Протокол №3 заседания НТС от 26.04.2012

Утверждаю

Генеральный директор УзАСИ

_____________ Х. Мирзахидов

«___» _________ 2012 года

 

 

Протокол № 3

Научно-технического совета УзАСИ

 

26 апрель  2012 г.                                                                                 г. Ташкент

 

Председательствовал:

 

М.Мухитдинов – Заместитель Председателя НТС

Участвовали:      

Мелибоев Ш, Исаев Х, Умаров О, Чекашкина Т, Дадамухамедов Р, Абидов Б, Царев В, Гатаулина А, Джураев И., Таджибаева Х, Нестерова, Кунгуров Ф,    Камалов Ю, Мавлянов, Хошимходжаев А, Гафуров А, Тухтаев У, Файзуллаев А.

Приглашенные:

Синящина Е.,Юлдашев М.

Отсутствовали:

Махмудов М, Эшанкулов А,  Иноятов А, Максудов Ж, Холджигитов, Набишев Д.

 

Повестка дня

 

1. Отчет НИР: «Цифровые системы передачи».

 Докладчик: Исаев Р.И. – к.т.н., доцент ТАТУ

Оппоненты: Камалов Ю.К. – к.т.н., доцент, начальник отдела РРТ УзАСИ
                        Юсупов О.А.-Первый зам. директора филиала
                       «Телекоммуникация транспортных сетей» АК «Узбектелеком».

Ответственный: Мухитдинов М.М.

 

2. Отчет НИР: «Маълумотлар узатиш асослари мисол ва масалаларда» ўқув қўлланма.

Докладчик: Камалов Ю.К. – к.т.н.., доцент ТАТУ

Оппоненты: Файзуллаев А. – директор ГУП «UNICON.UZ»

                      Маннапов А.Н. – доцент  ТИИЖТ

Ответственный: Мухитдинов М.М.

 

3. Отчет НИР: Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации»

Докладчик: Синяшина Е.В. – начальник БОС ГУП «UNICON.UZ»

Оппоненты: Гатаулина А.Р. – зам. председателя ГКРЧ,

                      Исаев Х.Н. – начальник отдела лицензирования и стандартизации  

                                             УзАСИ

Ответственный: Мухитдинов М.М.

         Заседание научно – технического совета открыл Заместитель Председателя НТС М.Мухитдинов.

 

         М.Мухитдинов:Здравствуйте уважаемые члены НТС.

         Мы сегодня на заседание должны были рассмотреть 3 вопроса. Так как Докладчик по отчету НИР: «Цифровые системы передачи» Исаев Рихси Исаходжаевич попросил перенести на другой раз. Если у вас возражений нет, то мы перенесем на следующий НТС.

 Следующий отчет НИР: «Маълумотлар узатиш асослари мисол ва масалаларда» ўқув қўлланма. Докладчик: Камалов Ю.К., Юлдашев М.

         М.Юлдашев: Маълумот узатиш тизимлари ва тармоқларининг таркибий тузилишини, қуриш асосларини биладиган юқори малакали кадрлаш тайёрлаш мақсадида Тошкент ахборот технологиялари университетида олий таълимнинг 300 000 – “Ишлаб чиқариш ва техник соҳа” билим соҳаси таркибига кирувчи 310 000 – “Муҳандислик иши” таълим соҳасининг 5311300 – “Телекоммуникация” бакалавриат йўналишлари талабалари учун “Маълумотларни узатиш асослари” фанидан машғулотлар ўтказилади. Ушбу фанни ўқитиш тажрибасидан маълум бўлдики талабалар назарий олган билимларини амалиётда қўллашларида қийинчиликлар пайдо бўлмоқда. Талабалар маълумотларни узатиш усуллари тўғрисидаги назарий билимларини амалиётда қўллаш кўникмасига эга бўлишлари учун бир қанча амалий мисол ва масалаларни ҳисоблашлари керак. Ушбу фаннинг маъруза машғулотлари учун бир қатор дарслик ва ўқув қўлланмалар мавжуд бўлса ҳам, маълумотларни узатиш асосларини назарий ва амалий жиҳатдан мисол ва масалалар орқали батафсил баён қилинган ўқув қўлланмага мавжуд эмас. Шунинг учун турли мураккабликдаги мисол ва масалаларни ўз таркибига қамраб олган ўқув қўлланмани ишлаб чиқишга эҳтиёж сезилди.

Ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган, норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар, 5311300 – “Телекоммуникация” бакалавриат таълим йўналишлари бўйича мавжуд стандарт ва намунавий ўқув дастурлар асосида тайёрланган.

Материаллар ўқиш ва мустақил ўзлаштириш учун равон баён этилган.

Ўқув қўлланма қоғоз ва электрон шаклда ўзбек тиллида тайёрланган бўлиб ТАТУ ва унинг филиалларида ўқув жараёнини таъминлаш учун мўлжалланган.

Ахборотни кодлаштиришнинг самарали усулларини ўрганишга оид амалий мисол ва масалалар

Ахборотни камроқ битларни сарфлаб узатиш ахборотни кодлаштиришнинг самарали усулларининг мақсад ва вазифаси ҳисобланади. Ахборотни кодлаштиришнинг самарали усулларидан фойдаланилганда каналнинг ўтказувчанлик қобилиятидан самарали фойдаланиш мумкин.

 Ҳозирги кунда ахборотни кодлаштиришнинг самарали усулларининг йўқотишсиз ва йўқотишли турлари мавжуд. Мультимедиа кўринишдаги ахборотларни жўнатиш учун йўқотишли алгоритмлар ишлатилади. Матн кўринишдаги ахборотларни жўнатиш учун йўқотишсиз алгоритмлар ишлатилади. Бундай алгоритмларга Хаффмен ва Шеннон – Фано алгоритмлари мисол бўла олади.

Шеннон- Фано коди пайдо бўлгунча алоқа каналлари орқали узатилаётган ахборотлардаги белгилар узунлиги бир хил бўлган битлар ёрдамида кодлаштирилар эди. Шеннон-Фано коди пайдо бўлгандан сўнг узатилаётган ахборотдаги ҳар бир белгининг пайдо бўлиш эҳтимоллигига қараб туриб, узунлиги ҳар хил бўлган битлар ёрдамида кодлаш имконияти пайдо бўлди. Ахборотда бирор бир белгининг пайдо бўлиш эҳтимоллиги каттароқ бўлса уни иккилик саноқ тизимидаги кодининг узунлиги кичикроқ бит бўлади. Агар ахборотда бирор бир белгининг пайдо бўлиш эҳтимоллиги кичикроқ бўлса, уни иккилик саноқ тизимидаги кодининг узунлиги каттароқ бит бўлади. 

Қуриш техникаси бўйича Шеннон ва Фано кодлари бир-бирига яқин бўлганлиги учун Шеннон - Фано коди дейилади.

Таркиби тузулиши турлича бўлган ахборотларни Шеннон – Фано ва Хаффмен алгоритмлари ёрдамида кодлаштириш:

Ахборот 1: BBCBBBCDDEDAAADDFFGGHHEE

Ахборот 2: GFFFFBBBBAAAACCFFFFFCCDDE

Ахборот 3: AAAAAAABBCCDDEEFFGGHHHAAAA

Ахборот 4: BBCCCCDEEEEFFFFGGGGFFFFFFDD

Ахборот 5: CCCCCCCCCCCBBBBBAAAADDDDEEEF

Ахборот 6: BBCBBDBBDEEFDABBDABBBBACACCEG

Ахборот 7: AAAAAAAABBAAAABBBCCCCCDDDDDEEE

Шеннон – Фано алгоритми ёрдамида ахборотни кодлаштириш жараёни:

Ахборот 1: BBCBBBCDDEDAAADDFFGGHHEE

Умумий белгилар сони 24 та.

Энтропия кўрсаткичини қиймати:

Н(х) = ∑ Р(х) * Log 2 Р(х) = 2,89 бит

Ахборотни ўзлаштиришнинг самарали усуллари ўрганишга доир мисол келтирилган. Масалан талабага турли кўринишдаги ахборотлар берилганлиги. Ахборот сифатида биронта маъноли гап эмас, балки ҳар хил ҳарфланган бўлсин. Асосий мақсад иккита алгоритмни ўзаро таққослаш. Қайси бирида ахборотни кодлаштирса самаралироқ, кайси бирида самараси камроқ бўлади. Уни солиштииш учун интерактив кўрсаткичларни ҳисоблаб кўрилади.Ўқув қўлланманинг ичида намуна сифатида бир вариантни ҳисоблаб кўрсатилган. Алгоритм орқали ҳисоблаб кўрилган, кейин Хаффман билан кодлаштириш жараёни кўрсатилган. Кодлаштирилгандан кейин  иккитасини ўзаро солиштириш мақсадида жадвал тўлдирилади.

М.Мухитдинов: Ушбу савол бўйича оппонентларимизни таклиф этамиз. Биринчи оппонент А.Файзуллаев.

А.Файзуллаев: Ассалому алайкум хурматли ИТК аъзолари.

Тошкент ахборот технологиялари университетининг бир гуруҳ профессор-ўқитувчилари томонидан ишлаб чикилган «Маълумотлар узатиш асослари мисол ва масалаларда» ўқув қўлланмаси   бакалавриат талабаларининг "Маълумотлар узатиш асослари"   фани   бўйича эгаллаган билим ва кўникмаларини амалиётда мустаҳкамлаш учун хизмат килади.

Қўлланма содда, тушунарли тилда ёзилган. Ўкув қўлланманинг номи «Маълумотлар назарий маълумотлар ҳам узатиш асослари мисол ва масалаларда» бўлса ҳам, маълум ҳажмда назарий маълумотлар хам берилган.

 Шу билан бирга қўлланма бирмунча таҳририй камчиликлардан ҳам холи эмас.

1. Расмларни ракамлашда бироз чалкашликлар бор. Масалан, 1.5 расмдан кейин 1.7 расм келади. Айрим расмларда кўрсатилган қисқартмаларни тўлиқ номи келтирилмаган (масалан 33 бетдаги 1.7расмда).

 2. Айрим жойларда орфографик ҳатолар, ҳамда таржима билан боғлиқ хатолар учрайди. Масалан 27 бетдаги 1.5 расмда ва биринчи топшириқда Шеннона-Фано эмас Шеннон-Фано алгоритми деб, Хаффмен алгоритми Хаффман алгоритми деб ёзнлиши керак, 4.3 (83 бет) ва 4.4 (84 бет) расмларда эса фазовий дискриминатор эмас фаза дискреминатори атамасини ишлатиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.   Фикримизча 5.1   жадвалда элементларнинг ишдан чиқиш интенсивлиги λ*105 эмас λ*10-5, ҳамда бирлиги 1/соат кўрсатилиши керак.

 3.   Ўлчов   бирликлари   кирилл   алифбосида   берилган. O'z   DSt   8.012:2005   Давлат стандартига асосан ўқув ва ўқув-методик адабиётларда барча ўлчов бирликлари лотин алифбосида келтирилиши лозим.

 4. Фикримизча, баъзи атамаларда хатога йўл қўйилган. Масалан, «шовқинбардош кодлар» эмас «халақитбардош кодлар» (русча "помехоустойчивые коды") деб, «ахборот сони» эмас, "ахборот микдори" (русча "количество информации") деб ёзиш тўғри бўларди.

Қўлланмани тасдиқлаш ва кўрсатиб ўтилган таҳририй хатоларни бартараф этгач, чоп этишга тавсия қилиш мумкин деб ҳисоблайман

М. Юлдашев: Камчиликлар билан розимиз ҳамда уларни бартараф этамиз. Янги давлат стандартларга мослаб тўғирлаб чиқамиз. Келтирилган атамаларни бошқатдан кўриб чиқамиз.

М.Мухитдинов: Бирорта эътирозингиз борми?

Ю.Камалов: Рухсат берсангиз мен жавоб берсам. Тўғри фикр билдирилди. Бу фан бўйича мен университетда лекция ўқиман. Бирннчи марта бу қийинчиликларни туғдирган. Чунки терминларни топиш жуда қийин бўлган. Масалан шовқинбардош эмас, халақитбардош деб термин берилди. Аслида бу термин хам тўғри келмайди. Ушбу терминлар устида ФТМТМ билан бирга ишлаш керак. Чунки бу ерда шундай терминлар борки, қабул қилинган терминлар билан таққослаш керак. Буни ўқув қўлланмани талабалар ўқийди. Шунинг учун ФТМТМ билан бирга қайта кўриб чиқиш керак. Масалан мен шовқинбардош терминини қолиши тарафдориман.

М.Мухитдинов: Лекин термин шовқинбардош нима дегани. Хамма жойда халақитбардош деб келинган. Тасдиқланган терминалогияда нима деб этилган.

А.Файзуллаев: Терминалогияда “Шум” деган сўз “Шовқин” албатта. “Помеха“ сўзи ўзбек тилида “Халақит”.

М.Мухитдинов: Биз олдинги ИТКларда қарор қабул қилганмиз. Хар бир ўқув қўлланма ФТМТМнинг терминалогия бўлимидан ўтиши керак. Аммо бу ишни хеч ким қилмаяпти. Бу тўғрими? Кимдир ФТМТМга бориб, китобимни терминалогиясини кўриб беринг деб келдими?

А.Файзуллаев: Тўғрисини айтилганда ҳеч ким келмади.

М.Мухитдинов: Понимание предмета идёт от терминов. Если студент не понимает термины и ему дают разные понятия, у него не формируется мышление связиста. У нас по этому НИРу есть ещё один оппонент из института железнодорожного транспорта А.Н.Маннапов. Его замечания не значительны. Я прочту:

         "Маълумотлар узатиш асослари" фанидан тайёрланган ўқув қўлланма 5 боб ва 108 бетдан иборат бўлиб, у "Телекоммуникация" бакалавриат йўналиши талабалари учун юқорида номи қайд этилган фанни ўрганишга мўлжалланган.

Ушбу ўқув қўлланмада маълумотларни узатиш тизимини қуриш ва    тамойиллари, замонавий модемларнинг тузилиши ва таснифи, маълумотларни узатиш тизимларида хатолардан ҳимоялаш усуллари, маълумот   узатиш тизимларида синхронизация ва тескари алокали маълумотлар узатиш тизимлари каби масалалар равон Давлат тилида ўз ифодасини топган.

Услубий қўлланма юқорида келтирилган ижобий томонларидан ташқари баъзи бир камчиликлардан ҳам холи эмас. Чунончи, қўлланманинг 16 бетидаги (1.2) ифоданинг манфий ишораси тушуриб колдирилган,
2-мисолда (26 бет) тежамли кодлашга бағишланган масалада Хаффмен ва Шенно усулларини таққослаш кўзда тутилмаган, циклик кодларга багишланган масалаларда ясовчи P(X) кўпҳаднинг бошқа турларини жадвал кўринишида берилса мақсадга мувофиқ бўлур эди.

М.Мухитдинов: Ушбу тақризга нима дейсиз?

М.Юлдашев: Ушбу берилган тақризни биз инобатга олиб, қўшимчалар киритамиз.

М.Мухитдинов: Кимда саволлар бор?

Б.Абидов: Бир савол пайдо бўлди. Ҳар бир қўлланмада тема бўйича мисол ва масалалар миқдори, ўша темага тегишли ҳар қиррали бўладими ёки етарли даражада бўладими? Буни хар сафар лектор йилдан йил лекция ўқиган пайтда, талабалар билан муносабатда бўлганда аниқлайди. Қандайдир тема бўйича 10 та савол ҳам, 10 мисол ҳам камлик қилади. Бир хил темаларда эса 5 савол ва мисоллар етарлича бўлиши мумкин. Мана шу масала бўйича Сизларда таҳлил қилинганми?

Ю.Камалов: Асосан қилинган вариант 100 тага мўлжалланган. Биз жуда катта хажмда берганмиз.

Б.Абидов: Кўп каналли электралоқа таъминловчи тизимлар саволида дифференциал системалар бор. Бу ерда 5та савол етарли эди. Кодли системаларда эса 5 та савол етмайди.

Ю.Камалов: Талабалар бир биридан кўчирмаслиги учун кўпроқ вариант қилинган.

Б.Абидов: Менимча бир икки йилдан кейин булар ўзгартирилади. Кўп саволлар қолиб кетади.

М.Мухитдинов: Есть вопросы? Мы много обсуждали учебные пособии, но сборник задач в первый раз. У меня такой вопрос. Аналоги  этого сборника задач есть? Именно сборники задач по этому предмету. Я просмотрел список литератур по отчету. Там все учебные пособии и не одного сборника задач.

Ю.Камалов: Ушбу китоб олдин хам чиққан, лекин бу йўналишда эмас. “Основы теории передачи дискретной информации” Сборник задач 1979 года. Бизнинг авторлар томонидан чиқарилган.

М.Мухитдинов: Мен чет элдаги авторларнинг масалалар тўплами тўғрисида сўраяпман. Нахотки уларга шундай тўплам керак бўлмаса.

Б.Абидов: Ҳар бир талаба билан ишлаганда, умумий саволлар бўлади. У ўшани етарли даражада деб хисоблайди. Лекция материалларга аниқлиқ киритилаётганда охирида саволлар беради. Агар мисол ва масалани келтирса, унда савол туғилади. У қаерда қўлланилади. Уларни режаси бўйича, лекцияда қўлланилмайди, лаборатория ишда ҳам қўлланмайди. Бизда эса талаба иккаласини бир бири билан боғлаши учун, лекция ҳамда лабораторияларда бу масалалар келтирилади.

М.Мухитдинов: Сколько задач в этой разработке?

Ю.Камалов: Хамма разделларда тахминан 100 тадан мисол.

М.Мухитдинов: Бирма бир китобни кўриб чиққанимда, Масалалар кам ишлаб чиқилган. Авторлар ҳар бир разделга кўпроқ масалалар келтириши керак эди. У ерда мисол деб ёзилган. Мисол бир масалани ечими деб ҳисобланади.

Ю.Камалов: Бу ерда бир мисол кўрсатилган, ундан кейин масала кўйилган. Ушбу мисолнинг ечими. Мисол битта ечими 100 та вариант ҳар бир бўлимда.

М.Мухитдинов: Сизнинг китобингизни ИТК тасдиқлаб берилган эди. Ушбу китобнинг бўлимлари бўйича масалалар борми?

Ю.Камалов: Программа бўйича нечта бўлим бўлса, шунча олинган ичига. Бу курс 2 га бўлинади. Биринчи курс маълумотларни узатиш асослари 5 та курс, ундан кейинги курс маълумотларни узатиш тармоқлари ва тизимлари. Бу давом эттирилади. Бизнинг китоб иккаласини ҳам қамрайди.

М.Мухитдинов: С одной стороны я хотел сказать, что это первый сборник задач, практического применения курса теории передач. У меня есть такое пожелание. Прежде чем его издавать, насытить его задачами. По-моему здесь чрезвычайно мало задач. Если есть, возможность надо увеличить число задач. А так если в целом вы не возражаете, утвердим эту работу.

Б.Абидов: Для студента важно не только ставить вопрос, для него важно знать в каком направлении двигаться. Если анализировать лекции и лабораторные работы, это совокупность разносторонняя. Студент хочет, чтобы ответ ему сразу был предоставлен. Я думаю, что это пособие фактически попробовало связать это воедино. У студента была тема и есть вопросы, и приходится ждать лабораторных занятий для закреплений. А здесь посмотрев, он может найти ответ. Наверно это дополнит то, что есть, т.е. лекционный курс и курс практических занятий. И дополнив еще задачами работу можно принять.

М.Мухитдинов: Мне кажется, задачи, которые надо решать, заставить студента глубже вникать в предмет, чем остальные занятия. Можно сказать, заставляет человека думать и искать решения стандартные и нестандартные. Я еще раз повторяю насытить побольше разными вариантами задач, чтобы он мог быть действительно первым задачником в этой области. Тогда мы принимаем.

В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принять  с условием доработки отчета НИР: «Маълумотлар узатиш асослари мисол ва масалаларда» ўқув қўлланма».

         М.Мухитдинов: Второй вопрос. Это отчет НИР: «Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации». Докладчик: Синяшина Е.В. – начальник БОС ГУП «UNICON.UZ».

Е.Синяшина:Здравствуйте уважаемые члены НТС. Сегодня я представляю вам на рассмотрение итоги НИР «Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации».

Принятие закона «О техническом регулировании» послужило основой формирования правового фундамента технического регулирования в Республике Узбекистан. Цель закона - регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к безопасности продукции, работ, услуг.

Во исполнение Закона «О техническом регулировании» в установленном порядке были приняты соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты и иные документы.

В соответствии со статьей 12 Закона «О техническом регулировании» при органах государственного и хозяйственного управления создаются Экспертные советы (ЭС).

Приказами УзАСИ № 249 от 28.06.2010 и № 287 от 30.07.2010, соответственно, утверждены состав Экспертного Совета и Положение об ЭС.

Таким образом, УзАСИ определены: политика в области технического регулирования, приоритетные направления, требующие технического регулирования, перечень первоочередных технических регламентов.

Для выполнения задач, поставленных перед Узбекским агентством связи и информатизации в области технического регулирования, было принято решение о проведении НИР «Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации».Это и определило актуальность проведения НИР

На первом этапе НИР подготовлен промежуточный отчет «Сравнительно-правовой анализ целей и принципов технического регулирования».Целью данного этапа является проведение сравнительно-правового анализа основных целей и принципов технического регулирования в зарубежных странах и СНГ.

Рассмотрев системы технического регулирования в таких странах как США, КНР, Япония, ЕС, можно сделать вывод, что в основном действуют рекомендательные национальные стандарты. Некоторые из них становятся национальными стандартами, после того как будет принят соответствующий закон. Стандарты принимаются на основе консенсуса всех заинтересованных сторон в рамках согласительного совещания.

В странах СНГ различны цели технического регулирования: в России - это защита жизни и здоровья человека, охрана окружающей среды и предупреждение введения приобретателя в заблуждение,в других странах - обеспечение национальной безопасности (Беларусь, Казахстан, Молдавия, Украина), защиты естественных ресурсов (Беларусь, Украина) и др.

Таким образом, на данном этапе проведен анализ систем технического регулирования различных стран.

На втором этапе подготовлен промежуточный отчет «Анализ действующего фонда нормативных документов, разработанных в сфере связи и информатизации в части содержания обязательных требований» с целью использования обязательных требований при разработке технических регламентов.Было установлено, что в сфере связи и информатизации разрабатываются государственные и отраслевые стандарты по различным приоритетным направлениям.

Всего в сфере связи и информатизации на сегодняшний день разработано 94 государственных стандарта, 4 руководящих документа государственного уровня и 86 отраслевых стандартов.

В результате проведенного анализа установлено, что в документах сферы связи и информатизации присутствуют требования по: механической, химической, пожарной, электрической, информационной, экологической безопасности; а также по электромагнитной совместимости.

Из 98 документов государственного уровня: содержат требования по безопасности – 70, на термины и определения разработано – 9, не содержат требования по безопасности – 17, определяют требования к правилам проведения сертификации и межведомственным системам электронного документооборота - 2 руководящих документа государственного уровня.

Также был проведен анализ требований по безопасности, содержащихся в отраслевых стандартах.

Всего в отрасли действует 86 отраслевых стандартов.

Из них не рассматривались стандарты, относящиеся к терминам и определениям, системе стандартизации, системе менеджмента качества и системе управления охраной труда.

Проведенный анализ нормативных документов сферы связи и информатизации показал, что в государственных и отраслевых стандартах содержатся обязательные требования по различным видам безопасности, которые должны быть обобщены и включены в технические регламенты, технические регламенты должны содержать обязательные для обеспечения безопасности продукции и процессов требования. А стандарты должны носить рекомендательный характер.

Третий заключительный этап «Определение методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации».

Методическая основа технического регулирования функционирует посредством определения целей, задач и содержания технического регулирования. На слайдах наглядно представлена информация, отражающая цели и принципы технического регулирования.

При формировании системы технического регулирования необходимо учитывать положения Закона «О техническом регулировании» и нормы иных действующих нормативно-правовых актов; международные обязательства Республики Узбекистан; документы международных организаций, членами которых является Узбекистан; установившуюся международную практику обеспечения безопасности  объектов технического регулирования.

Структура системы технического регулирования в отрасли с учетом проведения анализа, актуализации, исключения устаревших норм,  представляет собойупорядоченные объекты технического регулирования, для которых требования сгруппированы по двум блокам обязательных и добровольных требований.

То есть обязательные и добровольные требования относятся к двум группам объектов технического регулирования, первая - это опасные объекты, а вторая – объекты, которые относятся к сфере стандартизации.

Для упорядочения множества видов объектов технического регулирования в Республике Узбекистан применяются следующие виды технических регламентов: общие технические регламенты; специальные технические регламенты.

Требования общего технического регламента обязательны для применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов услуг, а специального технического регламента - учитываются технологические и иные особенности.

Общие технические регламенты принимаются по вопросам: безопасной эксплуатации оборудования; пожарной безопасности; биологической безопасности; электромагнитной совместимости.

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, не обеспечивающими требованиями общих технических регламентов. Например, к устройствам радиосвязи, к оборудованию базовых станций.

В соответствии с ТЗ необходимо было разработать алгоритм определения объектов технического регулирования.

Последовательность определения объектов технического регулирования наглядно представлена на слайде и осуществляется следующим образом:

1) Принятие решения о разработке технического регламента:

-        изучение действующего законодательства;

-        проведение сравнительно-правового анализа.

2) Изучение уже существующих технических регламентов.

3) Идентификация:

a)      собственное наименование объекта технического регулирования;

b)      идентификационный код по соответствующему классификатору;

c)      наименование высшей классификационной группировки;

d)      собственное наименование объекта технического регулирования на английском языке, соответствующее аналогичной зарубежной продукции или технологическому процессу;

Таким образом, представленный алгоритм наглядно показывает процесс определения объекта технического регулирования.

Примеры определения объекта технического регулирования также продемонстрированы на слайдах.

Кроме того, в соответствии с техническим заданием определен примерный перечень ТР, для будущих разработок.

То есть в результате проведения НИР:

-              Подготовлены Методические рекомендации по определению объектов технического регулирования в сфере связи и информатизации.

-             Определен алгоритм по отбору требований для включения в технические регламенты.

-             Подготовлен перечень технических регламентов, рекомендуемых для разработки в сфере связи и информатизации.

-             Составлены таблицы государственных и отраслевых стандартов, количественно отражающих наличие классифицированных требований по безопасности.

Актуальные проблемы:

-             Отсутствует Методические указания по разработке технических регламентов.

-             Отсутствует механизм применения стандартов на добровольной основе.

Предлагается:

В целях реформирования и дальнейшего развития государственной системы стандартизации необходимо следующее:

-        ускорить внесение изменений в закон Республики Узбекистан «О стандартизации;

-        ускорить разработку законопроектов «Об оценке соответствия», «О государственном контроле и надзоре в системе технического регулирования»;

-        определить механизмы использования стандартов, применяемых на добровольной основе.

М.Мухитдинов: Спасибо. Приглашается первый оппонент по этому НИРу Гатаулина А.Р. Пожалуйста.

А.Гатаулина: Здравствуйте, уважаемые члены НТС.

НИР проведена в три этапа с представлением отчётов:

1-й этап - Сравнительно-правовой анализ с основных целей и принципов технического регулирования (промежуточный);

2-й этап - Анализ действующего фонда нормативных документов, разработанных в сфере связи и информатизации в части содержания обязательных требований (промежуточный);

3-й этап - Определение методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации (заключительный).

B первом отчёте:

- достаточно наглядно представлена информация о международной системе технического регулирования в связи с требованиями Всемирной торговой организацией,

- проведён сопоставительный анализ опыта отдельных стран мира и СНГ по организации технического регулирования, нормативно-правового обеспечения функционирования системы технического регулирования в разных странах,

- представлены законодательные основы технического регулирования в Республике Узбекистан.

Bo втором отчёте проведён подробный и объёмный анализ действующих нормативных документов сферы связи и информатизации на наличие в них обязательных требований, а также тексты этих требований. Данные анализа следует использовать при разработке технических регламентов для объектов сферы связи и информатизации.

B третьем отчёте сформулированы методические основы технического регулирования в сфере связи и информатизации, которые содержат:

- условия и факторы, необходимые для формирования системы технического регулирования в сфере связи и информатизации,

- предложения по реформированию система стандартизации в сфере связи и информатизации.

Содержание работы соответствует цели НИР, в работе обоснована необходимость, назначение системы технического регулирования, показаны структурные и функциональные требования к её организации.

Исходя из общих требований, определены особенности системы технического регулирования сферы связи и информатизации, предложены рекомендации по методическим основам технического регулирования в сфере связи и информатизации, приведены примеры применения объектов технического методических рекомендаций по определению регулирования.

Вместе с тем, по материалам отчётов отмечается следующее:

а) по первому этапу:

для единообразной структуры отчётов и лучшего понимания текста предлагается дополнить отчёт разделом «Определения»,

стр. 42 - в описании рис. 4 (стр. 41) «Пример построения системы технического регулирования в сфере связи и информатизации» указывается наличие хозяйствующих субъектов сферы связи и информатизации, как участников системы технического регулирования сферы, но на рисунке они не показаны;

б)   по второму этапу, стр.11 - для более полного представления
приоритетных направлений разработки государственных и отраслевых
стандартов рекомендуется расширить их перечень;

в) по третьему этапу:

раздел второй «Формирование системы технического регулирования в сфере связи информатизации» - изложение данного раздела следует структурировать для более чёткого представления требований и условий формирования системы техрегулирования сферы, а именно указать составляющие методических основ, привести назначение составляющих и их применение при формировании системы технического регулирования,

стр. 17, абзац первый - следует уточнить номер рисунка - указан рис.4, но далее по тексту дано описание рис.5,

стр. 18,рис.4-нет полноценного описания рисунка,

стр. 24, первый абзац - хотелось бы получить устные пояснения по содержанию этого предложения,

Приложение B, рис. Bl - следует уточнить взаимосвязь определения типов объектов технического регулирования с объектами технического регулирования и привести её описание по тексту.

В целом работой достигнуты поставленные цели, результаты НИР могут быть использованы для формирования системы технического регулирования, разработки технических регламентов в сфере связи и информатизации. C учётом доработки вышеуказанных замечаний предлагается одобрить и принять НИР научно - техническим советом.

Я сразу хотела бы задать вопрос. Те вопросы, которые вы задали по стандарту, что нет рекомендации по применению добровольных стандартов.

Е.Синяшина: Принята Концепция по совершенствованию системы стандартизации и развитию системы технического регулирования в начале 2012 года, направленная на развитие системы технического регулирования. В системе технического регулирования настоящее время принято два государственных стандарта. В соответствии с Концепцией развития технического регулирования и совершенствования системы стандартизации Агентством «Узстандарт» намечены мероприятия по совершенствованию и развитию системы нормативных документов в области технического регулирования взаимоувязанной с системой стандартизации. Вопрос о механизме определения НД по стандартизации после принятия технических регламентов остается открытым, но в данном направлении НИИ СМС  агентства «Узстандарт»подготовлен план по направлению НИР и разработки НД.

На совещании в агентстве «Узстандарт» с заинтересованными ведомствами данный вопрос также активно обсуждался.

М.Мухитдинов: Второй оппонент по этой работе Исаев Х.Н. Я зачту его рецензию.

Рассмотрев заключительный этап отчета «Этап III. Определение методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации» о научно-исследовательской работы «Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации», сообщаем следующее,

Данный НИР разрабатывался согласно приказу Агентства № 56 от
8 февраля 2010 года. B соответствии данного приказа со стороны OJIC были
рассмотрены 1 и 2 этапы НИР. Согласно T3 3 этап разрабатываемого НИР «Определение методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации» в установленном порядке был рассмотрен OJIC.

При рассмотрении было выявлено, что НИР разработан в соответствии T3 и указанных в нем целей и задач, а также задании, которые должны осуществляться на 3 этапе:

- подготовка предложений по реформированию системы стандартизации
в сфере связи и информатизации;

-       разработка алгоритма по определению объектов технического регулирования;

-       подготовка проекта: методических рекомендаций по определения объектов и перечень технических регламентов.

Учитывая вышеизложенное, считаю целесообразным принять НИР «Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации» .

Какие есть вопросы? Пожалуйста.

Б.Абидов: Я не совсем понял, речь идет о методических основах или о принципах. Дело в том, что когда речь идет о методике, то мы должны четко понимать, что включается в понятие методика. Если речь идет о разработке только лишь основ, тогда понятно. Вы даете принципы, рекомендации, рассматриваете направления. Если вы говорите о методических основах, тогда у меня возникает вопрос. О каких основах методических идет речь.

Е.Синяшина: Ваш вопрос переплетается с замечаниями оппонента А. Гатаулиной. Действительно, в самом отчете необходимо будет откорректировать некоторые формулировки. По представленным замечаниям мы откорректируем данный раздел.

Б.Абидов: У меня ещё один вопрос. В одной из таблиц, где представлены направления, указано цифровое телевещание, а аналогового не будет?

Е.Синяшина: Я уточняю, что это - примерный перечень.

Б.Абидов: Здесь вы фактически рассматриваете все направления. И говорить примерный перечень не совсем правильно. Рассмотрев этот отчет увидел довольно много материала по аналогу. Если это пример, то смысл его?

Е.Синяшина: Это видение исполнителей. У нас действует Экспертный совет в области технического регулирования. Когда будет принято решение о разработке того или иного специального технического регламента в рамках новой утвержденной программы, на Экспертный совет с привлечением специалистов по конкретному направлению можно вынести на обсуждение данный вопрос.

М.Мухитдинов: Есть ещё вопросы? Скажите пожалуйста, вы завершили НИР, что оно дает практически сегодня для того чтобы техническое регулирование развивалось в нашей отрасли.

Е. Синяшина: Во втором отчете у нас приведен анализ тех НД нашей отрасли, содержащих обязательные требования. Можно использовать требования при разработке технических регламентов. Это и есть практическое применение. При приведении НИР мы тесно сотрудничали с разработчиками технических регламентов.

М.Мухитдинов: Скажите, пожалуйста, Закон есть. И когда мы рассматривали этот НИР на НТС, было очень много споров надо ли этот НИР, закон разве не дает все регламентирующие позиции или механизмы реализации. И тогда было сказано, что необходим этот НИР, чтоб научно обосновать и найти пути реализации этого закона. Вот сейчас к реализации этого закона нас этот НИР привела поближе или увела.

Е.Синяшина: Будем надеется что есть практическая реализация.

М.Мухитдинов: Потому что, техрегулирование зависит от многих факторов: от места и роли позиции Госстандарта, зависит от внесения изменений в закон “О стандартизации”. Об этом говорится очень много, но я не вижу ни одной отрасли, где техрегулирование подошло бы настолько близко, чтобы определить методы, ситуации, механизмы, принципы. Ведь это первая работа и нужная работа.

Е.Синяшина: Буквально две недели назад было проведено заседание в Олий Мажлисе по реализации Закона «О техническом регулировании». На котором участвовали представители всех отраслей, задействованных в системе технического регулирования и принимающие участие в разработке технических регламентов. Нашей отрасли была дана высокая оценка, потому что ни в одной отрасли не проводилась НИР по этому направлению. В настоящее время разработано 3 технических регламента и один технический регламент по почтовой связи, к разработке которого приступаем в этом году.

М.Мухитдинов: Все-таки Программа разработки технических регламентов и в нашей отрасли определены или ещё нет.

Е.Синяшина: Этот вопрос поднимался на Экспертном совете в области технического регулирования, тогда когда мы рассматривали технический регламент «Требования к оборудованию телекоммуникаций». Этот технический регламент является общим. При разработке технического регламента и заинтересованные стороны пришли к выводу, что возможно этот технический регламент может быть разделен на несколько техрегламентов. Т.е. из него можно разработать несколько специальных, привязанных к конкретному оборудованию. Работа действительно сложная и такие моменты еще могут быть.

М.Мухитдинов: В ближайшей перспективе завершение разработок технических регламентов по нашей отрасли, к какому сроку предвидится.

А.Гатаулина: Есть Программа разработки регламентов, которая утверждена Кабинетом Министров и экспертным советом утверждаются специальные регламенты по нашим объектам. По мере приоритета этот план реализуется и разрабатывается.

М.Мухитдинов: Есть ещё вопросы?

В.Царёв: Мы говорим о регулировании, в докладе все сведено к безопасности. Когда принимали решение об этой работе, в принципе было ясно, что с одной стороны реализация административного решения, с другой добровольной. Чтобы добровольно внедрять стандарты должен быть стимул экономический. Либо это система безопасности переводит на то, что приходится доказывать руководству это риск. С другой стороны должны быть стимулы другого характера. Что именно даст внедрение того или иного регламента, для увеличения доходов, сокращения расходов предприятия. С этой позиции я не услышал в плане включения самого слова регулирования в отрасли, для того чтобы связать с экономическим аспектом.

Е.Синяшина: Ваш вопрос в целом посвящен Закону о техническом регулировании. В Законе  четко определен термин техническое регулирование. Это –установление, применение и исполнение обязательных требований к безопасности продукции, работ и услуг. В этом все и дело, а все остальные требования относятся к стандартизации. Поэтому говорят, что эти нормы могут быть добровольными. Вопрос регулируется со стороны государства. Но каждый поставщик оборудования и каждый потребитель этого оборудования должен быть, в т.ч. и экономически заинтересован в поставке и закупке именно безопасного оборудования.

М.Мухитдинов: Есть еще вопросы? В законе о техническом регулировании в первую очередь написано безопасность продукта, изделия и т.д.

А.Файзуллаев: Что касается интересов организаций и предприятий. Когда мы полностью перейдем в систему тех.регулирования, наоборот предприятиям дается больше возможности. Мы государственные органы будем проверять только вопросы, касающиеся безопасности. Все остальные вопросы должны регулироваться рыночными механизмами, т.е. стандарты, выбор которых доброволен.

М.Мухитдинов: Эта НИР была завершена в январе, но по НИР у меня было несколько замечаний, по которым работа была доработана и дополнена. И сегодня мы слушали отчет уже значительно измененный и насыщенный новым материалом. Хотя удовлетворения полностью нет. С помощью этой работы могли получить программу разработки регламента, методику разработки регламента, методы синтеза регламентов и их форсирования. Госстандарт тоже не может никак определить и найти твердую почву продвижения техрегулирования. На международной конференции они не могли сказать, что нам делать для нашей отрасли или вообще в целом по республике. Поэтому проблема, которую мы сегодня подняли, она очень интересна, нужна и полезна для всех предприятий. Придет время когда они тоже будут заниматься вплотную техническим регулированием. Предложение оппонентов принять НИР, примем? Других предложений нет?

В.Царев: Работа проведена соответствие с ТЗ?

М.Мухитдинов: Да. Тогда давайте примем решение и завершим этот вопрос?

Примем работу с учетом замечаний и предложений.

В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принять с условием доработки в соответствии с замечаниями и предложениями отчет НИР: «Исследование и разработка методических основ технического регулирования в сфере связи и информатизации».

 

 

 

 

 

Зам. Председателя

Научно-технического совета                                                         Мухитдинов М.