.П.

Ответственный: Мухитдинов М.М.

4.   Отчет НИР: «Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви»

Докладчик:к.т.н., доц. Абдуазизов А..

Оппоненты: д.т.н., проф. Назаров А., к.т.н. ,доц. Абидов Б.К.

Ответственный: Мухитдинов М.М.

5.   Итоги конкурса научно-исследовательских работ на 2012 год.

Докладчик: Мухитдинов М.М.

Ответственный: Мирзахидов Х.М.

 

         Заседание научно – технического совета открыл Первый заместитель генерального директора УзАСИ Х.Мирзахидов.

         Мирзахидов Х.М.:Здравствуйте уважаемые члены НТС, у нас сегодня на заседании рассматривается 5 вопросов. Предлагается установить регламент для докладчиков 10 мин, оппонентам 5 мин.

         Первый вопрос – это отчет НИР: «Компьютер тизимлари ва тармоклари». Докладчик: д.т.н., проф. Мусаев М.М.

Мусаев М.М.- Ассалому алайкум хурматли ИТК раиси ва аъзолари.

Ушбу ўқув қўлланма ОТМларининг

         5330200–Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлари бўйича)

         5330300–Ахборот хавфсизлиги

         5311200–Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш

         5111000–Касбий таълим(Информатика ва ахборот технологиялари)

         5230100–Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

         5610600–Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича)

Таълим йўналишлари бакалаврат талабалари учун мўлжалланган

 Бундан ташқари ушбу ўқув қўлланмадан инженер-техник ходимлар ва компьютер тизимлари ва тармоқлари муаммоси билан қизиқувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Ўқув қўлланмани тайёрлаш жараёнида қуйидаги тамойилларга амал қилинди:

- мамлакакатимизда амалга киритилган икки босқичли олий таълим тизимининг талаблари, жумладан, бакалавриатура босқичи талабаларининг фундаментал тайёргарлигига бўлган талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланманинг илмий жиҳатдан ва мавзуларининг кўлами, уларнинг ёритилиш даражаси бўйича замонавий талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланмани ёзишда рус ва хорижий тиллардаги адабиётлардан кенг фойдаланиш;

- ўқув материалининг тизимли ёндошув асосида ёритилишига эришиш;

-ўқув материалининг тушунарли, равон тилда баён қилинишига эришишга алоҳида аҳамият берилди ва Unicon.uzДУК томонидан тайёрланган соҳага оид бир қатор атамалар луғатларидан фойдаланилди.

Ўқув қўлланма қуйидаги боблардан ташкил топган:

Кириш сўзи

1-боб. Компьютер тизимлари ва уларнинг ахборот технологиялари ривожидаги роли. 

2-боб. Компьютер ахборот тизимларининг асоси сифатида.

3-боб. Маълумотларга ишлов бериш тармоқларини қуришнинг умумий қоидалари.

4-боб. Тармоқ операцион тизимлари.

5-боб. Локал ҳисоблаш тармоқлари.

6-боб. Маълумотларга ишлов беришнинг копоратив тизимини қуриш.

7-боб. Компьютер тармоқларни амалга ошириш.

8-боб. Хулоса.

Фойдаланилган адабиётлар

Ўқув қўлланма қўлёзмаси сўз боши, 8 та боб, 330 варақ, ҳар бир боб учун назорат саволлари, адабиётлар рўйхати ва Иловадан ташкил топган. Матнни тушунишни осонлаштириш учун керакли расм ва графиклар келтирилган.

Компьютер тизимлари ва тармоқлари ўқув қўлланмасининг қўлёзмаси университет Илмий-услубий кенгашида муҳокама этилган ва ундан ўқув қўлланмаси шаклида фойдаланиш тавсия этилган.

Ўқув қўлланмага ТДТУ “Автоматлаштириш ва бошқарув” кафедраси мудири, профессор Игамбердиев Х.З. ва ТАТУ “МУТваТ” кафедраси доценти, т.ф.н., Усманова Н.Б. лардан тақризлар олинган.

         Мирзахидов Х.М.: Рахмат. Маърузачига кандай саволлар бор?Бу иш качон бошлаган?

         Мусаев М.М.: Бу иш 2010 йилда бошланган, 2011 йил апрельда тугатилган.

         Мирзахидов Х.М.: Апрельда тугатилган нима учун бу иш энди куриляпти.

         Мухитдинов М.М.: Отделларда куриб чикилган, бир неча марта камчиликларни тузатищ учун кайтарилган.

         Мусаев М.М.: Отделларда курилган, олдиндан берилган таркризлар

         Мирзахидов Х.М.: Анча вакт утиб кетганлиги учун . Яна бир савол мундарижага караганда бугунги кунда нисбатан эскирган, масалан, фрейманлар, АТМлар билишимча булар банк сохасидан ташкари бошка ерда ишлатилмаяпти. Буларни ёзишдан максад нима?

         Мусаев М.М.: Бу укув кулланма. Канча кенрок ёритса, шунча купрок хабардор буладилар талабалар. Балки бир хил нарсалар хозирги замон мутахассислар учун эскирок куринар, аммо талабалар келиб чикишини билиш керак. Шу маънода ёзилган.

         Мирзахидов Х.М.: Саволлар борми?

         Мухитдинов М.М.: Айтинчи, CISCOдеган ташкилот бор. Тугрими? Которые занимаются плотно всеми сетевыми оборудованиями, системами. Их работы, опыт ссылка на них дана в отчете?

         Мусаев М.М.: На их оборудования дана, на саму фирму нет.

         Мухитдинов М.М.: От них получить материал или дать им на рецензию вы не пробовали? Все таки CISCO международная  организация по вопросам сетей и систем. Сетевая технология и оборудование наиболее продвинута у них.

         Мусаев М.М.: Да у них тоже. Но в данном случае мы ограничились ТЗ, где написано кто должен давать и во вторых они решали эти вопросы. Я сам честно говоря инициативу не проявлял. С их оборудованиями мы знакомы.

         Мухитдинов М.М.: Хотя, было бы полезно.

         Мусаев М.М.: Наверно.

         Мирзахидов Х.М.: Кимда савол бор?

         Гафуров А.: Бу ерда этиб утилди, тармок операцион тизим, хама операцион тизимла бу тармок ичидаги операцион тизимлардир. Бу кулланмани ишлб чикишда, купрок Windows тизим асосида яратилганми? Купрок Windows тизимига ахамият берилганми?

         Мусаев М.М.: Ха кенг таркалган булгани учун.

         Гафуров А.: Windowsга тизимга каратилган булса,бу Microsoft компаниясини карори хисобга олинади, шунга биноан Microsoft компаниясини академик дастурлари бор. Мана шунака кулланмаларни тайёрлашда, уларни тавсиялари, янги технологиялари, берилган купгина маълумотлари бор. Академическая подписка деган жои бор майкрасофт сайтида. У ердан маълумотлар олинганми?

         Мусаев М.М.: Йук. Биз расмий манбаалардан фойланганмиз. Уларни сайтига кириб фойдаланмадик. Россияда, четда чиккан укув кулланмалардан фондаландик.

         Гафуров А.: Купрок кайси кулланмадан фойдаланилган.

         Мусаев М.М.: Олифер, Кульгин, Столингс, Бройдо.

         Гафуров А.: Мени бир таклифим бор. Иложи булса Microsoft компаниясини рус тилидаги сайтида академик дастури бор. Унда Microsoft узини мутахассисларини тайёрлашда, техналогияларин ургатишда жуда куп ишлар олиб бориляпти. Уларни материалларидан фойдаланилса максадга мувофик булар эди. Ундан кейин бу укув куланнмани укиб чиккан талабага хам қул келади.

         Мирзахидов Х.М.: Рахмат . Ушбу ўқув қулланма бўйича оппонент Бекмурадов Т.Ф. ва Джураев И. Бекмурадов Т.Ф. тамонидан такриз берилган. Бу ерда шу кулланмани 7 бобида кўп ядроли янги процессорлар ҳакида батафсил маълумот бериш керак деб утилган. Уларни такризларини олгансиз. Уларни фикрларига кушиласизми?

         Мусаев М.М.: Ха, қушиламан.

         Мирзахидов Х.М.: Иккинчи такриз оппонент Джураев И.

         Джурев И.:

         1. Ўқув қўлланма равон ва тушунарли тилда ёзилган ва у шак-шубҳасиз ушбу соҳада мутахассисларни тайёрлашда катта аҳамиятга эга.

         2. Қўлланманинг 1 ва 7 бобларида назорат саволлари қўйилмаган

         3. Мундарижада 132 бетда “Назорат саволлари” дейилган, аммо 132 бетда матнда “Саволлар ва топшириқлар” деб қайд этилган ва унда асосан саволлар берилмаган, топшириқлар эса умуман ҳеч бир бобда йўқ.

         4. Тиниш белгилари қўйилмаган (132 бет 12 саволда савол белгиси қўйилмаган).

         5. Таклиф сифатиди қўлланма Ўзбекистонда компьютерлашнинг ривожланиши ва ҳолати ҳақида яна битта боб қўшиш тавсия этилади, негаки бўлажак мутахассислар мамлакатимизда ҳам бу соҳада ҳозирги кундаги ҳолат ва ривожланиш истиқболарини билиб қўйсалар зарар қилмайди.

         Умуман олганда айтилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, ушбу қўлланмани чоп этилиши ва ўқув амалиётига жорий этилишини ҳар томонламан қўллаб-қувватлайман.

         Мирзахидов Х.М.: Иккинчи оппонентни фикрларига нима дейсиз?

         Мусаев М.М.: Биринчи ва иккинчи этиб утилган хатоларни тугирлаб чикдик. Лекин Узбекистондаги тармоклари тугрисида келтириладиган булсак, биз куп такризларга жавобан,озгина кенгайтирдик. Хажми купайиб кемокда. Узбекистондаги тармокларин батафсил этиб утилса ёки кандайдир кисмини олинса, анча купайиб кетади.

         Мирзахидов Х.М.: Иброхим Джураевни гапларида мантик бор. Кириш кисмидан кейин бир булим сифатида Узбекистонда умумий компьютерлаш жорий этиш холатини, йил якуни буйича маълумотлар ёзиб утилса, фойдадан холи булмайди. Колган талифларни хам кабул килдизми?

         Мусаев М.М.: Ха

         Мирзахидов Х.М.: Кимда саволлар бор бу масала буйича? Кандай талифлар булади? Иккала оппонентларни такризини куриб чикилди ва уларни фикрларини инбатга олган холда илмий ишни тасдиклаймиз. Розимисизлар? Рахмат.

         В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принятьотчет НИР: «Компьютер тизимлари ва тармоклари» с учетом замечаний и предложений оппонентов.

           Мирзахидов Х.М.: Второй вопрос на повестке дня это отчет НИР: «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи» докладчик Валиев А Пожалуйста.

           Валиев А.: Здравствуйте уважаемые члены НТС.

         приказом УзАСИ от 10.03.2009 № 75 поручено ГУП ЦНТМИ «UNICON.UZ» провести НИР «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи»

         Цель НИР - проведение исследования и выработка конкретных современных методов, средств и систем автоматизации и механизации и способов совершенствования технологических и производственных процессов в почтовой связи, а также проведение оценки их эффективности.

НИР состоит из 3 этапов:

1-этап НИР - исследование зарубежного опыта применения современных методов, средств и технологий автоматизации и совершенствования производственных процессов в почтовой связи

2-этап НИР – оценка существующего состояния автоматизации производственных процессов и механизации в почтовой связи Республики Узбекистан

3-этап НИР – выработка предложений и рекомендаций по применению конкретных методов, средств и систем для их применения в системе почтовой связи Республики Узбекистан, а также проведение оценки эффективности их внедрения.

           Рекомендации по совершенствованию системы логистики

           Предлагаемые рекомендации по изменению системы сортировки и обработки почтовых отправлений внутри республики позволит:

1)         уменьшить пробег автотранспортных средств на 1279 км и соответственно снизить расход горюче-смазочных материалов;

2) сократить сроки прохождения почтовых отправлений между Бухарским, Навоийским, Самаркандским, Джизакским и Кашкадарьинским филиалами

3) Сократить объемы производственных процессов в филиале «Халкаро почтамт» на 25-30%.

           Рекомендации по применению современных средств механизации

         внесены предложения по оснащению пунктов обмена современными почтообрабатывающими машина – средствами сортировки для автоматизации процессов обработки почтовых отправлений;

         на основании расчета возможной производительности сортировочных центров рекомендовано использование низко производительных и компактных сортировочных машин фирм-производителей Siemens (Германия) и NPI (США) для сортировки письменной корреспонденции;

         рекомендовано создание единого центра автоматической сортировки посылок с применением сортировочной машины производства фирмы Siemens (Германия).

           Рекомендации по применению современных средств механизации

В данном разделе дополнительно были внесены рекомендации по применению:

         многоразовых пост-пакетов для пересылки письменной корреспонденции;

         пластиковых контейнеров и ящиков, которые имеют наименьший износ;

         почтовых тележек, транспортеров и штемпелевальных машин.

           Рекомендации по системе учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений с применением штрих-кода

Предложено внедрение системы в целом по структуре ОАО «Узбекистон почтаси»:

         приведена структура системы;

         определены требования по организации рабочих мест системы;

         изложены требования по оснащению объектов почтовой связи принтерами и сканерами штрих-кода;

         проведен ориентировочный расчет затрат для полноценного внедрения системы в ОАО «Узбекистон почтаси», которые составили 287 тыс. долларов США

           Рекомендации по системе учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений с применением RFID

           Дополнительно для данной системы предложено использование технологии радиочастотной идентификации RFID с использованием радиометок:

1)       определены требования к применению RFID-меток для различных видов почтовых емкостей;

2) даны требования по оснащению объектов почтовой связи записывающими и считывающие мобильными и стационарными RFID-устройствами и принтерами RFID-этикеток ;

3) проведен ориентировочный расчет затрат на создание системы учета и контроля прохождения отправлений в ОАО «Узбекистон почтаси» с применением технологии RFID, которые составили 343 тыс. долларов США.

Реализация системы учета и контроля прохождения постпакетов, мешков, контейнеров и других почтовых ёмкостей с применением технологии RFID позволит:

1)           полностью отказаться от использования бумажных сопроводительных документов при транспортировке почтовых отправлений;

2) автоматизировать процессы обработки (поиск, сортировка, отметка о прибытии и убытии) постпакетов и мешков, а также формирование различной сопроводительной документации;

3) обеспечить контроль целостности почтовых емкостей и выявлению причин повреждения почтовых отправлений.

Рекомендации по организации системы гибридная почта

Даны рекомендации по организации системы гибридной почты, которая эффективно применяется во многих странах мира и является самой рентабельной и быстро растущей:

1)  даны рекомендации по структуре системы гибридной почты, а именно организация центров гибридной почты в каждом областном центре и г. Ташкенте на 1-этапе и в районных центрах на 2-этапе;

2)   приведены конкретные средства для оснащения центров гибридной почты машинами автоматической распечатки, укладывания, конвертирования и нанесения адреса;

3) проведен ориентировочный расчет затрат на организацию системы гибридной почты, которые  составили 473,32 тыс. долларов США на I этапе, а на II этапе - 3 135,26 тыс. долларов США .

Реализация системы гибридной почты позволит:

         предоставить новые сервис отправки почтовых отправлений – удобный, качественный и с низкими сроками доставки;

         исключить необходимости перевозки почтовых отправлений и их сортировки в обменных пунктах, так как прохождение гибридных почтовых отправлений от отправителя (пункта приёма) до районных узлов почтовой связи осуществляется в электронном виде по сети передачи данных;

         увеличить объём письменной корреспонденции и, соответственно, повысить доходность ОАО «Узбекистон почтаси»

           Рекомендации по организации системы идентификации выплат пенсий и пособий

           По системе контроля выплаты пенсий и социальных пособий, которая в настоящее время внедряется в ОАО «Узбекистон почтаси», было рекомендовано применить систему однозначной идентификации получения денежных средств получателями пенсий и пособий.

           Данная система позволит исключить возможность хищений денежных средств и обеспечить контроль за выплатой пенсий и пособий.

           Для этого в НИР было рекомендовано в качестве идентификатора, который должен предъявить получатель при получении пенсий и пособий, использовать ЭЦП или биометрические данные, например, отпечаток пальцев.

           В НИР даны конкретные рекомендации по построению двух систем идентификации с применением ЭЦП и отпечатков пальцев.

           Для двух случаев проведен расчет необходимых средств для организации системы.

           В обоих случаях дополнительно предусмотрено использование переносных портативных компьютеров при доставке пенсий и пособий на дом для лиц с ограниченными возможностями.

           Проведен ориентировочный расчет  затрат на создание системы в случае с применением ЭЦП, они составили 76  млн. долларов США, а c использованием отпечатков пальцев – 1,7 млн. долларов США.

           Рекомендации по организации системы подписки на периодические издания

           В НИР даны рекомендации по организации автоматизированной информационной системы подписки на периодические издания:

           - рекомендовано построение интегрированной системы с возможностью подключения к ней подписчиков, периодических изданий, АК «Матбуот таркатувчи» и ОАО «Узбекистон почтаси»;

           - определены ориентировочные затраты на создание системы в ОАО «Узбекистон почтаси», которые могут составить 198 млн. долларов США.

           Реализация системы подписки позволит:

1) повысить уровень обслуживания подписчиков;

2) полностью автоматизировать и снизить трудозатраты, связанные с обработкой информации по подписке на периодические издания;

3) обеспечить прозрачным процесс взаимодействия с издательствами и повысить контроль за доставкой периодических изданий;

4) увеличить количество подписчиков на периодические издания и, соответственно, повысить доходность ОАО «Узбекистон почтаси».

           Рекомендации по организации системы контроля за транспортными средствами

           В НИР даны рекомендации по внедрению системы мониторинга и контроля движения транспортных средств в целях повышения оперативности перевозки в почтовой связи.

           Для построения данной системы было предложено оснастить автотранспортные средства навигационными GPS-приемниками, а также организовать центральный диспетчерский центр.

           Проведен ориентировочный расчет затрат на создание системы в ОАО «Узбекистон почтаси» с количеством автотранспортных средств 401, которые могут составить 310 млн. долларов США.

           Внедрение системы позволит:

- снизить расходы на содержание транспорта;

- оптимизировать время его использования;

- снизить расходы топлива;

-обеспечить контроль за эффективным использованием транспорта.

           Рекомендации по автоматизации и виртуализации отделений почтовой связи

         даны рекомендации по оптимальной технической организации нерентабельных отделений почтовой связи;

          рекомендовано применение принципа франчайзинга;

          даны рекомендации применению самообслуживающих терминалов и по организации самообслуживающих мест;

В заключении

          Рекомендовано создание «виртуального отделения почтовой связи»

Согласно зарубежному опыту в целях повышения уровня доходности и экономического развития почты в отдельных странах сделали ставку на:

         логистику в целях обеспечения качества почтовых услуг и обеспечения доходности;

         на развитие инфокоммуникационных услуг;

         на развитие финансовых услуг.

В данном НИР рекомендации были даны по всем трем направлениям развития с приведением конкретных решений и с использованием эффективных средств и систем.

           Мирзахидов Х.М.: Какие вопросы будут докладчику?

           Камалов Ю.: В расчетах по внедрению системы контроля за транспортными средствами указаны расходы 310 млн.. долл. США. Этот проект окупится или нет? Почему за данный проект требуется столько денег?

           Валиев А.: Эффективность системы будет тогда, когда будет развита электронная торговля. Если мы здесь просто контролируем машины, идет она по маршруту или нет при перевозки обычной почты, то когда мы начинаем оказывать электронные услуги, проект более эффективен, особенно при организации предоставления курьерских услуг. То есть объект почтовой связи, получив заказ на курьерское отправление определяет место нахождения ближайшей машины и соответственно передает ему заказ. Поэтому этот проект будет более эффективным при внедрении электронной торговли. При простом контроле соблюдения маршрута эффективность будет меньше, хотя эффект все же есть.

           Царев В.Н.: У меня более общий вопрос. У вас ряд рекомендаций, по каждой посчитали потребность и затраты. Вообще каков был принцип окупаемости. Это принятие волевых решений по рекомендациям или все- таки каким-то образом просчитаны сроки окупаемости.

           Валиев А.: Мы здесь экономические оценки детально по каждой рекомендации не делали. Да, мы посчитали затраты сколько это будет ориентировочно стоить и даем по каждому предложение и оценку по эффективности. Экономически обосновать каждую рекомендацию в НИРе невозможно. Основные моменты, которые эффект дает каждая система в НИРе  отразили.

           Царев В.Н.: В ТЗ требовалось это?

           Валиев А.: В ТЗ требовалась оценка эффективности их применения.

           Мирзахидов Х.М.: Эти выработанные рекомендации, они повысят эффективность работы объектов почтовой связи. Рекомендации, которые даны в блоке 3. Это результат НИР?

         Валиев А.: У нас основной результат, дать средства и системы автоматизации и механизации, которые мы дали в НИРе.

         Мирзахидов Х.М.: Я хочу сказать, результатом НИР является выработка рекомендаций, которые направлены на повышение эффективности работы почты. Почему  у вас нет рекомендации в части повышения квалификации персонала, если такую работу операторы почтовой связи должны сделать, как же без их обучения.

         Валиев А.: Во время внедрения системы параллельно идет процесс обучения.

         Мирзахидов Х.М.: Даны рекомендации очень серьёзные. Здесь и JPS система, новые системы компьютеризации почты и т.д., тоже самое дано в рекомендациях по применению системы отпечатков пальцев при создании информационных систем по предотвращению хищений пенсии и пособий. Весь комплекс вопросов включает в себя обучение персонала «Узбекистон почтаси». Довольно серьезная работа. Почему вы не дали рекомендации, это же главный вопрос. Кто будет этим заниматься?

         Валиев А.: Правильно.

         Мирзахидов Х.М.: У кого есть вопросы?

         Таджибаева Х.Ш.: У меня два вопроса. Первый у вас НИР называется «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи». Вы в своей работе проводите логистику, т.е. оптимизацию почтовых маршрутов и организацию обменных пунктов. С чем это связано. Второе - Вы рассчитываете эффективность, что данная автоматизация эффективна. Если вы срок окупаемости не рассчитываете и доходы не считаете. В чем она тогда выражается?

         Валиев А.: Эффективность в части логистики? Почему был дан такой большой ракурс по совершенствованию логистики. Когда мы стали просчитывать по направлениям потока, для того чтобы определить производительность самих центров, которые будут оснащаться автоматическими средствами сортировки. Мы дали просто рекомендации. Когда мы поставили вопрос по оснащению, мы дали рекомендации и для действующей системы, т.е. использованием непосредственно «Халкаро почтамт», только его полностью оснастить. Мы расчет делали по направлению потока, мы дали рекомендации дополнительно.

         Для того чтобы больше производительность задействовать на примере филиала «Халкаро почтамти». Потому что машины очень производительны, у них производительность большая. Поэтому мы дали рекомендации чтобы максимально задействовать систему. По части совершенствованию логистики. Мы небольшой просчет тоже сделали, что оно даст эффект. Мы считали по пробегам машин и оно даст большую эффективность.

         Мирзахидов Х.М.: Пожалуйста, Босит Казимович.

         Абидов Б.К.: Любая рекомендация носить временной характер. Учитывая что вы опираетесь на базу современных машин, оборудований, возникает вопрос. Если будут новые современные машины, ваши рекомендации имеющие временной характер устареют. Как тогда быть? Потому что, те рекомендации вы дали с учетом внедрения и естественно указали финансовые средства.  Возникнет вопрос, одна рекомендация после своей реализации, естественно приведен к изменению остальных рекомендации, которые во времени были сдвинуты. Как быть тогда? Потому что, взять ту сумму, это довольно большая сумма, для того чтобы провести оптимизацию. Насколько эти рекомендации, с учетом той техники, во времени реальны?

         Валиев А.: Техника меняется. Здесь самое главное основное при каждой рекомендации заложен принцип как построить данную систему. Дана структура этой построенной системы. Дальше на  периферии, где оснащение отделений, где мы привели примеры техники. Он может поменяться, производительность может измениться. Внедрение данной рекомендации в жизни может сделать просчеты со стороны может рекомендованы другая машина. Но здесь самое главное мы проанализировали и хотели показать что данные машины существует это раз, во вторых может поменяется, может дешевле станет. В данный момент мы посчитали затраты, и подумали что это будет полезен Узбекистон почтаси. Если в таком виде будет даны виде техники и сумм. В основном в каждой рекомендации заложен принцип построения той или иной системы.

         Хошимходжаев А.: С учетом того что сегодня идет внедрение био-паспортов. Где отражены биометрические данные. Не будет ли проще воспользоваться ими чем брать отдельно отпечатки пальцев.

         Валиев А.: Но тогда получается система будет сложнее. Тогда придется считать паспорт для этого надо иметь устройство считывающее эти данные паспорта. Все равно придется брать отпечатки пальцев для идентификации этими данными. Получается двойная работа. А здесь получается по структуре применение биопаспорта должно в два этапа.

         Мухитдинов М.М.: Все свои рекомендации базируете на технике и технологии зарубежной. Собственное видение, научный вклад в чем заключается в этом НИРе. Если столь инновационный подход к новым технике и технологиям для нашей «Узбекистон почтаси». Почему в инновационной ярмарке не участвуете по результатам НИР.

         Валиев А.: НИР, конечно, меньше несет научную нагрузку. Здесь уже чисто изучение зарубежного опыта  и уже на основание этого даны рекомендации. Здесь ничего не придумано, взято лучшее для применения в почте. А инновационной ярмарке надо что то практическое показывать, а не идеи.

         Мухитдинов М.М.: Здесь тоже вроде не идеи. Машины, технологии, сортировочные машины, автоматика и прочие.

         Валиев А.: Это уже получается закупка новых технологии из за рубежа.

         Мухитдинов М.М.: Здесь важно сопряжение, возможности использования, другие подходя могут быть.

         Мирзахидов Х.М.: Работа исполнителями была сделана строго соответствие с ТЗ. И те вопросы которые были озвучены они небыли предусмотрены в ТЗ. У нас есть еще вопрос об утверждении плана на следующий год. Прошу всех те вопросы которые могут возникнуть и возникали по каждому НИРу, нам надо в ТЗ это все учитывать. Тогда от исполнителей можно требовать, то что написано в ТЗ. Если в ТЗ не написано, то при рассмотрении ТЗ надо учитывать все эти возникающие вопросы. Спасибо.

         Оппоненты по этому отчету являются Джураев И. и Рахматуллаев З. Пожалуйста.

Джураев И.: Полностью ознакомившись со сводным отчетом о научно-исследовательской работе «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи», можно отметить, что проделана большая работа, в частности:

проанализированы   основные   задачи   в   вопросах   улучшения   качества   и повышения эффективности почтовой сети;

- представлен анализ показателей качества услуг почтовой связи стран СНГ;

представлены    рекомендации    Всемирного    почтового    союза,    а   также исследован зарубежный опыт более 17 стран по применению современных методов и   средств,   в   том   числе   с   применением   информационно-коммуникационных технологий, для автоматизации и совершенствования производственных процессов в почтовой связи, и соответственно представлен анализ методов автоматизации производст-венных процессов в почтовой   связи на базе современных машин и оборудования в зарубежных странах.

Однако, по итогам исследования показателей качества других государств только по универсальным услугам                            и показателей качества: по недостачи и хищения переводных_средств; по недостачи и хищения пенсионных средств; по выполнению контрольных сроков доставки периодических изданий и т.д.

Не проведены исследования их учета в формах статистической отчетности в странах ближнего зарубежья.

Данные исследования являются специфическими, но тем не менее
целесообразно прояснить зарубежные страны. Данное предложение также представлено в рецензии начальника ОПТиУ  Т. Чекашкиной.

Еще раз отмечу, что работа проделана большая, тема на сегодняшний день очень актуальная и представленные в данной научной работе методы с применением передовых информационно-коммуникационных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, необходимы для дальнейшего успешного развития почтовой связи Республики Узбекистан. За счет этих составляющих развитие почтовой связи можно ожидать повышение конкурентоспособности услуг почтовой связи и эффективности обработки материальных и информационных потоков в почтовой связи, сокращение сроков прохождения почтовых отправлений и расширение номенклатуры услуг.

Приведенные в данном отчете конкретные методы, способы, средства и системы автоматизации производственных процессов могут быть широко применены в Республике Узбекистан для достижения целей дальнейшего развития и модернизации почты.

Учитывая вышеизложенное, с учетом отмеченных замечаний можно принять научно-исследовательскую работу.

Мирзахидов Х.М.: Какие вопросы оппоненту? Валиев как исполнитель, здесь ест 2-3 момента которые были упомянуты в рецензии, они были включены в ТЗ. Вы должны были по итогам исследования провести исследование показателей качества по недостачам хищения и т.д. В ТЗ были?

Валиев А.: В ТЗ не были. В каждой рекомендации мы давали что она даст улучшение качества услуги.

Мирзахидов Х.М.: Следующий вопрос. Не проведены исследования их учета в формах статистической отчетности в странах ближнего зарубежья.

Валиев А.: Я думаю что это уже будет сложнее. Мы просто проводили примеры показателей эффективности зарубежных стран.

Мирзахидов Х.М.:  Не принимаете это замечание?

Валиев А.: Конкретно по стат отчетности зарубежных стран это просто очень большая детальное изучение.

Мирзахидов Х.М.: Следующий оппонент. Пожалуйста.

         Рахматуллаев З.: После изучения отчета НИР «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи» отмечается, что в целом проведена огромная работа, а именно изучен зарубежный опыт многих стран по применению средств автоматизации и информационно-коммуникационных технологий для развития почтовой связи, проведена оценка уровня автоматизации и механизации почтовой связи Республики Узбекистан и в НИРе даны конкурентные рекомендации и предложения в части применения средств автоматизации и механизации для почтовой связи Республики Узбекистан.

         Основными замечаниями по отчету НИР можно отметить следующее: По отдельным предлагаемым решениям автоматизации, в частности по выбора предложенной в НИР структуры системы гибридной почты для Республики Узбекистан.

По оценке эффективности применения предлагаемых решений приведен расчет возможных  затрат на реализацию того или иного решения, а также  обоснована необходимость реализации предложенного решения с приведением положительных сторон и эффекта от реализации. Однако было  бы предпочтительным а НИР положительные стороны от внедрения того или иного решения обосновать конкретными цифрами.

В целом результат работы удовлетворительный и предложенные методы, способы и средства автоматизации производственных процессов в почтовой связи основаны на применении современных технологий и могут эффективно применены операторами почтовой связи и ОАО «Узбекистон почтаси» для развития и модернизации почты.

С учетом вышеизложенных замечаний считаю возможным принять НИР «Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи».

Мирзахидов Х.М.: Мы рассмотрели второй вопрос. Какие будут предложения по этому отчету.

Царев В.Н.: У меня предложение по поводу тех вопросов что обсуждали. Действительно на примере этого НИРа видно что, очевидно какие-то преимущества, которое дает какие-то новшества. Вот так высосать мгновенно деньги и показать в каких цифрах это будет соответствовать бывает трудно. Мы сейчас столкнулись такой проблемой. Те суммы которые были отражены по необходимости закупки оборудования, можно было выразить в процентном соотношении от тех или иных фондах которыми пользуются предприятии. Это уже было бы всем понятно и ясно это оценочная цена относительная.

Абидов Б.К.: Если этот НИР будет внедрен или частично. Предлагается эти рекомендации еще раз проанализировать с точки зрения финансовых затрат очередности. Не все эти рекомендации сразу можно реализовывать, тем более что учитывается финансовые затраты. Что бы этот НИР не была просто НИРом который мы примем как хорошую работу. А чтобы она получилась естественно продолжением, внедрением. В противном случае это опять останется на бумаге. Спасибо.

Мирзахидов Х.М.: Рекомендации не всегда и не везде принимается не только в почте, но и в других местах. Основной целью рекомендации в данной работе, выработка рекомендации для анализа методов автоматизации почтовой связи. Я думаю что данный НИР обязательно надо направит в Узбекистон почтаси. Там есть некоторые моменты, которые действительно по принципиальному решению проблемы они могут оказать большую помощь в работе Узбекистон почтаси. Финансовая сторона делается отдельно, для этого есть документ техника- экономические обоснование проекта. Здесь выработаны рекомендации будут основы для дальнейшего развития. Результатом данного НИРа не является выработка каких то цифр, которые могут стать основой проектных работ. Здесь главным образом сделано упор на имеющиеся решения, для повышения эффективности. Дальше уже предприятия могут исходя из своих финансовых возможностей рассматривать. Даны рекомендации по построению информационной системы с применением фингер принт это для Узбекистана достаточно новшество.

Я предлагаю с учетом замечаний НИР принять. Но обязательно надо направить в «Узбекистон почтаси» для дальнейшей работы соответственно приняв решение Научно-технического  совета.

В результате обсуждений научно технический совет постановил:

 Принятьотчет НИР«Анализ методов автоматизации производственных процессов на базе современных машин и оборудования почтовой связи» с учетом замечаний и предложений. 

         Мирзахидов Х.М.: Третий вопрос Отчет НИР: «Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки стойкости криптосистем и рекомендации по его применению» докладчик:к.т.н. Тошев К.

         Тошев К.:

Цель работы

         Созданиекомплекса,позволяющего оценить стойкость криптосистем, применяемых в инфокоммуникационных системах и разработка рекомендации по его применению при выборе методов и средств криптографической защиты информации и обеспечение на их основе безопасности инфокоммуникационных систем.

Задачи исследования

1.     Анализ существующих видов криптоалгоритмов и методов анализа их.

2.      Определение требований поставляемые к криптографическим системам

3.     Разработка усовершенствованного метода анализа хэш-функций

4.     Разработка метода анализа симметричных криптосистем

5.     Создание программного комплекса криптоанализа симметричных, асимметричных алгоритмов и алгоритмов хэш-функций.

6.     Разработка рекомендаций по использованию программного комплекса криптоанализа

Работа выполнение на два этапа

         I-этап. Анализ и исследование существующих видов криптографических систем защиты информации, применяемых в ИКТ. Определение критериев оценки стойкости криптосистем и структурирование полученных результатов. Разработка усовершенствованных методов оценивания стойкости криптографических систем.

         II-этап. Реализация алгоритма оценивания стойкости криптосистем и разработка рекомендации по ускорению процесса шифрования на базе разработанного усовершенствованного метода. Созданиепрограммногокомплекса для оценки стойкости криптографических систем. Разработка рекомендаций по их использованию.

I этап Требования предъявляемым к криптосистемам

         знание использованного алгоритма не должно снижать надежность шифрования;

         длина зашифрованного текста должна быть равна длине исходного открытого текста (это требование относится к числу желательных и выполняется не всегда);

         зашифрованный текст не может быть прочтен без знания ключа;

         каждый ключ из многообразия ключей должен обеспечивать достаточную надежность;

         изменение длины ключа не должно приводить к изменению алгоритма шифрования;

         если известен зашифрованный и открытый текст сообщения, то число операций, необходимых для определения ключа, не должно быть меньше полного числа возможных ключей;

         дешифрование путем перебора всех возможных ключей должно выходить далеко за пределы возможностей современных ЭВМ;

         если при шифровании в текст вводятся дополнительные биты, то алгоритм их внесения должен быть надежно скрыт;

         не должно быть легко устанавливаемой зависимости между последовательно используемыми ключами;

         алгоритм может быть реализован аппаратно.

По результатам работы можно сделать следующие выводы:

1.     Определены наиболее часто применяющиеся методы анализа алгоритмов шифрования для оценивания стойкости криптосистем.

2.     Показана целесообразность применения дифференциального метода оценки стойкости для симметричных алгоритмов шифрования DES и алгоритмов шифрования, построенных на основе SPNсети.

3.     Предложен усовершенствованный метод оценки стойкости асимметричных алгоритмов шифрования на основе атаки Винера.

4.     Предложен усовершенствованный метод оценки стойкости хэш-функций, позволяющий распределить задачи на основе технологии «клиент-сервер».

5.     Разработан программный комплекс оценки стойкости криптосистем, состоящий из трех модулей: 

          - программный модуль оценки криптостойкости симметричных алгоритмов шифрования, построенных на основе SPN сети;

         - программный модуль оценки стойкости асимметричных алгоритмов на основе атаки Винера; - программный модуль оценки стойкости хэш-функций на основе усовершенствованного метода.

6. Сравнительный анализ разработанного программного комплекса оценки криптостойкости с существующими показал, что время взлома хэш-функции H(M) предложенным методом анализа на основе парадокса «Дней рождений» уменьшается с увеличением количество компьютеров в локальной сети.

7. Программный комплекс написан на языке С#, и легко реализуется типовыми средствами.

         Мирзахидов Х.М.: Есть вопросы?

         Царев В.Н.: В название НИР звучит аппаратно-програмное. У вас отчет прозвучал чисто программное применение. В чем аппаратное построение, что ускоряет.

         Тошев К.: Аппаратно мы хотели использовать компьютер. Даны рекомендации по использованию компьютеров локальной сети.

         Мирзахидов Х.М.: Тогда в названии не должно быть слово аппаратное, а должен быть программный комплекс.

         Царев В.Н.: Правильно, когда говорят аппаратное к компьютеру должно быть ещё отдельное устройство подключено.

         Мирзахидов Х.М.: У вас же программный комплекс был разработан для оценки стойкости. Вы же аппаратную часть в НИРе не разработали.

         Тошев К.: Аппаратную часть мы не разработали, а только приложили.

         Мирзахидов Х.М.: Если только программный комплекс, то так оно должно и быть. Вы провели апробацию вашего программного комплекса? Действительно оно отвечает требованиям, вы достигли результатов по итогам НИР?

         Тошев К.: Да.

         Мирзахидов Х.М.: Где вы провели тестирование.

         Тошев К.: Мы его ещё не тестировали. Но в учебном процессе его хотели использовать. В основном это для специалистов, исследователей и для пользования в учебном процессе.

         Мирзахидов Х.М.: Какие вопросы докладчику?

         Холджигитов А.: Предлагаемая разработка чем отличается от предыдущих аналогичных работ.

         Тошев К.: Предлагаемая разработка программного комплекса отличается от существующих, они анализируют один метод и у них время анализа довольно больше чем у нашей. Мы в работе привели сравнительный анализ и показали, что наш метод будет работать быстрее, чем другие.

         Каримов Ш.: Математическая модель, которая представлена в Вашем отчете является вашей разработкой?

         Тошев К.: Мы взяли существующий и усовершенствовали, то есть внесли туда изменения, которые нам позволяют ускорить процесс анализа.

         Мирзахидов Х. М.: У меня вопрос. Отчет гласит, что разработка аппаратно-программного комплекса для оценки стойкости криптосистем и рекомендации по его применению. Здесь в отчете я не нашел отдельной главы рекомендации, это первый вопрос и второй вопрос где его можно будет использовать, где будет востребован ваш программный комплекс.

         Тошев К.: Рекомендации были даны в 3 главе. Там рекомендации даны по использованию и какие компьютеры можно использовать и требования к технике. Этот документ рекомендован для специалистов занимающимся криптографией.

         Мирзахидов Х.М.: Мени тушунишим бўйича сиз яратган дастурий махсулотингиз, криптотизимларни мустаҳкамлигини текширадиган дастурий маҳсулотдир. Атакаларни имитировать қилиб, криптографик дастурий маҳсулотни текширади.

         Тошев К.: Ҳа, албатта.

         Мирзахидов Х.М.: Кимда саволлар бор?

         Мухитдинов М.М.: Ўзи бир қизиқиб, текшириб кўрдингизми бирон бир тизимни?

         Тошев К.: Асосан қўпроқ маълум бўлган алгоритмларни кўриб чиққанмиз.

         Мирзахидов Х.М.: Босит Казимович саволингиз борми?

         Абидов Б.К.: Я хотел уточнить один вопрос. Криптосистема существует отдельно от вашей разработанной программы или она является частью этой системы?

         Тошев К.: Криптосистема является отдельной.

         Абидов Б.К.: Тогда возникает вопрос. Вы будете проверять его только на стойкость и после этого Ваша программа не будет работать в этой системе или она будет его корректировать, улучшать работу.

         Тошев К.: Она не будет улучшать его, а только проверять устойчивость.

         Абидов БК.: Тогда, насколько она правильно проверяет, достоверность этой информации. Вы сказали о разных видах атак. А насколько она, атака будет применятся и будет реально учитываться в реальной обстановке работы этой криптосистемы. В противном случае будет так, вы оцениваете на одну атаку, а будет совсем другая в этой системе которая будет использоваться. Для того чтобы делать рекомендации по применению, вы должны знать эту криптосистему и насколько она уязвимо и когда вы будете разрабатывать систему оценки стойкости. В противном случае вы не получите результат, а получите тот результат который вы сами задали и то что нужно. Вы сказали об атаке винера, а есть другие.

         Тошев К.: Да есть

         Абидов Б.К.: Тогда почему вы считаете что именно она будет наиболее эффективной.

         Тошев К.: В источниках показано, что атака Винера для этих криптосистем является самой  эффективной.

         Абидов Б.К.: Все идет вперед. Вы исследовали оценку только на одно атаку. Ваша программа действует только на неё.

Тошев К.: Дастурий комплексда келтирилган Винер атакаси қанча вақтда шу калитни топиши келтирилган.

Мирзахидов Х.М.: Яна қайси атакага тегишли. Винер аткаси бир, яна қайси?

Тошев К.: Асосан оддий танлаш усули - қўпол куч усули деб аталади, ўша усулда келтирилган. Яъни калитларни танлаш усули бўйича ҳужум қилиш (подбор ключей).

         Абидов Б.К.: Тушунарли. Раҳмат.

Мирзахидов Х.М.: Раҳмат. Ушбу иш бўйича оппонент Ахмедова О.«UNICON.UZ» марказида криптография бўлими бошлиғи.

         Ахмедова О.: Научно-исследовательская работа (НИР) выполнена в Ташкентском университете информационных технологий по Программе приоритетных научно-технических и маркетинговых исследований в сфере связи и информатизации на 2009-2010 гг. Исходя из этого НИР на тему «Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки стойкости криптосистем и рекомендации по его применению» является актуальной и своевременной.

Отчет по научно-исследовательской работе состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Целью работы являются разработка программного модуля оценки криптостойкости алгоритмов шифрования, асимметричных алгоритмов шифрования и алгоритмов хэш-функций.

В    соответствии    с    техническим    заданием    на    НИР    перед исполнителями были поставлены следующие задачи:

анализ видов современных криптографических систем, методы
анализа   криптоалгоритмов,   используемых   в   инфокоммуникационных
системах;

исследование    особенности    использования    хэш-функции    в криптографических системах;

-   определение   критерии   выбора   методов   криптоанализа   хэш-
функции;

- проведение криптоанализа хэш-функций;

разработка     программного     комплекса     оценки     стойкости криптосистем;

-    разработка   рекомендаций   по   использованию    программного
комплекса оценки стойкости криптосистем.

По результатам проведенных исследований в отчете представлены практический и теоретический материал, отражающий все этапы научно-исследовательской работы и результаты анализа современных криптографических систем. На основе проведенных исследований в отчете приведены    методы    криптоанализа    хэш-функций,    используемые    в инфокоммуникационных системах, результаты работы представлены в виде программного комплекса оценки стойкости криптосистем.

Разработанный программный комплекс оценки стойкости криптосистем состоит из трех модулей: «Симметричный», «Асимметричный» и «Хэш-функция», которые анализируют соответствующие криптосистемы.

По представленному отчету можно сделать следующие замечания и пожелания:

1.       В      данном      отчете      нет      ссылок      на      законы      и
законодательные     акты     по     проблеме     криптографической     защиты
информации.

2.       В отчете имеются некоторые редакционные замечания. Например,
хеш,   ГОСТЬ   и др., а также имеются отдельные рисунки и таблицы с
неправильными нумерациями (стр. 6, 58, 59 и 62).

3.       Результаты сравнительного анализа разработанного программного
комплекса по сравнению с существующими аналогами необходимо бы
привести в табличной форме.

4.    Желательно   было   бы   в   отчете   подробно   сформулировать
рекомендации по применению разработанного программного комплекса.

Несмотря на приведенные замечания, можно сделать общий вывод, что в целом все предусмотренные в техническом задании - цели и задачи, пункты НИР выполнены и отражены в представленном отчете. НИР посвящена актуальной проблеме разработки программного комплекса для оценки стойкости криптосистем. Исходя из этого, считаю, что цели и задачи НИР выполнены, а исследовательскую работу завершенной. Материалы данного отчета можно использовать в учебном процессе для подготовки специалистов в области информационной безопасности и криптографии.

         Мирзахидов Х.М.: Второй оппонент А. Гафуров

Гафуров А.: Научно исследовательская работа (НИР) «Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки стойкости криптосистем и рекомендации по его применению» была начата согласно приказу УзАСИ №75 от 10 марта 2009 года, исполнителем которого является Ташкентский университет информационных технологий. Кроме того, 22 июня 2009 года на проведение НИР подписан трехсторонний договор под номером № Ф-289-09 и утверждено Техническое задание (ТЗ).

Согласно утвержденному ТЗ, цель и задачи работы являются – Создание комплекса, позволяющего оценить стойкость криптосистем, применяемых в информационно-коммуникационных системах и разработка рекомендации по его применению при выборе методов и средств криптографической защиты информации и обеспечение на их основе безопасности информационно-коммуникационных систем.

НИР выполнен из 2 этапов, срок выполнения окончательного отчета был 30 июня 2010 года.

Отделом ОИБ отчет 2 этапа рассматривалась несколько раз, и были представлены соответствующие замечания и предложения (Например):

1.                 В отчете не представлена Рекомендация по ускорению процесса шифрования на базе разработанного усовершенствованного метода, хотя согласно ТЗ необходимо было представить в отчете НИР.

2.                 Не представлен сравнительный анализ разработанного программного комплекса с аналогичными программами и разработанная программа не приведена к единому языку.

3.                 В отчете четко не сформулированы рекомендации по применению разработанного программного комплекса для оценки стойкости криптосистем.

На сегодняшний день все замечания и предложения отдела ОИБ устранены разработчиками.

         Мирзахидов Х.М.: Оппонентларга саволлар борми? Докладчик оппонентни билдирган фикрларга муносабатингиз. Кабул киласизми?

         Тошев К.: Кабул киламан.

         Мирзахидов Х.М.: Подробно сформулировать рекомендации по применению разработанного программного комплекса. Албатта буни қабул қилиш керак деб ўйлайман. Ишни якуни тавсиялар бўлгандан кейин алоҳида тавсиялар кўринмаяпти. Шундай демоқчимисиз оппонент.

         Ахмедова О.: Ишнинг якуни тавсия бўлгандан кейин тавсияларни алоҳида киритиш керак.

         Мирзахидов Х.М.: Демак берилган тақризни кўриб чиқиб ўзгартиришлар киритиш керак бўлади. Қабул қиласизми?

         Тошев К.: Қабул қиламан.

         Мирзахидов Х.М.: Уважаемые коллеги, давайте решим, что здесь действительно разработан программный комплекс. И в самом названии отчета слово аппаратно по-моему лишнее. Я не видел какой-то разработанного аппаратный комплекса. И слово аппаратный в название надо исключить. Это протокольно оформим. Принимаете?

        В результате обсуждений научно технический совет постановил:

Принять отчет НИР «Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки стойкости криптосистем и рекомендации по его применению» с учетом замечании и предложений, а также исключить слово «аппаратный» в названии НИРа.

         Мирзахидов Х.М.: Четвертый вопрос Отчет НИР: «Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви» докладчик:к.т.н., доц. Абдуазизов А.

     Абдуазизов А.:

Ушбу ўқув қўлланма ОТМларининг

         5311100 – Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар;

         5311200– Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш;

         5311400  – Мобиль алоқа тизимлари бакалавриатура йўналишлари

         5А311103– Радиотехник қурилмалар ва алоқа воситалари;

         5А311201– Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш қурилмалари ҳамда тизимлари;

         5А311401– Мобиль алоқа тизимлари магистратура мутахассисликлари бўйича таълим олувчи талабалар учун мўлжалланган.

Бундан ташқари ушбу ўқув қўлланмадан инженер-техник ходимлар ва электромагнит мослашув муаммоси билан қизиқувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Муаллифлар: А.Абдуазизов, М.М.Муҳитдинов, А.Р.Гатаулина, А.А.Арифбаев, Я.Т. Юсупов.

         Ўқув қўлланмани тайёрлаш жараёнида қуйидаги тамойилларга амал қилинди:

- мамлакакатимизда амалга киритилган икки босқичли олий таълим тизимининг талаблари, жумладан, бакалавриатура босқичи талабаларининг фундаментал тайёргарлигига бўлган талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланманинг илмий жиҳатдан ва мавзуларининг кўлами, уларнинг ёритилиш даражаси бўйича замонавий талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланмани ёзишда рус ва хорижий тиллардаги адабиётлардан кенг фойдаланиш;

- ўқув материалининг тизимли ёндошув асосида ёритилишига эришиш;

- ўқув материалининг тушунарли, равон тилда баён қилинишига эришишга алоҳида аҳамият берилди ва Unicon.uzДУК томонидан тайёрланган соҳага оид бир қатор атамалар луғатларидан фойдаланилди.

Ўқув қўлланма қўлёзмаси сўз боши, 11 та боб, 262 варақ, ҳар бир боб учун назорат саволлари, адабиётлар рўйхати ва Иловадан ташкил топган. Матнни тушунишни осонлаштириш учун керакли расм ваграфиклар келтирилган.

         Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви ўқув қўлланмасининг қўлёзмаси университет Илмий-услубий кенгашида муҳокама этилган ва ундан ўқув қўлланмаси шаклида фойдаланиш тавсия этилган. Муҳокамада ТДТУ ва ТТЙМИ тегишли кафедралари вакиллари қатнашганлар.

Ўқув қўлланмага ТДТУ “РваКТ” кафедраси доценти А. Тожиев ва ТТЙМИ “ЭваР” кафедраси мудири, т.ф.д., профессор А. Ҳолиқовлардан тақризлар олинган.

         Мирзахидов Х.М.: Марузачиларга саволлар борми? Ушбу илмий иш буйича такризчилар ТАТУ дан проф., т.ф.д. А. Назаровнинг такризлари.

Назаров А.: Ушбу қўулланма алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси ишлаб чикариш корхоналари ва университет профессор-ўқитувчилари томонидан хамкорликда тайёрланган. Ушбу ўқув қўлланмаси Тошкент ахборот технологиялари университетидаги Радиотехника, Телевидение, радиоалока ва радиоэшиттириш; Мобил алоқа тизимлари бакалавриат таълим йуналишлари укув режасидаги "Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви" (РЭВлар ЭММ) фан дастурига мос ёзилган.

"Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви" укув кулланмаси кириш сузи, 11 та боб, илова ва адабиётлар руйхатидан иборат булиб, жами 262 бетни ташкил этади.

Кулланманинг биринчи бобида электромагнит мослашув муаммосининг келиб чикиш сабаблари, асосий тушунчалар ва таърифлар келтирилган. Иккинчи бобида турли электромагнит халакитлар ва уларнинг келиб чикиш сабаблари хамда классификациялари келтирилган.

Укув кулланманинг учинчи бобида радиочастоталар спектридан фойдаланишни бошкариш Халкаро ташкилотлари, миллий ва давлат ташкилотларининг тузилиш таркиби ва вазифалари, радиочастоталар спектридан фойдаланишни бошкариш масалалари етарли даражада тулик ёритилган. Туртинчи бобида Узбекистон республикасида ЭММ ва радиочастоталар спектрини бошкариш тизимига тегишли конунлар, меёрий хужжатлар, радиочастоталар спектридан фойдаланувчи ташкилотлар, ажратилган ва бириктирилган частоталарни руйхатга олиш тартиби хакидаги маълумотлар келтирилган.

Кулланманинг бешинчи, олтинчи ва еттинчи бобларида радиоузатиш, радиокабуллаш ва антенна-фидер трактининг ЭММга тегишли курсаткичлари ва уларни ЭММ талабларига мослаштириш усуллари етарли даражада кенг ёритилган.

Саккизинчи бобда аналог ва ракамли радиоалока тизимларида электромагнит мослашувни таъминлаш усуллари ва мезонлари кенг тушунарли ёзилган. Туккизинчи бобида радиоалока, радиоэшиттириш ва телекурсатув хамда харакатдаги алока тизимлари учун частоталарни режалаштириш моделлари ва техник асослари, радиочастоталар спектридан самарали фойдаланиш масалалари ёритилган.

Укув кулланмасининг унинчи ва ун биринчи бобларида РЭВлардан фойдаланиш учун рухсат олиш, стандартлаш, сертификациялаш, лицензиялаш хдмда Узбекистон республикасида радиочастоталар спектрини мониторинг килиш, радиопеленгациялашни ташкил этиш асослари келтирилган. Шунингдек, ушбу бобда республикада радионазорат ва радиомониторинг      тизимининг      ташкилий      тузилиши      ва      хозирда фойдаланилаётган    техник    воситалар    хакида     етарлича    маълумотлар

келтирилган.

К,улланма иловасида 130 га якин ЭММ муаммосига боглик, атамаларга

кенг изохдар келтирилган.

Укув кулланмаси буйича куйидаги камчиликларни айтиб утиш тугри

булади деб хисоблайман:

-           укув кулланмасида Фаннинг хусусиятидан келиб чикдан баъзи физик
жараёнларни    тушунтирувчи    ran    жумлаларини    кискарок,    килиш
масаласини куриб чикиш керак;

-           РКК ларидаги     акс    канал    буйича    кабуллаш,     кучма    модуляция,
интермодуляция     ва     блокировкаланиш     жараёнларини     талабалар
тушунишини   осонлаштириш   учун   матнга   ушбу   жараёнларга   оид
чизмаларни киритиш керак.

Бизнинг фикримизча ушбу давлат тилидаги "Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви" укув кулланмаси нафакат бакалавр ва магистрлар тайёрлашга куушилган катта хиисса булиш билан бирга, ушбу сохага оид давлат тилидаги бир катор янги атамаларни узбек тилига асосли равишда кириб келишига ва уни бойишига хизмат килади, укув кулланмасини нашр этишга тавсия этиш мумкин.

         Мирзахидов Х.М.: Такризчиниг фикрларини инобатга оласизми.

         Абдуазизов А.: Ха, албатта.

         Мирзахидов Х.М.: Иккинчи такризчи Б.Абидов. Мархамат.

         Абидов Б.К.: Хурматли раис ва илмий кенгаш аъзолари.

Укув кулланмаси кириш сузи, 11 та боб, илова ва адабиётлар руйхатидан иборат.

Кулланманинг биринчи боби электромагнит мослашув муаммосининг келиб чикиши ва уни ечиш усулларига, иккинчи боби эса турли электромагнит халакитларнинг келиб чикиш манбаларига ва классификацияларига багишланган.

Учинчи ва туртинчи бобида радиочастоталар спектридан фойдаланиш Халкаро электралока иттифоки, миллий бошкариш тизимининг тузилиш таркиби ва вазифалари етарли даражада талабалар учун тушунарли килиб ёзилган.

Укув кулланмасининг бешинчи ва олтинчи боблари радиоузатиш ва радиокабуллаш курилмаларининг электромагнит мослашувга таъсир этувчи техник курсаткичлари ва улардаги физик жараёнлар; еттинчи бобида эса радиоалока тизимида антенна-фидер трактининг электромагнит мослашувга тегишли техник курсаткичлари (кутбланиш тури, антенна йуналтирилганлик диаграммаси, кучайтириш коэффициенти ва х.к.) куриб чикилган ва тегишли тавсиялар берилган.

         Кулланманинг саккизинчи ва тукдизинчи бобларида турли радиоалока тизимларида радиочастоталарни танлаш ва таксимлаш моделлари, уларга воситалардан фойдаланиш учун рухсат олиш тартиби, стандартлаш, сертификациялаш масалалари билан бирга Узбекистон Республикасида радиочастоталар спектрини назорат килиш ва мониторинг тизимининг тузилиши ва вазифалари ёритилган.

Кулланманинг иловасида электромагнит муаммоларига тегишли 130 га якин атамаларнинг кискартмалари ва изохи келтирилган.

Умуман олганда ушбу "Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви" укув кулланмаси давлат тилида талабалар учун мулжаллаб фан дастури асосида ёзилган булиб, фанга тегишли атамалардан радиоэлектрон воситалардаги     физик     жараёнларни     тугри     ифода     этадиганларидан

фойдаланилган.

Укув кулланмаси кулёзмасидаги баъзи имло хатолари ва жумлаларнинг тузилишидаги камчиликлар китобни нашрга тайёрлашда мухаррир ва корректорлар томонидан бартараф этилишини назарга олган холда уни "Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви" номи билан чоп этиб укув жараёнида фойдаланишга тавсия этаман.

         Мирзахидов Х.М.: Кандай фикрлар булади ушбу илмий иш буйича? Хакикатдан яхши тажриба булибди, яъни назарий ва амалиётдан тайёрланганлиги. ЭМММ ва ГКРЧ томонидан электромагнит мослашув йуналишида булган саволларни олдини олиб, талабаларга назарий-амалий укув кулланма сифатида тайёрланган. Агар карши булмасангизлар, илмий иш сифатида кабул килинса ва урнатилган тартибда нашрга берилади.

        В результате обсуждений научно технический совет постановил:

         Принять отчет НИР «Радиоэлектрон воситалар электромагнит мослашуви».

         Мирзахидов Х.М.: Кун тартибидаги охирги саволга утамиз. Хамманинг хабари бор, хар йил якунида кейинги йилга илмий тадкикот ишларини танлови ўтказилади. Ушбу масала бўйича Мухитдиновга М.М. сўз берсак.

         Мухитдинов М.М.: Когда мы объявляли конкурс по приоритетным направлениям, требования были и по актуальности, и по новизне, ипо содержанию и публикациям. Все, что аргументирует необходимость проведения НИРа. Почему? Потому то во время отчета мы иногда видим низкую результативность отдельных, отсутствие научной новизны и т.д. Поэтому с такими требованиями отправили. Документы до 15 числа к нам поступали на НИР с обоснованиями, содержанием. Правда не все одинаково были насыщены содержанием. Мы в этом году впервые отдали нашим членам НТС весь материал в электронной форме. Начиная от расчетов финансовых, эффективность, содержание и т.д. Полный материал у всех членов НТС имеется, для оценки по 10 балльной шкале. Мы попросили всех дать свои оценки. И все дали свои оценки. Естественно, средне-арифметические оценки по каждой теме (Приложение 1). Это предварительный результат, который не дает полного основания для решения что эта тема будет профинансирована со стороны УзАСИ. Потому что, если так просмотреть НИРы, среди них есть много вопросительных моментов.

         Объемы финансирования ряда НИР завышены, отдельные НИР, предложенные ТУИТ носят учебный характер, посвящены разработке учебно-методических материалов. Например, новые программы для профессиональных колледжей, создание мультимедийных учебных курсов, дистанционных и обучающих программ и методических пособий. А такая НИР, как разработка методики по статистической обработке результатов измерений рецензенты отметили, что это давно известно и существуют десятки прикладных программ по статистической обработке.

         В связи с этим у вас есть в руках по НИРам раскладка, всего17 НИР. Это не так уж много для таких крупных организаций как ТАТУ и ЦНТМИ. Отбор будет проводится, начиная с высоких баллов по возможности финансовых ресурсов. 

         По учебникам отдельно комментарии хотелось бы сделать. Когда мы говорили об учебниках на государственном языке. Среди многих рецензии членов НТС были высказаны, что не проще было ли перевести учебник с русского на узбекский. Такие предложения тоже были. С другой стороны учебник создается не для 5-10 магистрантов, а для мощного потока бакалавров. Поэтому здесь просьба все учебники которые есть, а учебников 26, необходимо просмотреть учебные планы - есть или нет этот предмет, сколько часов выделено, соответствует ли типовым программам и т.д. Просмотрев все учебники обосновать насколько этот учебник нужен. Если ли  аналог на русском языке.

         Холджигитов А.: Укув режага мос равишда килинган эди. Расмийлаштириш вактида камчиликлар булган булиши мумкин.

         Мухитдинов М.М.: Килинган бўлса, унда ўқув-методик кенгаш  бор. Бўлмаса ўшандан ўтиш керак эди. Яна бир марта караб чикинглар. Саволлар бўлса беринглар.

         Мирзахидов Х.М.: Уважаемые члены НТС. В общей сложности поступило 26 наименований учебных пособий. У меня вопрос. Это новые учебники или есть перевод?

         Холджигитов А.:  Переводных нет.

         Мирзахидов Х.М.: Надо обосновать нужны ли эти учебники ТУИТу. В связи с этим просьба рассмотреть. Мы как НТС примем это к сведению. Потому что мы объявляли конкурс и обозначим поступило предложение по разработке учебников 26 наименований, а ТУИТ рассмотрел в учебном методическом совете. Второй вопрос. Уважаемые члены НТС у меня есть просьба. Если при прохождении 26 учебников насколько Попечительский совет выделит средства это вопрос будущего. Может быть это будет все 26 учебников или же часть из них. Но в любом случае, настоятельная просьба, чтобы каждый учебник, который будет включен в план работы на 2012 года в обязательном порядке должен иметь мультимедийную версию. Это в ТЗ включим и каждый учебник должен иметь электронную версию. Таким образом мы будем создавать электронный контент для ВУЗа, который можно будет использовать и для библиотеки университета. Так мы решим контент учебников университета. Если какое мнение по данному предложению.

         Гатаулина А.Р.: Все эти учебники открыты только для пользования ТУИТа, но есть потребность в нашей работе учебниках библиотеки. Возможен ли доступ к базе данных ТУИТа и что надо сделать?

         Мирзахидов Х.М.: Из вне к базе данных ТУИТа можно доступ организовать?

         Холджигитов А.: Конечно, проблем не должно быть. У меня по предложению есть вопрос. Разработка мультимедийных учебных пообий это уже отдельная задача и трудоемкая. Но если вы имели виду электронный вариант этого пособия,  это другое дело.

         Мирзахидов Х.М.: Электронный вариантини талаб килмокдаман. В общей принятом формате.

         Гафуров А.: Хозирда миллий кутубхонада электроннй контент масаласи кутарилмокда. У ерда маълумотларни саклаш буйича ишлар олиб бормокда. У ерда формат тасдиклангандан кейин бу ерда асос килиб олинса булади.

         Мирзахидов Х.М.: Каршилигим йук. Умум кабул килинган формат бўйича қилинади. Хамма розими?

По НИРам поступило 17 предложений. Предлагаю утвердить результаты конкурса по этим работам. И по обоим будем работать финансовым блокам исходя из актуальности.

Будем делать упор на НИРы, которые будут иметь практическую ценность и завершенность с возможностью широкого внедрения.

Файзуллаев А.Н.: У меня есть предложение 8 пункт «Разработка обучающих программ и методических пособий по электромагнитной совместимости» либо исключить, либо сделать приписку что ест отдельно утвержденная программа где проводится такая работа.

Мирзахидов Х.М.: Такая же программа обучающая. Вы хотите его в учебники включить.

Файзуллаев А.Н.: Нет, я предлагаю либо исключит, либо сделать сноску что такая работа проводится при финансовой поддержки ЦЭМС.

Мирзахидов Х.М.: Давайте сноску сделаем. Не надо исключать, потому что предложение поступило. Какие предложения будут по вопросу ?

        В результате обсуждений научно технический совет постановил:

        Принять и утвердить итоги конкурса научно-исследовательских работ на 2012 год.

Мирзахидов Х.М.: Сегодня мы рассмотрели все вопросы, это было последнее заседание в этом году. Я от имени руководства УзАСИ выражаю всем благодарность, за то что вы в течении года активно участвовали в заседаниях, за Ваши мнения, за Ваш труд. В связи с этим нам необходимо продумать вопрос о поощрении членов НТС.

 С целью стимулирования членов НТС за работу, проделанную ими в 2011 году, предлагаю внести предложение руководству предприятий и организаций о поощрении члена НТС по месту работы в размере должностного оклада.

Научно-технический совет постановил:

Одобрить предложение о поощрении членов НТС и направить соответствующие письма в организации.

 

 

 

 

 

 Заместитель председателя

                 НТС                                                                 Мухитдинов М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Рей-тинг

Наименование проекта            НИР

Организация

Сумма (млн сум)

Срок

СБ

1

«Исследование современного опыта внедрения инноваций и разработка концепции инновационного развития сферы связи и информатизации РУз»

UNICON.UZ

64,7

2

8,15

2

Создание и освоение серийного производства мобильных возобновляемых бесперебойных источников электроэнергии

UNICON.UZ

75 

2

7,75

3

Исследование вопросов распределения и использования ресурсов глобального пространства IP-адресов в Узбекистане.

UNICON.UZ

64,5

1

7,13

4

«Эффективность предоставления государственных услуг в интерактивном режиме»

UNICON.UZ

100,4

2

6,73

5

Разработка аналитических и имитационных моделей для исследования сетевых характеристик и оценки показателей качества обслуживания в сетях следующего поколения

ТУИТ

180

3

6,38

6

«Разработка программного комплекса защиты информации для систем электронного документооборота».

UNICON.UZ

96,7

1,5

6,33

7

Эффективность использования ИКТ в образовательных учреждениях»

UNICON.UZ

66,9

1

6,25

8*

Разработка обучающей программы и методического пособия по электромагнитной совместимости, частотному планированию и безопасности использования радиочастотного спектра

ТУИТ

35 

 

5,65

9

«Исследование регулирования использования устройств малого радиуса действия в Республике Узбекистан»

UNICON.UZ

96,8

2

5,48

10

Разработка дистанционного курса «Английский язык с уклоном на ИКТ».

ТУИТ

33,87

 

5,40

11

Систематизация влияний электромагнитных полей радиочастотного диапазона на человека с целью экологической защиты населения Узбекистана (Радиочастотный спектрографический атлас Узбекистана)

UNICON.UZ

148,4

3

4,77

12

  Исследование и разработка адаптивной системы обучения курсу «Информационные технологии в образовании» студентов бакалавриата направления образования «5111000 - Профессиональное образование (информатика и информационные технологии).

ТУИТ

63,0365

2

4,22

13

Информационно-аналитическая система для определения эффективности использования радиочастотного спектра

ТУИТ

40 

 

4,02

14

Разработка мультимедийного учебного видеокурса обучающего принципам создания мультимедийных электронных учебников (на государственном и русском языках) для студентов бакалавриата направления образования «5111000 - Профессиональное образование»

ТУИТ

40 

2

3,83

15

Разработка и создание новых помехоустойчивых устройств    синхронизации многомерной оптимальной системы коррекции фазы для практического применения в сетях   широкополосного доступа.

ТУИТ

63,65

3

3,52

16

Разработка методики по статистической обработке результатов измерений напряженности поля

ТУИТ

40 

 

3,22

17

Касб-ҳунар коллежларида информатика фанини янги дастур бўйича инновацион технологиялар асосида ўқитишда фойдаланиладиган элекрон ўқув-услубий мажмуа яратиш

ТУИТ (Карши ф-л)

 

3,17

·        - данная тема выполняется по заказу ЦЭМС в соответствии с договором, заключенным с ТУИТ вне конкурса.

·         

Рей-тинг

УЧЕБНИКИ

Организация

Сумма (млн сум)

Срок

СБ

1

Написание учебного пособия «РАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИОКОМПОНЕНТЫ» для бакалавриатуры по направлению 5522000 «Радиотехника»

ТУИТ

25 

 

5,93

2

Разработка электронного учебного пособия «Основы информационной безопасности и криптографии» на латинском графике (с применением мультимедийных технологий)

UNICON.UZ

55,3

2

5,84

3

Разработка учебного пособия по предмету «Прикладные программные средства компьютерной графики и дизайна» на узбекском языке

ТУИТ

20 

 

5,70

4

Разработка учебного пособия по предмету«Компьютерная графика и дизайн»на узбекском языке

ТУИТ

20,1

 

5,61

5

Разработка учебного пособия “Алоқа корхоналарида инсон хавфсизлиги”.

ТУИТ

20 

 

5,52

6

“Телекоммуникацияларда ахборот хавфсизлиги” ўқув қўлланма

ТУИТ

20

 

5,39

7

       Разработка учебника “ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ АСОСЛАРИ”

ТУИТ

17,5

 

5,22

8

Олий ўқув юртлари талабалари учун “Raqamli texnika va mikroprotsessorlar” («Рақамли техника ва микропроцессорлар») дарслиги

ТУИТ

20

 

5,17

9*

Разработка отдельного курса лекций по электромагнитной совместимости, частотному планированию и безопасности использования радиочастотного спектра

ТУИТ

25 

 

5,13

10

“Телетрафика назарияси” ўқув қўлланма

ТУИТ

20

 

4,84

11

Разработка учебного пособия на русском и узбекском языках «ФОТОГРАФИЯ АСОСЛАРИ»

ТУИТ

21,215

 

4,63

12

«Информатика ва ахборот технологиялари» фани доирасида С/С++ ва JAVA дастурлаш тиллари бўйича ўқув қўлланмалар ҳамда масалалар ва машқлар тўплами

ТУИТ

90

 

4,57

13

“Касбий педагогика”   номли ўқув   қўлланмани давлат тилида яратиш

ТУИТ

20

 

4,35

14

Разработка интерактивного-мультимедийного учебного комплекса с использованием инновационных технологий по курсу «Компьютерная графика и дизайн» на государственном языке

ТУИТ

26

 

4,23

15

Олий ўқув юртлари талабалари учун “Тизимли тахлил асослари ” ўқув қўлланма

ТУИТ

20

 

4,17

16

“Рақамли радиоалоқа тизимлари” ўқув қўлланмаси

ТУИТ

25 

 

4,09

17

«Информатика ва ахборот технологиялари» фанидан ўқув қўлланма

ТУИТ

120 

 

4,07

18

Разработка учебника «Технология создания мультимедийного учебно-методического комплекса» 

ТУИТ

28,072

 

3,91

19

       Разработка учебника “Телекоммуникация тизимлари ва тармоқлари”

ТУИТ

25 

 

3,87

20

“Инфокоммуникацион тармоқлар” номли янги ўқув қўлланмани давлат тилида яратиш

ТУИТ

20

 

3,63

21

“Операцион тизим асослари” дарслигини ишлаб чиқиш

ТУИТ

25 

 

3,61

22

Создание на узбекском и русском языках учебного пособия по курсу «Наноўлчамли алоқа асбоб ва воситалари физикаси» - «Физика наноразмерных приборов и устройств связи»

ТУИТ

25 

 

3,57

23

“Кенг полосали алоқа тизимлари” ўқув қўлланмаси

ТУИТ

25

 

3,48

24

  Разработка учебника по курсу «Таълим технологиялари» (Образовательные технологии) на государственном и русском языках для студентов бакалавриата направления образования «5111000 - Профессиональное образование».

ТУИТ

18

 

3,15

25

“Радиотехник тизимларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш усуллари ва воситалари” ўқув қўлланмаси

ТУИТ

25 

 

3,09

26

Разработка учебника “Мобил алоқа тизимларида ахборот хавфсизлиги”

ТУИТ

25 

 

3,07

*   - данная тема выполняется по заказу ЦЭМС в соответствии с договором, заключенным с ТУИТ вне конкурса.