Протокол №4 заседания НТС от 24.05.2012

Утверждаю

Генеральный директор

Узбекского агентства связи и информатизации

_____________ Х. Мирзахидов

 


«___» _________ 2012 года


 


 


 


Протокол № 4


Научно-технического совета УзАСИ

 


24 май


2012 г.                                                                             г. Ташкент

 


Председательствовал:


 


Х. Мирзахидов – Председатель НТС


Участвовали:      

М. Мухитдинов, Мелибоев Ш, Исаев Х,  Умаров О, Чекашкина Т,  Дадамухамедов Р,  , Царев В, Рахимов Д, Таджибаева  Х, Нестерова, Кунгуров Ф,    Камалов Ю, Хошимходжаев А, Гафуров А, Тухтаев У, Файзуллаев А, Максудов Ж, Холджигитов, Набишев Д., Рахматуллаев З.

Приглашенные:

Исаев Р., Абдуазизов О, Юсупов О, Расулов О.

Отсутствовали:

Абидов Б, Гатаулина А,  Иноятов А.

 

Повестка дня

1. Отчет НИР: «Цифровые системы передачи».

 Докладчик: Исаев Р.И. – к.т.н., доцент ТАТУ

Оппоненты:  Камалов Ю.К. – к.т.н., доцент, начальник отдела

                                                              РРТ  УзАСИ                     

                                 Юсупов О.А. -  Первый зам. директора филиала

                                                          «Телекоммуникация  транспортных сетей»

                                                           АК «Узбектелеком».

Ответственный:  Мухитдинов М.М.

 


2. Отчет НИР: «Сигналларга рақамли ишлов бериш» ўқув қўлланма


             Докладчик:    Абдуазизов О.  к.т.н., доц. ТАТУ

Оппоненты:    Халиков А.А. – д.т.н., проф. ТИИЖТ

                          Расулов О. -  нач. отдела ГУП «UNICON.UZ»

Ответственный:  Мухитдинов М.М.

 


3.      Отчет НИР:  «Мобильные системы связи поколения 4G»


 Докладчик:     Абдукадыров А.Х. – к.т.н., доц. ТУИТ

         Оппоненты:   Файзуллаев А.Н. – директор ГУП «UNICON.UZ»

                                 Царев В.Н. - к.т.н., гл. специалист  ИП ООО «Уздунробита»

Ответственный:  Мухитдинов М.М.

 


         Заседание научно – технического совета  открыл Председатель НТС Х.Мирзахидов


 


         Х.Мирзахидов: Здравствуйте уважаемые члены НТС.


У нас сегодня на повестке дня 3 вопроса. Первый вопрос отчет НИР: Цифровые системы передачи. Докладчик: Исаев Р.И. - к.т.н., доцент ТАТУ.

По регламенту докладчикам даётся 10 мин, а оппонентам  5-7 мин на обсуждение вопроса. Пожалуйста.

         Р.Исаев: Мазкур “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмасини таржима қилиш жараёнида Ўзбекистон Республикасида рақамли телекоммуникация тизимларининг ривожланиш тенденцияси, телекоммуникация соҳаси бўйича юқори малакали мутахассисларни тайёрлашнинг замонавий талаблари ҳисобга олинган.

Давлат тилига ўгирилган ушбу ўқув қўлланма бакалавриатуранинг “Телекоммуникациялар” йўналиши бўйича таълим олувчи талабалар, мухандис ва техник ходимлар  учун мўлжалланган бўлиб, нашрга тайёрлашда қуйидаги  меъёрий ҳужжатларга асосланилди.

Ўзбекистон Давлат таълим стандарти, олий таълим:

5522200 – Телекоммуникация йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган талаблар. Расмий нашр. Тошкент - 2011;

         Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

         «Телекоммуникация узатиш тизимлари» фанидан дастур. Олий таълимнинг 520000 «Мухандислик ва мухандислик иши» таълим соҳасининг 5522200-“Телекоммуникация”  бакалавриат йўналиши бўйича таълим олувчи талабалар учун.  Тошкент -2008 й.

Дарсликни тайёрлаш жараёнида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилди:

-         мамлакакатимизда амалга киритилган икки босқичли олий таълим тизимининг талаблари;

-         ҳозирги кунда  бакалавриатура талабалари учун  ушбу фан бўйича давлат тилидаги дарсликларнинг мавжуд эмаслиги;

-         ўқув материалларининг тизимли тарзда, тушунарли ва равон тилда баён этилиши;

-         талабаларнинг мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантириш, олган назарий билимларини қўллашда амалий кўникмалар ҳосил қилиш, бевосита ишлаб чиқаришдаги реал шароитларга мос техник ечимлар қабул қилиш ва замонавий техника ва технологияларни қўллаш кўникмаларини ҳосил қилишда катта ахамиятга эгалиги.

-         Ишнинг долзарблиги: “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмаси биринчи марта давлат тилига ўгирилди.

-          Амалий аҳамияти: Мазкур ўқув қўлланма “Телекоммуникация” бакалавриатура  йўналиши бўйича таълим жараёнига жорий этилади.

-          Ўқув қўлланмадан олий  ўқув  юртлари  талабалари,  алоқа  ва  информацион  технологиялар  колледжлари  ўқувчилари,  алоқа  ва  ахборотлаштириш  соҳаси  ходимлари  фойдаланиши мумкин.

- “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмаси 7 бобдан иборат.

Х.Мирзахидов: Рахмат. Саволлар борми? Бу иш қайси йилнинг режасида эди?

Р.Исаев: 2011 йилнинг режасига киритилган.

Х.Мирзахидов: Қачон тугатилиши керак эди?

Р.Исаев: 2011 йил декабр ойида тугатилиши керак эди ва вақтида топширилган. Бу якуний ҳисобот.

Х.Мирзахидов: Бу иш бўйича иккита оппонент бор. Хозир уларнинг тақризларини эшиттамиз, кейин саволларга ўтамиз. Биринчи оппонет Камалов Ю.

Ю.Камалов: “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмаси “Телекоммуникация”, “Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение”, “Телевизион технологиялар” йўналишлари бўйича таълим олувчи талабалар учун, шунингдек рақамли узатиш тизимларини мукаммал ўрганишни хохлаган стажер-тадқиқотчи изланувчилар, инженер ва техник ходимлар учун хам тавсия этилади.

Мазкур  қўлланма 7 бобдан иборат бўлиб ўз ичига Каналлар вақт бўйича ажратилган импульс кодли модуляция асосидаги рақамли узатиш тизимларининг тузилиши, каналлар вақт бўйича ажратилган ИКМ ли рақамли узатиш тизимларининг асосий функционал узеллари, ИКМ КВА РУТда вақт бўйича гурухлар хосил қилиш ёки мультиплексорлаш, рақамли узатиш тизимлари, рақамли узатиш тизимларида синхронизациялаш, электр кабеллар бўйича ўтказувчи рақамли тизимларнинг линия тракти, оптик кабеллар бўйича рақамли узатиш тизимларининг линия тракти йўналишларни ўз ичига олади ва бу йўналишлар бўйича қўланмада тўлиқ маълумотлар келтирилган.

 “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмаси ўзиниг тузилиши ва баён этилишига қараб содда тилда ёзилганлиги, “Телекоммуникация”, “Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение”, “Телевизион технологиялар” бакалаврият йўналишидаги талабаларга учун қониқарли даражада ёзилган.

Ҳар бир боб тугаганидан сўнг текшириш саволлари келтирилган, бу эса ўз навбатида талабалар учун олган билимларини текшириш учун қулайлик яратади.

Шу билан бирга ушбу ўқув қўлланмада қуйидаги камчиликлар мавжуд:

- матнда айрим ноаниқликлар мавжуд (мисол учун 23 бетда –отқин, 25 бетда -фиксатори, 37 бетда 1.15 расмда, 56 бетда, 99 бетда – принциплари, 198 бетда, 201 бетда “такт интервалига тортилган”, 201 бетда –сирғаниш,  (234 бетда қабуллаш қурилмаси ишлатилган, а 236 бетда қабуллагичи сўзи ишлатилган), 249 бетда –Линиявий кодлар, в.к.);

- айрим гаплар тажрима қилинганда маъноси йўқолиб қолган (28 бет 1 хат боши, в.к.);

- айрим сўзлар тажрима қилинмаган (узел, аппаратура, структура, поласа, линия, принцип, адаптив, ноадаптив. в.к.);

- Ўқув қулландмада жуда кўп кисқартмалар ишлатилган, амма қисқартмалар луғати келтирилмаган, бу ўз навбатида ўқув қўлланмани ўқиш жараёнида қийинчиликлар туғилишига олиб келади;

- хар бир боб тугаганидан сўнг, шу боб учун керакли адабиётлар келтирилса, талабалар учун анча қулайликлар яратилган бўларди. 

Кўрсатилган камчиликлар “Рақамли узатиш тизимлари”  ўқув қўлланмасининг мавзу ва мохиятига таъсир этмайди, босмадан чиқариш жараёнида бартараф этилади. “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмасининг асосий хусусиятлари бу ўқув қўлланмани Давлат тилида тайёрланганлигидир.

Умуман айтганда, “Рақамли узатиш тизимлари” ўқув қўлланмаси “UNICON.UZ” ДУК қошидаги ташкил этилган атамалар билан шуғулланувчи гуруҳ билан келишган ҳолда чоп этилишига тайёрдир.

Х.Мирзахидов: Иккинчи оппонент “Ўзбектелеком” АК «Телекоммуникация транспортных сетей» филиалининг бош директор  биринчи ўринбосари Юсупов О.А.

О.Юсупов: Хозирги кун телекоммуникация, ахборотлаштириш, ахборотларни рақамлаштириш, алоқа соҳасида бир бутун маълумотларни сифатли ва тез етказиб бериш сервис хизматини талаб қилади ва шу қаторда миллий кадрларни тайёрлашда "Телекоммуникация соҳасига оид давлат тилидаги техник адабиётларнинг мавжуд эмаслиги дарс ўтиш жараёнида ва талабаларни мустақил равишда билимини оширишда қийинчиликларни юзага келтирмокда. Шу мақсадда ушбу "Рақамли узатиш тизимлари" ўқув қўлланмасини давлат тилига таржима қилиш долзарб масалалардан биридир.

Шундай экан ёш кадрларни назарий ва амалий билим савиясини оширга қаратилган юксак ишлар, жумладан, "Рақамли узатиш тизимлари" ўқув қўлланмасини давлат тилига тўлиқ таржимаси телекоммникация тизимларида ўқувчи талабалар билимларини оширишга яънада бир қулайликлар туғдиради.

Тақриз учун тақдим этилган "Рақамли узатиш тизимлари" ўқув қўлланмаси, ТАТУ "Телекоммуникация узатиш тизимлари" кафедраси мудири, доцент,т.ф.н. Р.И. Исаев рахбарлигида, РРТ факультети декани, доценти т.ф.н. А.А. Абдуазизов, "Телекоммуникация узатиш тизимлари" кафедраси катта ўқитувчиси Р.Н. Раджаповалар томонидан биринчи марта давлат тилига ўгирилган, содда ва тушунарли тилда ёзилган ва биринчи пағона бакалавриатура таълим стандартларига мос келади.

Ушбу ўқув кўлданмада, импульс кодли модуляция асослари, дискретизация ёки амплитуда-импульс модуляция асослари, бирламчи рақамли оқимлар, SDH курилмалари Е1, ЕЗ, Е4 ракамли оқимлар оркали STM-1 ташкил қилиш, линия трактини тузилиши ва параметрлари, оптик қабул килишда спектор ва вақт бўйича зичлаштириш, оптик қабул қилгич, оптик нурланиш манбалари тўғрисида тушинчалари тўлиқ ёритилиб берилган.

Камчиликларига назар соладиган бўлсак, кўп сўзлар рус тилидан тўғридан-тўғри таржима қилинган, масалан "толали оптик алоқа линиялари (ТОАЛ)" сўзи "шиша толали алока линия (ШТАЛ ёки ОТАЛ)" сўзига, "Е1 компанент оқим асосида STM-1 қуриш" сўзи "Е1 рақамли оқимлар асосида STM-1ни ташкил қилиш" сўзига алмаштирилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Қискартма сўзлар жуда кўп қўлланилган айрим қисқарма сўзлар бир бирига ўхшаб кетади, имконият борича сўзларни тўлиқ очиб ёзишга ва албатта техник атама сўзларни инглиз тилида ҳам ёритиб кетишни таклиф қилар эдик.

Мундарижага қискартма сўзлар ва техник атама сўзлар луғат жадвали киритилиши ўқувчи талабаларга яънада қулайликлар туғдиради.

Юқоридаги камчиликлар ушбу ўқув қўлланмани мазмун ва моҳиятини ўзгартирмайди.

Ўқув қўлланмадан телекоммуникация йўналиши бўйича таълим олувчи олий укув юртлари талабалари, коледж ўқувчилари, ўқитувчилари, алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси ходимлари фойдаланиши мумкин.

Ўқув қўлланма ўқув дастурига мос келади ва нашрга тавсия этилади.

Х.Мирзахидов: Рихси Исаходжаевич оппонентларнинг берган тақризларига нима дейсиз?

Р.Исаев: Ушбу қўлланмани диққат билан ўқиб, таншиб, тақриз ёзган оппонентларимизга ўз миннатдорчилигизни билдирмоқчиман. Тақриздаги камчилиларга тўхтаб ўтсам. Хақикатдан ҳам бирон бир ишни давлат тилига таржима қилиш жуда ҳам катта жавобгарликни, ҳамда ўзига яраша мураккаб эканлигини кўрсатди. Хар бир таржима қилган сўзларимиз олдинги китобларда таржима қилинган сўзлардан олинди. Кўп сўзларни қолдиришга мажбур бўлдик,  чунки давлатимизда олдин ҳам чиққан луғатларда қолган, масалан фиксатор, принцип сўзи. Мен ўйлайманки, бу ўқув қўлланма хаётга кириб, ундан талаба унумли ишлагандан кейин, биринчи қўйилган қадам, кейинчалик аста секин ўз жойига тушиб олади. 28 бетда хақикатдан ҳам сигнал сўзи тушиб қолдирилибди. Натижада маъно чиқмай қолган. Уни тўғирлаб қўямиз. Берилган таклифларга ва камчиликлар билан розиман.

Х.Мирзахидов: Кимда саволлар бор. ТЗда давлат тилида бўлади дейилган, кирил алифбосида қилиш керакми ёки лотин алифбосидами?

Р.Исаев: ТЗ да  кирил алифбосида деб ёзилган, лекин буни лотин алифбосига ўгириш  муаммоли жойи йўқ.

Х.Мирзахидов: Ўзбек группаларда ўқийдиган талабалар, кўпчилиги кирил алифбосида эмас, айниқса вилоятлардан келган талабалар лотин алифбосида ўқиганлар. Бу масалани кўриб чиқишингизни, ҳамда тақризчилар берган фикрлари билан тўғирлаб, ФТМТМ қошидаги атамалар бўлими билан ишлаб, иложини қилиб лотин алифбосига ҳам ўтказиш керак.

Р.Исаев: Албатта лотин алифбосига ўтказамиз.

Х.Мирзахидов: Саволлар борми?

М.Мухитдинов: Бу ишни чоп этишдан олдин, хар битта бобни кўриб чиқиб, яна бир бор таққослаб чиқиш керак бўлади. Бошидаги кириш қисмида ўзингизни сўзбошингизни ёзгансизлар. Менимча авторларнинг кириш қисмида ёзган сўзбошини хам таржима қилсангиз. Ҳамда уларнинг муаллифлик хукукини қолдирилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Х.Мирзахидов: Мазкур китобнинг автоларидан розилигини олганмисизла?

Р.Исаев: Авторларнинг оғзаки розилиги олинган. Агарда ёзма розилиги олиш керак булса албатта уни хам олиб қуямиз.

Х.Мирзахидов: Албатта ушбу китобнинг авторларидан ёзма равишда таржима қилиш учун розилигини олиш керак, чунки уларнинг муаллифлик ҳуқукини бузиш керак эмас.

Биз бу ишни кўриб чиқдик, оппонентларни ҳам эшитдик, менимча бу ишни қабул қилиш мумкин. Фақат оппонетларнинг тақризларида берилган фикрларни инобатга олиб, лотин алифбосидаги вариантини хам чоп этиш шарти билан.

        

В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принять  с  условием доработки отчета НИР: Цифровые системы передачи”.

 


         Х.Мирзахидов: Иккинчи иш  «Сигналларга рақамли ишлов бериш» ўқув қўлланма. Докладчи   Абдуазизов О.


         О.Абдуазизов: Ушбу ўқув қўлланманинг материаллари кўп йиллардан буён Тошкент ахборот технологиялари университетининг «Радиотехника ва радиоалоқа» ҳамда «Компьютер тизимлари» кафедралари профессор-ўқитувчилари томонидан 5311100-Радиоэлекрон қурилмалар ва тизимлар, 5311200-Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш, 5311400-Мобил алоқа тизимлари таълим йўналишларининг бакалавриатура талабаларига, 5А521901 – «Компьютер тизимлари ва тармоқлари», 5А521907–Амалий информатика мутахассислиги магистратура талабаларига ўқилаётган «Сигналларга рақамли ишлов бериш» фанининг ўқитиш тажрибасига асосланиб тайёрланган. 

Шунингдек ушбу ўқув қўлланмадан 5311300-Телекоммуникация йўналишларида таълим олаётган бакалавриатура талабалари, бундан ташқари илмий-тадқиқотчилар ва профессор ўқитувчилар ҳам  фойдаланишлари мумкин.

“Сигналларга рақамли ишлов бериш” ўқув қўлланмасини  ишлаб чиқиш ва нашрга тайёрлашда қуйидаги  меъёрий хужжатларга асосланилди:

1. Ўзбекистон Давлат таълим стандарти, олий таълим:

 5311100 – Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар(тармоқлар бўйича);

5311200-Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш;

5311400-Мобил алоқа тизимлари

Таълим йўналишлари бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган талаблар.

5А521901-Компьютер тизимлари ва тармоқлари;

5А521907-Амалий информатика

Мутахассислик бўйича магистрларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган талаблар. Расмий нашр. Тошкент-2011;

2. «Сигналларга рақамли ишлов бериш» фанининг намунавий ва ишчи дастурлари.

Ўқув қўлланмани тайёрлаш жараёнида қуйидаги тамойилларга амал қилинди:

- мамлакакатимизда амалга киритилган икки босқичли олий таълим тизимининг талаблари, жумладан, бакалавриатура босқичи талабаларининг фундаментал тайёргарлигига бўлган талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланманинг илмий жиҳатдан ва мавзуларининг кўлами,  уларнинг ёритилиш  даражаси бўйича замонавий талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланмани ёзишда рус ва хорижий тиллардаги адабиётлардан кенг фойдаланиш;

- ўқув материалининг тизимли ёндошув асосида ёритилишига эришиш;

-  ўқув материалининг тушунарли, равон тилда баён қилинишига эришишга алоҳида аҳамият берилди ва Unicon.uz ДУК томонидан тайёрланган соҳага оид бир қатор атамалар луғатларидан фойдаланилди.

Ўқув қўлланма қуйидаги боблардан ташкил топган:

1. Cигналларни таърифлаш ва уларга рақамли ишлов бериш.

2. Z-ўзгартириш. корреляция ва свёртка.

3. Рақамли фильтрларни лойиҳалаш.

4. Импульс тавсифлари чекли ва чексиз фильтрларни лойиҳалаш.

5. Сигналларга турли тезликларда рақамли ишлов бериш.

6. Адаптив фильтрлар ҳақида асосий тушунчалар.

7. Рақамли сигнал процессорларининг архитектуралари.

8. Ишлов бериш режими ва тизимли воситалар.

9. Дастурий функцияларнинг аппарат реализацияси, параллелизм тамойили.

10. Сигнал процессорларда маълумотларни тақдим этиш ва ишлов бериш.

11. Сигналларга рақамли ишлов берувчи замонавий процессорлар.

12. Дастурни тайёрлаш ва созлашнинг аппарат-дастурий воситалари.

 Ўқув қўлланма қўлёзмаси сўз боши, 12 та боб, 269 варақ, ҳар бир боб учун назорат саволлари ва адабиётлар рўйхатидан ташкил топган. Матнни тушунишни осонлаштириш учун керакли расм ва графиклар келтирилган.

Сигналларга рақамли ишлов бериш ўқув қўлланмаси қўлёзмаси университет Илмий-услубий кенгашида муҳокама этилган ва ундан ўқув қўлланмаси шаклида фойдаланиш учун тавсия этилган. Муҳокамада ушбу ўқув қўлланмасига тақриз берганлар: ТДТУ Радиотехника ва касб таълими кафедраси мудири, т.ф.н. Ю.Писецкий, ТАТУ Радиоалоқа қурилмалари ва тизимлари кафедраси мудири, т.ф.н., доцент Д.А.Давронбековлар қатнашганлар.

Х.Мирзахидов: Маърузачига қандай саволлар бор? Саволлар бўлмаса унда оппонентларни тақризини эшиттамиз. Биринчи оппонет Расулов О.- “UNICON.UZ” ДУКнинг бўлим бошлиғи.

О.Расулов: Учебное пособие предназначено для обучения в высших учебных заведениях по одноименному предмету. Условно пособие разделено на две основные части. В первой части приведены теоретические основы цифровой обработки сигналов (ЦОС), приведены основные типы преобразований, сведения о цифровых фильтрах и другие теоретические аспекты. Вторая часть посвящена изучению цифровых сигнальных процессоров мировых производителей.

В целом авторами проделана большая работа, результат которой займет достойное место в национальной учебной литературе.

Вместе с тем, имеется ряд замечаний.

1.       По всему тексту пособия имеются орфографические ошибки.

2.       По первой части пособия:

-        в первом разделе приведены основные сведения о дискретном преобразований Фурье (ДПФ). На практике ДПФ в «чистом» виде применяется крайне редко. Как правило, разработчики используют разновидность ДПФ - «быстрое преобразование Фурье», упоминание о котором в пособии не приведены;

-        в пособии нет упоминаний о некоторых направлениях практического применения ЦОС, например таких как векторное квантование, алгоритмы сжатия речи и изображений, алгоритмы модуляции и демодуляции и другие.

3.       По второй части пособия:

 -       приведенный обзор цифровых сигнальных процессоров соответствует 2005-2006 годам. За прошедшее с тех пор время линейка выпускаемых процессорор пополнилась более новыми типами;

-        в последнее время разработчики для ЦОС все чаще применяют программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), которые имеют целый ряд преимуществ перед цифровыми сигнальными процессорами. Современные ПЛИС для этих целей имеют специальные встроенные модули «DSP». Упоминания об этих возможностях в пособии отсутствуют.

В целом, если эти замечанию будут учтены, можно будет его издавать.

Х.Мирзахидов: Что вы скажите на замечания оппонента?

О.Абдуазизов: Я согласен с тем, что не было включены основные сведения о дискретном преобразований Фурье. Добавим по этой теме параграф. По данному курсу у нас предусмотрены практические занятия. И во второй части в практической занятии именно сделаем уклон для того чтобы студенты пользовались быстрым преобразованием Фурье. Что касается второй части, в учебном пособии есть отдельные главы, где приводится все разновидности направления использования ЦОС. Мы обязателно добавим одну главу где будет обзор цифровых процессоров. До того как мы отдадим на печать, обязательно согласуем с зам. председателем НТС.

Х.Мирзахидов: Иккинчи оппонентимиз профессор ТИИЖТ А. Халиков бугун ИТК қатнаша олмадилар. Уларнинг тақризларини М.Мухитдинов ўқиб берадилар.

М.Мухитдинов: "Сигналларга рақамли ишлов бериш" ўқув қўлланмаси "Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш", "Радиотехника", "Мобиль алоқа тизимлари" таълим йўналишлари бўйича бакалаврлар тайёрлаш ўқув режасининг мутахассислик фанлари блокига ҳамда "Компьютер тизимлари ва тармоқлари" магистратура мутахассислиги ўқув режасига киритилган мазкур фанга мос ҳолда тайёрланган.

Ушбу ўқув қўлланмаси давлат тилида биринчи маротаба яратилган бўлиб, уни тайёрлашда муаллифлар ўзларининг ТАТУда мазкур фандан бир неча йиллар давомида назарий ва амалий машғулотлар олиб боришлари натижасида тўпланган тажрибаларидан фойдаланганлар.

Ўқув қўлланмасини шартли равишда икки қисмдан иборат деб ҳисоблаш мумкин.

Биринчи қисми 6 та бобдан иборат бўлиб (132 бет), унда асосан сигналларга рақамли ишлов беришга оид назарий маълумотлар келтирилган. Булар: сигналларнинг таърифи ва уларни рақамли шаклга ўтказиш асослари; z-ўзгартириш ва ўрамлар; рақамли фильтрларни лойиҳалаш; импульс тавсифи чекли ва чексиз фильтрларни лойиҳалаш; сигналларга турли тезликларда ишлов бериш; адаптив фильтрлар хақидаги асосий тушунчалардан иборат.

Иккинчи кисми хам 6 та бобдан иборат (7-12 боблар) бўлиб, унда қуйидаги масалалар етарли даражада ёритилган. Булар; рақамли сигнал процессорларнинг архитектураси; сигналларга рақамли ишлов бериш режимлари ва тизимли воситалари; дастурий функцияларнинг аппаратлар ёрдамида амалга ошириш; параллел ишлаш тамойиллари; сигнал процессорларга маълумотларни киритиш ва уларга ишлов бериш; сигналларга рақамли ишлов берувчи замонавий процессорлар; микропроцессорларни бошқариш учун дастурий таъминотларни таиёрлаш тартиби ва дастурий воситалар.

Ўқув қўлланмаси ўқув режаларида фанга ажратилган соатга мос келадиган ҳажмда, хозирда рус ва бошқа тилларда мавжуд адабиётлардан фойдаланилган ҳолда, тушунарли тилда ёзилган ва талабалар сигналларга рақамли ишлов бериш хақида етарли маълумотларни оладилар.

Мазкур ўқув қўлланма билан танишиш натижасида 1-6-бобларда имло хатоликлар деярли йўқлиги, жумлалар равон ва фойдаланилган атамалар сигналларга рақамли ишлов бериш жараёнини мазмунан тўғри акс эттириши аникланди. Аммо иккинчи 7-12-бобларда баъзи чалкаш жумлалар ва рус тилидаги атамалар учраб туриши, шу билан бирга имло хатолари тез-тез учраб туриши хам сезилди.

Юкоридагиларни эътиборга олиб, ўқув қўлланмани нашрга тайёрлашда уни тахрирлаш ва имло хатоларини бартараф этиш керак.

Умуман муаллифлар М.М. Мусаев, А.А. Абдуазизов ва И.Р. Фазилжановлар томонидан тайёрланган “Сигналларга ракамли ишлов бериш” ўқув қўлланмаси фан дастурига мос, мазмунан ва ҳажми бўйича, таркибий тузилиши ва ёзилиш тилининг равонлиги билан ушбу турдаги ўқув қўлланмаларига ЎзР  ОваУМТВ томонидан кўйилган талабларга тулиқ  жавоб беради, уни нашр этишни мақсадга мувофиқ ва фойдали деб ҳисоблайман.

Х.Мирзахидов: Менимча бу иш яхши қилинган. Лекин албатта бу ишни “UNICON.UZ” ДУКнинг атамалар булимидан ўтказиш керак булади ҳамда бу ўқув қўлланмани хам лотин тилидаги вариантини ишлаб чиқиш керак бўлади. Бундай буён хар бир ишнинг шартномаси тузилганда лотин тилидаги варианти берилишини киргизиб кўйиш керак бўлади.

Бу ишни якуни бўйича таклиф бор. Мазкур ишни қабул қиламиз, оппонентларнинг фикрларини инобатга олган ҳолда.

 


В результате обсуждения и голосования научно технический совет постановил:


         Принять отчет НИР: Сигналларга рақамли ишлов бериш ўқув қўлланмас  условием доработки и  перевести учебное пособие на латинский алфавит.

 


         Х.Мирзахидов: Кейинги саволга ўтамиз. Отчет НИР: Мобильные системы связи поколения 4G”. Докладчик:     АбдукадыровА.Х. -к.т.н., доц. ТУИТ. Пожалуйста.


         А.Абдукадыров: «Мобильные системы связи поколения 4G» Учебное пособие для магистров по специальности 5А311401 (5А524501) –  «Мобильные системы связи». Основные принципы:

w                  Соответствие требованиям по фундаментальной подготовке студентов на основе двухступенчатой системы высшего образования, применяемой в нашей стране. В частности, соответствие требованиям, предъявляемым к подготовке магистров;

w                  Соответствие современным требованиям по подготовке учебных пособий, в частности,  по их научной новизне, тематическому охвату, степени освещения материала и др.;

w                  Широкое использование зарубежных и русскоязычных источников информации;

w                  Применение системного подхода в освещении материала (т.е. от простого к сложному, хронология развития);

w                  Подача материала в понятном и удобном для усвоения формате.

 


Цель НИР: Разработка учебного пособия на русском и узбекском языках.


Учебное пособие полностью соответствует программе курса «Мобильные системы связи поколения 4G», читаемого на кафедре У и СРС факультета РРТ для подготовки магистров по специальности 5А311401 (5А524501) – «Мобильные системы связи».

Редакционная группа - 5 человек. Период реализации проекта – 2010-2011годы.

 


w                  Учебное пособие позволит повысить качество и уровень подготовки студентов, инженерно-технических работников и специалистов, обучающихся в ТУИТ.


w                  Учебное пособие может быть использовано в учебном процессе других высших и средних специальных заведений, в которых проводится изучение данной или близких по содержанию дисциплин.

w                  Учебное пособие также может быть использовано специалистами в области мобильной радиосвязи, а также не специалистами, желающими самостоятельно изучать эту дисциплину.

 

М.Мухитдинов: Есть вопросы? Тогда заслушаем оппонентов. Первый оппонент А.Файзуллаев.

А.Файзуллаев: Тошкент ахборот технологиялари университетининг профессор-укитувчилари А.Абдукодиров ва Д.Давронбековлар томонидан ишлаб чикилган «Мобил алоқа тизимларининг 40 авлоди» ўқув кулланмаси "Мобил алоқа тизимлари" йўналиши бўйича таълим олаётган талабалар учун мўлжалланган.

Ўқув қўлланмасида харакатдаги радиоалоқа тизимлари ва кенг полосали симсиз уланиш тизимларининг ривожи тахлили, ҳамда LТЕ ва WiМАХ технологиялари хақида батафсил маълумот берилган. Бу технологияларни Ўзбекистонда қўлланиши бўйича ҳам маълумот берилган. Ўқув қўлланма ушбу маълумотларни ўз ичига олган ўзбек тилидаги ягона адабиётдир. Ўқув қўлланмадан университет талабалари билан бир каторда, тармоқларни эксплуатация қилувчи мухандис-техник ходимлар, тадқиқотчилар ҳам фойдалана олишлари мумкин.

Шу билан бирга қўлланма бирмунча таҳририй камчиликлардан ҳам ҳоли эмас.

1.       Ўлчов бирликлари Кирилл алифбосида берилган. O’z DSt 8.012:2005 Давлат стандартига асосан ўқув ва ўқув-методик адабиётларда барча улчов бирликлари лотин алифбосида келтирилиши лозим

2.       Фикримизча, баъзи атамаларни кайта куриб чикиш керак.

Русча "базовая станция" атамасини "базавий станция" эмас "таянч станция" деб ёзиш тўғри бўларди. Чунки луғатларда ҳам, стандартларда хам атама ушбу кўринишда берилган.

Русча "доступность" атамасини "етишлик" эмас "фойдалана олишлик" деб ёзиш тўғри бўларди (260-бет). Чунки луғатларда ҳам, стандартларда ҳам атама ушбу кўринишда берилган.

3.       Қуйидаги таҳририй хатолар мавжуд. “DVD” эмас “DVB” (3.2-жадвал), "КПК" эмас "чўнтак компьютери" (5.12-жадвал), "470-854" эмас "470-862" (3'.7-жадвал).

4.       Баъзи масалаларга аниклик киритиш лозим.

2006 йилда Женевада Минтақавий радиоалоқа конференцияси бўлиб ўтган, 2007 йилда эса Бутунжахон радиоалоқа конференцияси бўлиб ўтган (138-бет).

"ХТИ томонидан тўртинчи авлод тизимлари таркиби аниқланмаган" дейиш ноўрин (52-бет). М.2012 Тавсияномасида технологиялар аниқланган.

IМТ учун спектрга бўлажак талаблар ХТИ М.2075 сонли маърузасида эмас (144-бет), М.2078 Ҳисоботида келтирилган.

Қўлланмани тасдиқлаш, ва кўрсатиб ўтилган тахририй хатоларни бартараф этгач, чоп этишга тавсия қилиш мумкин деб ҳисоблайман.

 


М.Мухитдинов: Оппонентнинг фикрига нима дейсиз?


А.Абдукадыров: Тақриздаги барча фикрларни куриб чиқиб, хатоларни бартараф этамиз.

М.Мухитдинов: Эътирозингиз йўқми?

А.Абдукадыров: Эътирозим йўқ.

М.Мухитдинов: Второй оппонет по этому НИРу В.Н.Царев. Пожалуйста.

В.Царёв: К рассмотрению были представлены: Договор и техническое задание на НИР, один том рукописи учебного пособия «Мобильные системы связи поколения 40» на русском языке, рабочая программа по курсу «МАТнинг 4G АВЛОДИ фанининг» («Мобильные системы связи поколения 4G») для подготовки магистров по специальности «5А524401 - Мобиль алока тизимлари мутахассислик учун» и рабочая программа по курсу «Ахборот узатиш радиотехник тизимлари фанидан» по специальности «5522000 -Радиотехника йуналиши учун».

Рукопись учебного пособия содержит все разделы рабочей программы по курсу «Мобильные системы связи поколения 4G» в соответствии с утверждённым техническим заданием на НИР.

Дата «2012» на титульном листе и сроки представления рукописи для приёмки на НТС УзАСИ не соответствуют п.4 и п.5 Технического задания. Срок завершения работы по плану - март 2011г.

В целом рукопись учебного пособия содержит хорошо подобранный материал по системам широкополосного доступа, отнесённым к системам связи поколения 4G (LТЕ, Wi-Fi, WiМАХ). В первых главах рукописи есть сравнение особенностей построения стандартов связи данной системы со стандартами 1, 2, 3 и 3.5 поколений мобильной связи.

Подробно описаны методы формирования спектра радиосигнала и система его соответствия физическим и управляющим каналам сети широкополосного доступа. Даны варианты построения сетей с использованием FDD b TDD. Приведены таблицы распределения частот с прогнозом возможного использования этих частот для сетей поколения 4G.

В учебном пособии подробно описаны дополнительные способы повышения эффективности связи применением МIМО и адаптивных антенных систем. В соответствующих разделах обсуждаются вопросы информационной безопасности сетей стандартов LТЕ и WiМАХ. Делается вывод об эффективности дальнейшего развития и внедрения систем связи поколения 4G.

Несмотря на то, что в целом это учебное пособие соответствует учебной программе и внешне имеет законченный характер, оно требует некоторых доработок с целью придания ему большей практической направленности.

Основные замечания и предложения по сути НИР следующие.

1. Рукопись учебного пособия имеет объём 311 стр. и содержит введение, 5 глав основного текста и контрольные вопросы в каждой главе, заключение, сокращения, термины и определения, глоссарий, список использованной литературы и информационных ресурсов. В рабочей программе курса для этого отводится 124 учебных часа, из них 40 - лекционных.

Из 40 часов лекций - 6 (15%) отводится для краткого обзора особенностей мобильных сетей 1, 2, 3 и 3,5 поколений. В 1 и 2 главах рукописи пособия это занимает 68 страниц (почти 22%). Формально это много, по сути - нецелесообразно, т.к. рукопись посвящена поколению 4G. Надо материал 1 и 2 глав значительно сократить до самого минимума, оставив только краткий сравнительный анализ с системами поколения 4G. Если на настоящий момент времени уже выпущены учебные пособия по 1- 3.5 поколениям, то надо сделать ссылку на них.

2. Пункт 8 учебной программы курса предполагает рассмотрение вопросов биллинга и роуминга в сетях LТЕ. В учебном пособии про эти функции не упоминается. Без биллинга, например, коммерческая сеть работать не может, значит, краткая информация должна быть дана.

3. В п.3.7 и 5.6 пособия рассматриваются вопросы угроз и обеспечения информационной безопасности сетей LТЕ и WiМАХ, соответственно. Из текста этих разделов не ясно, являются ли изложенные меры по обеспечению информационной безопасности частью соответствующих стандартов или они предложены авторами пособия. Не ясно также, обеспечивают ли эти меры защиту от всех упомянутых угроз безопасности. На этот вопрос должен быть дан точный ответ в тексте пособия.

4. На стр. 179-180 учебного пособия рассматриваются проблемы «цифрового неравенства» в отсталых и развивающихся странах мира. Изложенный материал несколько политизирован. Имеет смысл акцентировать внимание на экономических сложностях развития сетей и воли руководства государств к скорейшему расширению объёмов представления услуг цифровой связи. Можно в качестве положительного примера указать высокие темпы развития цифровых сетей в Узбекистане, внедрение услуг высокоскоростного электронного документооборота внутри республики и увеличение скорости обмена данных с учебными центрами и библиотеками через всемирную сеть Интернет, и т.п.

5.       На стр. 146 дана таблица использования частотного спектра. Однако на данный момент времени состояние закрепления частот между операторами сотовой связи уже изменилось и будет меняться дальше. Чтобы поддержать объективность сведений, надо либо скорректировать данные в таблице и в других местах (например, стр.144) по тексту пособия, либо отказаться от перечисления имён операторов, ограничившись фразами освоения этих диапазонов операторами связи Узбекистана.

Изложенные выше замечания носят формальный характер, т.е. их необходимо учесть в соответствии с требованиями технического задания для ясности и корректности изложения материала.

Далее следуют замечания и предложения, которые должны придать изложенному в пособии теоретическому материалу больше практической направленности в вопросах проектирования таких сетей и в понимании качества связи с позиции пользователей. Проблемы сетей 4G во многом аналогичны проблемам сетей ЗG, с которыми приходится сталкиваться на практике.

6.       Представление высоких скоростных параметров мобильных и фиксированных сетей поколения 4G, изложенное в пособии, больше напоминает рекламный проспект, чем практическую реальность, поскольку определяет параметры этих сетей при работе в идеальных условиях радиоинтерфейса и при очень малом числе пользователей.

Реально оператор связи будет производить большие затраты на создание сети, только предполагая предельно высокое использование такой сети, чтобы большой объём обслуженного трафика приносил большие доходы и максимально сокращал срок окупаемости произведённых затрат. Это означает, что радиоинтерфейс должен быть доступен максимальному числу пользователей на территории обслуживания базовой станции с соответствующей дисциплиной обслуживания.

Поэтому для проектирования и эксплуатации сети необходимо определять и знать следующее:

6.1.    Максимальный радиус обслуживания сектора ограничен показателями чувствительности приёмников абонентского терминала и базовой станции. Эти показатели в пособии не приведены.

6.2.    Так как при увеличении расстояния от пользователя до базовой станции уровень сигнала быстро падает, а уровень шумов растёт, то отношение сигнал/шум (S/N) также уменьшается. Исходя из формулы Клода Шеннона, использованной в п.3.1 пособия, надо показать студентам, что скорость корректной передачи данных резко уменьшается, поскольку приходится уменьшать число ступеней амплитудной модуляции. Это означает, что даже при наличии только одной станции, например, в сельской местности, реальные высокие скорости передачи на радиоинтерфейсе возможны лишь в непосредственной близости от базовой станции, а при удалении падают в десятки раз.

6.3.    Это также относится и к сети из нескольких станций, работающих на радиоинтерфейсе на одних и тех же частотах. На границах перехода от станции к станции отношение сигнал/шум (S/N) становится близким к 1, и в этой ситуации стандарт предусматривает изменение параметров сигналов взаимно мешающих станций. Применяется либо частотный разнос, т.е. использование ими разных частей от общей полосы спектра радиоинтерфейса (аналог FDD), либо ещё и разделение передачи кадров данных во времени (аналог TDD). Ясно, что по той же формуле Шеннона объём канала резко сокращается и скорость передачи падает. И это надо показать студентам.

6.4.    Множество абонентов на территории обслуживания сектора базовой станции образуют подмножество потенциальных пользователей услугами сети 4G. В часы наибольшей нагрузки (ЧНН) становится очень большой вероятность поступления более двух вызовов одновременно. С точки зрения теории массового обслуживания, которую сейчас специалистам по радиосвязи надо обязательно знать, есть несколько вариантов управления вызовами: например, можно заранее разделить радиоинтерфейс на несколько туннелей с типовыми пропускными способностями и представлять связь по принципу коммутации каналов с гарантированным качеством. Если требуемый тоннель занят, то вызов абонента блокируется.

Такой вариант со многих точек зрения не выгоден оператору из-за низкого использования радиоинтерфейса и чаще всего не выгоден пользователю из-за высокой вероятности блокировки. Абоненты предпочитают быть обслуженными с меньшими средними скоростями, чем долго ждать высвобождения канала. При этом ресурсы радиоинтерфейса делятся на всех пользователей, принятых  в данный момент на обслуживание, и средняя скорость становится небольшой и негарантированной.

Это также означает, что при достаточно интенсивном трафике абонент не получит максимальной скорости передачи данных, рекламируемой для сети соответствующего стандарта 4G. Это надо показать студентам, как реальность функционирования таких сетей.

6.5. Из сказанного также следует, что при проектировании сетей 4G процесс определения объёма заказа оборудования при условии пропуска требуемого трафика и выполнения норм качества с позиции пользователей сети является очень сложной задачей. Суть этой сложности в отличие, например, от проектирования сети 2G заключается в том, что к одним и тем же ресурсам радиоинтерфейса поступают вызовы с разными ключевыми параметрами, такими как, требуемая средняя скорость передачи данных, длительность предоставления такой услуги, приоритет пользователя и т.п., например, речь и данные.

Обычно для получения оценки пропускной способности новой сети стандарта 4G, специалистам приходится использовать сложные программы моделирования случайных потоков вызовов на территории обслуживания сети, а уже по результатам моделирования производить расчёт требуемого оборудования. Поскольку цена ошибки в такой оценке может быть очень большой, то студенты должны это понимать, а в будущей своей практической деятельности отказаться от принятия волевых решений и привлекать соответствующих специалистов проектирования сетей 4G.

7.       Обсуждая использование адаптивных антенных систем для повышения эффективности работы сети поколения 4G, надо обратить внимание студентов на отрицательные факторы, сопутствующие проектированию и построению сетей радиосвязи. Нормативные документы и санитарные правила, определяющие порядок расчёта возможного влияния на людей электромагнитного поля от передатчиков базовых станций сотовой связи, есть в каждом государстве. В нашей стране сейчас действуют самые жёсткие нормы в мире, и соблюдение норм является обязательным.

Поэтому преимущества антенных решёток, позволяющих направить к абоненту энергию узким лучом под любым углом в вертикальной плоскости, должно быть рассмотрено с точки зрения требований к расчётам размеров санитарно-защитных зон, в которых абонент круглосуточно пребывать не должен. В расчёте должно использоваться значение максимальной мощности сигнала, параметры острой диаграммы направленности луча, максимальная длина санитарно-защитной зоны в луче, да ещё и под любым изменяемым в любое время углом. В результате расчётная санитарно-защитная зона будет представлять собой условную сферу или эллипсоид, и в этой зоне окажутся крыши, рядом расположенные дома и пешеходные дороги вплоть до уровня земли. Такие результаты расчёта не пропустят станции санитарного надзора, и такой объект в государственных органах не сможет получить разрешения на строительство.

Сокращение объёма зоны за счёт уменьшения в десятки раз мощности излучаемого сигнала нецелесообразно для работы станции, поскольку станция не сможет обслуживать абонентов на требуемой территории. Учитывая эти обстоятельства, в настоящее время применение адаптивных антенных систем рекомендовать нельзя. Студенты должны относиться к этому с пониманием.

8.       Из материалов данного методического пособия и ряда публикаций может сложиться представление о полезности бесконечной гонки за высокие скорости на радиоинтерфейсе при развитии систем следующих поколений (4G, 5G и т.д.). Надо, чтобы у студентов появилось ясное понимание, что у таких систем главным преимуществом является быстрая или ограниченная мобильность, как удобное средство свободного радиодоступа к фиксированной коммутационной среде и мощным направляющим системам передачи типа ВОЛС. В новых системах увеличение максимальной скорости на радиоинтерфейсе обязательно потребует дополнительных частотных ресурсов. Но поскольку эти ресурсы ограничены и не возобновляются, то направляющие системы всегда смогут иметь скорости, на порядок превышающие скорости на сети радиодоступа. Это объективно и это надо отразить в пособии, чтобы у студентов вырабатывалось бережное отношение к использованию радиоресурсов и профессиональная гордость за возможность построения и эксплуатации таких сетей радиодоступа.

На основании изложенного считаю возможным и целесообразным издание представленного учебного пособия при условии его доработки с учётом изложенных замечаний и предложений.

М.Мухитдинов: Спасибо. Что вы можете сказать на замечания и предложения оппонента?

А.Абдукадыров: Четырехлетний опыт преподавания этого курса показали что, несмотря на существования учебников и пособий по 1,2,3 поколений мобильных сетей, студентам легче усваивается когда вы материал даёте поэтапно. Мы готовы сократить. Но опыт преподавания показывает, что лучше от  простого к сложному. По поводу биллинга и роуминга, принимается полностью. Насчет информационной безопасности. Ставится вопрос по поводу меры защиты. Меры защиты предложены стандартом. Об этом говорится в §3.7. Действительно при чтении сложилось впечатление, что оно разработано  авторами. Мы это просмотрим и исправим. По поводу цифрового неравенства. Мы действительно допустили отклонения. Может здесь дано немного больше чем надо, но мы посчитали, что магистру, будущему специалисту нужно знать и понимать эти проблемы. Пункт 5 по поводу таблицы частотного спектра. Здесь у нас два варианта. Либо скорректировать данные на сегодняшний день, либо сделать их более гладкими. Мы выбираем 1 вариант. Что касается остальной части замечания по поводу практического характера, практической направленности. И да и нет. Эта информация добавит  книге  больше значимости. Это улучшит книгу и абсолютно согласен с этим.  Курс называется «Мобильные системы 4 поколения». Что касается эксплуатации сетей, электромагнитной совместимости и информационной безопасности, у нас существует отдельные курсы. И ограничились тем, что было нам позволено в рамках нашего курса. Вдобавок я хотел сказать, что добавление и придание практичности очень важны. Мы в 2012 году вводим курс, который называется «Проектирование мобильных систем связи». В это курсе мы как раз охватим те вопросы,  которые затронул оппонент. И по последнему замечанию, по поводу того что мы все время показываем бесконечные возможности новых технологий и т.д. Да, действительно, учебник выдержан в «розовых тонах». Это сделано осознано. К чему приводит развитие новых технологий. Возможно говоря о максимальных возможностях, необходимо  дать реалистическую картину. Потому что беспроводная связь никогда не станет альтернативой, заменой проводной связи мы не говорим. Мы говорим, что беспроводная связь была и остаётся хорошим дополнением.

М.Мухитдинов: Вячеслав Николаевич, как думаете у вас разные позиции.

В.Царев: Серьёзных разночтений нет. Если они эти замечания учтут не тратя большой объем.  Нужно показать, что в системе телекоммуникаций каждый подвид связи имеет свою нишу. У каждого своя ниша  и все вместе образуют ту самую инфраструктуру, которая и функционирует на сегодняшний день в нашем обществе. Вот эти вещи надо показать и обязательно включить материал по ограниченности спектра.

М.Мухитдинов: Когда то у нас много лет тому назад всегда считалось что наши недра неисчерпаемые. Потом стали говорить что так нельзя говорить. Неисчерпаемых не бывает, все кончается. Конечно розовый цвет приятный, но видеть надо весь спектр цветов. Понимаете? Какие вопросы будут?

А.Файзуллаев: Мы говорим о курсе для магистров. В других курсах бакалавриатуры студенты изучили те вопросы, о  которых говорит Вячеслав Николаевич.  Что размер соты зависит от чувствительности приемника или скорость передачи зависит от соотношения сигнал/шум и т.д. Я просто считал, что студенты идут зная об этом и в магистратуре они должны знать об этом.

О.Абдуазизов: Есть курсы, где они знакомятся с этими вещами. Они изучают эти дисциплины.

М.Мухитдинов: Есть еще вопросы?

О.Абдуазизов: У меня есть предложение. Мы обсуждаем учебное пособие, а не учебник. Есть требование к учебному пособию и учебнику. С этой точки зрения, слишком размахнулись, чтобы в этом учебном пособии все было.

А.Файзуллаев: Докладчик принял наши замечания. И с учетом принятия этих замечаний я предлагаю принять учебное пособие.

М.Мухитдинов: Есть еще вопросы?

Хошимходжаев: Я предлагаю при разработке таких учебных пособий включить в соавторство специалистов-практиков по мобильной связи.

М.Мухитдинов: Когда я просмотрел внимательно замечания обоих оппонентов, естественно не согласится нельзя. Эту книгу надо сократит, учитывая выпущенные ранее учебные пособия. Вызывает недоумение параграфы по истории развития, встречающиеся в ряде разделов учебного пособия. К примеру:

§ 1.1.  Предистория развития систем мобильной и широкополосной связи четвертого поколения.

§ 2.1. Определение и история развития систем подвижной радиосвязи.

§ 2.4.1. История развития систем 3G.

§ 4.3.1. История развития технологии Wi-Fi.

§ 5.2.1. Краткая история развития стандартов WiMAX и т.д.

Просьба еще раз внимательно просмотреть и исправить ошибки в тексте и формулах. На каждое замечание оппонентов надо подойти скрупулезно. По каждому  пункту замечаний внесите изменения и если есть по какому-то пункту несогласие - дайте обоснование. Только тогда мы можем эту работу принять. Сейчас мы можем принять с учетом доработки, а после доработки еще раз просмотреть. Сколько вам надо времени чтобы доработать?

А.Абдукадыров: Два месяца.

М.Мухитдинов: Но учтите, я буду просматривать по каждому пункту замечаний и недостатков. И по каждому пункту вы будете объяснять, что вы сделали.

 


В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:


Принять отчет НИР: Мобильные системы связи поколения 4Gс условием доработки и представления через два месяца откорректированного варианта учебного пособия.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


  Заместитель председателя


Научно-технического совета                                   Мухитдинов М.