Протокол №5 заседания НТС от 26.07.2012

Утверждаю

Генеральный директор

Узбекского агентства связи и информатизации

_____________ Х. Мирзахидов

 

« 3 »  августа  2012 года

 

 

Протокол № 5

Научно-технического совета УзАСИ

 

26 июль 2012 г.                                                                           г. Ташкент

 

Председательствовал:

 

М. Мухитдинов – зам. председателя НТО РЭС

Участвовали:      

Мелибоев Ш., Исаев Х., Умаров О., Чекашкина Т., Абидов Б., Царев В., Джураев И., Таджибаева Х., Газиев А., Камалов Ю., Гафуров А., Тухтаев У., Файзуллаев А., Максудов Ж., Холджигитов, Набишев Д., Рахматуллаев З.

Приглашенные:

Абдуазизов О., Ахмедова О., Сайфулин Р., Мадрахимов Ш., Нишанов А., Каршиев А.

Отсутствовали:

Гатаулина А., Иноятов А., Дадамухамедов Р., Кунгуров Ф., Хошимходжаев А.

 

Повестка дня

 

1. Отчет НИР: «Криптографик протоколлар» ўзбек тилида ўқув қўлланмаси.

Докладчик: Ахмедова О.П. – к.т.н., ГУП «UNICON.UZ» нач.отдела.

Оппоненты: Гафуров А. – ведущий специалист отдела информационной безопасности УзАСИ

Тошев К. - к.т.н., доц. ТУИТ

Ответственный: Мухитдинов М.М.

2. Отчет НИР: «Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар» (ўқув кўлланма)

Докладчик:Каршиев А.Б. . – к.ф.-м.н., доц. ТУИТ Самаркандский филиал

Оппоненты: Мадрахимов Ш.Ф. – к.ф.-м.н., доц., зав. каф. «Программирование и сетевые технологии» Национального университета

Джураев И.Д. – первый зам. директора «UZINFOCOM»

Ответственный: Мухитдинов М.М.

3. Отчет НИР: «Разработка унифицированной системы по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием электронной цифровой подписи»

Докладчик: Далибаев Н. – руководитель группы, «UZINFOCOM»

Оппоненты: Нишанов А.Х. –д.т.н., проф. ТУИТ

Сайфулин Р. Р. – начальник СГКОС, ГУП «UNICON.UZ»

Ответственный: Мухитдинов М.М.

4. Отчет НИР: «Радиотехник занжирлар ва сигналлар» ўқув қўлланма

Докладчик: Абдуазизов А.А. – к.т.н., доц. ТУИТ

Оппоненты: Камалов Ю.К. – начальник отдела РРТ УзАСИ

Абдукаюмов А. –д.т.н., проф. ТГТУ

Ответственный: Мухитдинов М.М.

 

         Заседание научно – технического совета открыл зам. председателя НТО РЭС М.Мухитдинов.

 

         М.Мухитдинов: У нас сегодня на повестке дня 4 вопроса. Первый вопрос отчет НИР: Ахмедова О.П. – к.т.н., нач.отдела ГУП «UNICON.UZ».

По регламенту докладчикам даётся 10 мин, а оппонентам 5-7 мин на обсуждение вопроса. Пожалуйста.

         О.Ахмедова: Ҳозирги кунга қадар ахборот хавфсизлигини таъминлашда энг ишончли воситалардан бири ахборотни криптографик ҳимоя қилиш воситалари ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 3 апрелдаги «Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик муҳофазасини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-614–сон қарорининг асосий вазифаларидан бири ахборотнинг криптографик муҳофазаси соҳасида юқори малакали кадрларни тайёрлашдан иборат. Бунинг учун ахборот хавфсизлиги ва криптография йўналишида давлат тилида таълим олаётган талабалар учун мўлжалланган ўқув ва услубий қўлланмалар, дарсликлар ва китоблар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда «Криптографик протоколлар» фанидан ўзбек тилидаги ўқув қўлланмаси нашр этилмаганлиги мазкур ўқув қўлланмани ишлаб чиқиш вазифаси долзарблигидан далолат беради.

Ўзбек тилида тақдим этилаётган “Криптографик протоколлар”ўқув қўлланмаси “2011 йилда алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ўқув қўлланмаларни ишлаб чиқиш режаси”га мувофиқ ишлаб чиқилди.

Ўзбек тилида «Криптографик протоколлар» ўқув қўлланмасини ишлаб чиқишдан мақсад талабаларни асосий криптографик протоколлар ва уларнинг вазифалари, протоколларга оид хавфсизлик талаблари, калитларни тақсимлаш протоколлари ва протоколларга қилинадиган ҳужум турлари билан таништиришдан иборат.

Ўқув қўлланмани ишлаб чиқиш жараёнида кўзланган мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларни бажариш талаб этилди:

- ахборот хавфсизлиги ва криптография йўналишидаги мавжуд таълим стандартлари ва ўқув-методик ҳужжатларни ҳамда материалларни таҳлил этиш;   

- ўқув қўлланманинг биринчи таҳририни ишлаб чиқиш ва манфаатдор ташкилотларга кўриб чиқиш учун юбориш;

- ўқув қўлланманинг охирги таҳририни ишлаб чиқиш.

Техник топшириққа асосан илмий-тадқиқот иши 3 босқичда амалга оширилди.

       Биринчи босқич - 01.03.11й. - 30.06.11 й.

       Иккинчи босқич - 01.07.11й. - 31.03.12 й.

       Учинчи босқич - 01.04.12й. - 30.06.1

Илмий-тадқиқот ишининг биринчи босқичи давомида ахборот хавфсизлиги ва криптография йўналишининг ўқув таълим стандарти, ўқув дастурлари, шу йўналишда ишлаб чиқилган ўқув қўлланмалар, дарсликлар, китоблар ва шу соҳада қилинган илмий ишлар ўрганиб таҳлил қилиб чиқилди.

            «5523500 – Ахборот хавфсизлиги таълим йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган ТАЛАБЛАР» Ўзбекистон давлат таълим стандарти ва таълим дастури таҳлил қилинди.

Шунингдек, Ставрополь давлат университети ва «Ҳисоблаш техникаси ва ахборотлаштириш муаммолари» Бутун Россия илмий-тадқиқот институти томонидан тасдиқланган «Криптографик протоколлар» фанининг ўқув дастурлари, А.В. Черемушкиннинг «Компьютер хавфсизлиги» мутахассислиги бўйича «Криптографик протоколлар. Асосий хоссалари ва заифликлари»,                                   С.В. Запечниковнинг «Криптографик протоколлар ва улардан молиявий ва тижорат фаолиятида фойдаланиш», Б. Шнайернинг «Амалий криптография. Протоколлар, алгоритмлар ва Си тилидаги дастлабки матнлар» ва Венбо Маонинг «Замонавий криптография. Назария ва амалиёт» қўлланмалари билан танишиб  чиқилди. Мазкур қўлланмалардан «Ахборот хавфсизлиги» йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун ўқув қўлланма ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб топилди.

         Биринчи босқич давомида қилинган таҳлил натижаларига асосланган ҳолда 1-босқич бўйича қисқача ҳисобот тайёрланди. Бу ҳисоботда «Ахборот хавфсизлиги» йўналишида тайёрланаётган кадрларнинг билим, малака ва кўникмаларини янада мустаҳкамлаш мақсадида «Криптографик протоколлар» ўқув қўлланмасининг дастлабки мундарижаси тузилди. 1-босқич бўйича тайёрланган қисқача ҳисобот Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлигининг “Ахборот хавфсизлигини таъминлаш” бўлимига юборилди ва келишиш хати олинди.

         ИТИнинг 2-босқичи давомида 1-босқичда тузилган мундарижага асосан “Криптографик протоколлар” ўқув қўлланмаси лойиҳасининг 1-таҳрири ишлаб чиқилди ва ЎзАААнинг “Ахборот хавфсизлигини таъминлаш” бўлими ва ТАТУнинг “Ахборот хавфсизлиги” кафедрасига тақриз учун юборилди.

         Ушбу ўқув қўлланма Техник топшириққа мувофиқ белгилашлар ва қисқартмалар, кириш, 4 та бўлим, хулоса ва 61 номдаги фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, 180 бетда баён этилди.

         ИТИнинг 3-босқичи давомида ЎзАААнинг “Ахборот хавфсизлигини таъминлаш” бўлими мутахассислари томонидан берилган 14 банддан ва ТАТУнинг “Ахборот хавфсизлиги” кафедраси мутахассислари томонидан берилган 10 банддан иборат таклиф ва мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда ўқув қўлланманинг 2-таҳрири ишлаб чиқилди ва келишиш учун Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлигининг “Ахборот хавфсизлигини таъминлаш” бўлимига юборилди.

         Ҳозирги кунда ушбу ўқув қўлланма Техник топшириққа мувофиқ белгилашлар ва қисқартмалар, кириш, 4 та бўлим, хулоса ва 62 номдаги фойдаланилган адабиётлар рўйхати-дан иборат бўлиб, 187 бетда баён этилган.

“Криптографик протоколлар” ўқув қўлланмасида криптографик протоколларда қўлланиладиган асосий атамалар ва таърифлар, криптографик протоколлар назарияси асослари, криптографик протоколлар функциялари ва протокол хавфсизлигига оид талаблар баён этилди.

             Ўқув қўлланмада аутентификация протоколлари, калитларни тақсимлаш протоколлари ва уларнинг хоссалари, эълон қилинганлиги нолга тенглиги тушунчаси, математик масалаларни ечиш протоколлари ва шартнома имзолаш протоколлари ҳақидаги маълумотлар келтирилди.

             Ҳар бир бўлимдан кейин назорат саволлари келтирилди. Ўқув қўлланма техник топшириққа тўлиқ мос келади.

         Тақдим этилаётган ўқув қўлланма ахборот хавфсизлиги йўналишида таълим олаётган бакалаврлар учун мўлжалланган бўлиб, «Ахборот хавфсизлиги» таълим йўналишининг ўқув таълим стандарти ва ўқув дастурига мувофиқ ишлаб чиқилди. Шунингдек, ушбу ўқув қўлланмадан ахборот хавфсизлиги ва криптография йўналишида илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган аспирант-тадқиқотчилар, илмий ходимлар ва соҳа мутахассислари фойдаланишлари мумкин.

Мазкур “Криптографик протоколлар” ўқув қўлланмасининг чоп этилиши келгусида тегишли ўқув дарсликларининг юзага келиши учун замин яратади.      М.Мухитдинов: Бу иш бўйича иккита оппонентларимиз бор. Аввал оппонентларнинг тақризларини эшиттиб, кейин саволларга ўтамиз. Биринчи оппонент ЎзААА Ахборот хавсизлигини таъминлаш бўлими етакчи мутахассиси А.Гафуров.

А.Гафуров: “Криптографик протоколлар“ ўқув қўлланмасини ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот иши Агентликнинг 2011 йил 28 январдаги №32-сон буйруғига асосан амалга оширилган. Тасдиқланган техник топшириққа асосан мазкур илмий-тадкикот иши 3-босқичда бажарилган.

Ўқув қўлланма 4 та бўлимдан иборат бўлиб, мазкур бўлимларда криптографик протокол тушунчаларида қўлланиладиган асосий атамалар ва таърифлар, протоколларга бўладиган талаблар, вазифалар ва назариялар ҳамда протоколларга бўладиган ҳужумлар ва хавфсизликка оид талаблар ёритиб ўтилган.

Талабаларни ҳар бир бўлим юзасидан билимларини ва ўзлаштирганлик даражасини текшириш мақсадида назорат саволлари ҳам киритилган.

Мазкур ўқув қўлланманинг ҳар бир этаплари юзасидан Агентликнинг Ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўлими томонидан тегишли таклиф ва мулоҳазалар тақдим этилган бўлиб, мазкур таклифлар ўқув қўлланманинг якуний лойиҳасида инобатга олинган ҳолда ишлаб чиқилган ва Агентликнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўлими билан келишилган.

Шу билан бирга ҳозирги кунда талабаларга қулайлик яратиш мақсадида лотин алифбосидаги ўқув қўлланмалар ҳам чоп этилаётганлигини инобатга олган ҳолда,мазкур ўқув қўлланмани лотин алифбосида ҳам чоп этилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ўқув қўлланмани чоп этиш мақсадга мувофиқ деб хисоблайман.

М.Мухитдинов: Иккинчи тақризчимиз ТАТУ доценти Тошев К.

К.Тошев: Ахборот коммуникация технологияларининг ривожланиши жадал суръатларда ўсиб бораётган бир вақтда уларга берилаётган эътибор ҳам ошиб бормоқда. Хусусан, ахборот хавфсизлигини таъминлаш борасида Республикамизда улкан ишлар олиб борилмоқда, буларга мисол тариқасида "Ахборотлаштириш тўғрисида" ва "Электрон рақамли имзо тўғрисида" қабул қилинган қонунларни, O'z DSt 1092-2009, O'z DSt 1105-2009 ва O'z DSt 1106-2009 рақамли маълумотларни криптографик муҳофазалашга оид ишлаб чиқилган стандартларни, ҳамда O'z DSt ISO/IEC 15408 ва O'z DSt ISO/IEC 27001 рақамли халқаро стандартларнинг қабул қилинганлигини айтиб ўтиш кифоя. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил
3 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик муҳофазасини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида" ПҚ-614 сон қарорида долзарб вазифалардан бири сифатида ахборотларни криптографик ҳимоялаш соҳасида юқори малакали кадрларни тайёрлаш белгилаб қўйилган. Малакали кадрларни тайёрлашда давлат тилида ёзилган, ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасига оид дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва китобларни яратиш муҳим вазифалардан бири сифатида ўртага чиқади. Шунинг учун "Ахборот хавфсизлиги" йўналиши талабаларига, магистратура талабаларига, стажер-тадқиқотчиларга ва илмий ходимларга мўлжалланган криптографик протоколлар бўйича ўқув қўлланманинг ишлаб чиқилиши долзарб ҳисобланади.

"Криптографик протоколлар" ўқув қўлланмаси тўрт қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисм криптографик протоколлар тушунчаси, уларнинг вазифалари, туркумланиши ва хоссалари ҳақида батафсил ёритилган назарий маълумотлардан ташкил топган.

Ўқув қўлланманинг иккинчи қисми аутентификация протоколлари ва улардаги муаммолар, уларга бўладиган ҳужумлар ва бардошлилиги юқори  бўлган аутентификация протоколлари бўйича маълумотлар билан бойитилган.

Ушбу ўқув қўлланманинг асосий қисмларидан бири ҳисобланган учинчи қисмида криптотизимларда мавжуд долзарб муаммолар, яъни криптографик калитларни тақсимлаш, уларнинг муаммолари ва симметрик/носимметрик криптоалгоритмлардан фойдаланиб махфий калитларни узатиш протоколлари ҳақидаги маълумотлар ўз аксини топган. Таъкидлаш лозимки, ушбу қисмда эллиптик эгри чизиқларга асосланган криптопротоколлардан ташқари ҳозирги кунда кўпгина тадқиқотчиларни қизиқтирувчи параметрли алгебра асосида ҳосил килинадиган калитларни узатиш ва маълумотларни шифрлаш протоколлари тўғрисидаги маълумотлар ҳам келтирилган.

 

Тўртинчи қисм асосан криптографик протоколлар ичида бардошли саналиб келинаётган "Эълон қилинганлиги нолга тенг бўлган протоколлар"га бағишланган. Ушбу қисмда математик масалаларни ечиш протоколлари, протоколларда электрон рақамли имзоларни қўллаш усуллари ҳамда жамоавий электрон рақамли имзо протоколларининг қўлланилиши ва схемалари келтирилган.

Ўқув қўлланмага оид таклифлар:

1.        Ўқув қўлланманинг лотин графикасида ҳам тайёрланиши ҳозирги кундаги талабаларнинг "Ахборот хавфсизлиги" соҳасига оид маълумотларга бўладиган талабларини қисман қондиришга ёрдам беради.

2.        Қўлланма очиқ калитлар инфратузилмаси (PKI технология) ҳақидаги маълумотлар билан бойитилса, шу соҳа бўйича бошқа қўлланмаларни излаш муаммоси бартараф этилган бўлар эди.

"Криптографик протоколар" номли ўқув қўлланма 5330300 "Ахборот хавфсизлиги" йўналиши давлат стандартида келтирилган "Криптографик протоколлар" фанининг мазмунини ўз ичига тўла қамраб олган ва ўзбек тилида равон тузилиб, кўпгина кўргазмали материаллар билан бойитилган.

Ушбу ўқув қўлланмани чоп этишга тавсия қилиш мумкин.

         М.Мухитдинов: Тақризчиларнинг фикрларига нима дейсиз?

         О.Ахмедова: Аввало, берилган тақризлар учун ўз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Тақризчилар томонидан олдин ҳам берилган тақризларни инобатга олиб, бошқатдан кўриб чиқдик. Оппонентларимиз ушбу қўлланма лотин графикасида бўлиши керак деган фикрларига қўшилиб, қўлланмани лотин графикасида ҳам ишлаб чиқдик. Биз лотин графикасида ҳам ушбу қўлланмани чоп этишга тайёрмиз.

М.Мухитдинов: Бир нарсани менга айтингчи, бу ишнинг бошланғич пайтида чет эл ҳамда Россия муаллифларининг шу мавзу бўйича ёзган китоблари борми, уларни кўриб чиққанмисизлар?

О.Ахмедова: Бундай дарсликлар мавжуд эмас. Лекин бунга тааллуқли криптографик протоколларни молиявий, тижорат соҳасида фойдаланиш бўйича ўқув қўлланмалар бор. Россиянинг ҳамда чет элларнинг дарсликларини ўрганиб чиқдик.

М.Мухитдинов: Саволлар борми?

Б.Абидов:Ҳар бир қўлланма талаба учун ёрдамчи бўлиши керак. Талаба янги фан ёки йўналиш бўйича билим олмоқчи бўлса, қайси қўлланма ёкиқайси адабиёт ўз ичига тўлиқ маълумотни олган деб савол қўяди. Шу мавзуда менинг саволим бор. Мана шу бир неча китобларни ўрганилганда, улардан неча фоизинибу қўлланма ўз ичига олган ҳамда неча фоизи янгиликларданиборат? Талабаларга бу кўлланма қандай тарзда берилиши керак? Тўртта китоб олгандан кўра, шу қўлланмани ўқиб билим олиш мумкинми?

О.Ахмедова: Техник топшириқ “Ўзбек тилида “Криптографик протоколлар” ўқув қўлланмасини ишлаб чиқиш” деб номланган. Лекин ҳар қандай ўқув қўлланмани ишлаб чиқишдан олдин, илмий тадқиқот ишлари олиб борилади. Техник топшириққа кўра ИТИнинг биринчи босқичи давомида тадқиқот ишлари олиб борилди ҳамда бошқа давлатлар ва Россияда ишлаб чиқилган ўқув қўлланмалари ўрганиб чиқилди. Шунингдек бу вақт оралиғида мутахассисларимиз томонидан мавжуд давлат таълим стандарти ўрганилиб, таҳлил қилиб чиқилди ва стандартда келтирилган барча мавзуларни ўқув қўлланмасида тўла ёритиб беришга ҳаракат қилинди. Мазкур фан ўқитиладиган ТАТУнинг “Ахборот хавфсизлиги” кафедраси билан келишилган ҳолда иш олиб борилди. Бундан ташқари илмий-тадқиқот ишида бир қатор ўқув методик ҳужжатларни ва ўқув қўлланмаларни ўрганиб, таҳлил қилиб чиқилди. Шунингдек ўқув қўлланмага бошқа адабиётларда келтирилмаган криптографик протоколларни маълум бир белгилари асосидаги классификацияси ҳам киритилган. Ҳар қандай криптографик протоколнинг асосида бирон бир қийин ечиладиган математик муаммо ётади. Бу ўқув қўлланмага Ўзбекистон олимлари томонидан ишлаб чиқилган, даража параметрлари муаммоси ҳамда бу муаммога асосланган криптографик протоколлар ҳам киритилди. Бу эса криптографик протолларнинг бардошлиги ошишига хизмат қилади. Булардан ташқари ИТИ бўйича ҳозирги пайтда жамоавий электрон рақамли имзо ишлаб чиқиш бўйича иш олиб бормоқдамиз. Уларнинг дастлабки натижалари ҳам ўқув қўлланмасида ўз аксини топган.

М.Мухитдинов: Ўзбекистонда “Криптографик протокол” номли қўлланма ишлаб чиқилганми?

О.Ахмедова: Бугунги кунда йўқ.

М.Мухитдинов: Ҳар бир дарсликнинг амалий машғулотлари ҳам бўлиши керак. Сизнинг ўқув қўлланмангизда амалий машғулотлар борми?

О.Ахмедова: Бизда амалий машғулотлар эмас, семинар машғулотлари бор. Бу ўқув қўлланмага 42 соат маъруза белгиланган. Семинар машғулотлари учун қўлланмада контракт имзолаш протоколлари, жамоавий протоколлар схема асосида келтирилган бўлиб, талабалар тушуниши учун мисоллар билан берилган.

М.Мухитдинов: Қўлланманинг графикли қисми жуда кам. Графиклари бўлса, яққол кўриниб турармиди?

О.Ахмедова: Биринчи бўлимда асосий тушунчалар, криптографик протоколларга қўйиладиган талаблар бўлгани учун, график чизмалар кам учрайди. Лекин иккинчи, учинчи, тўртинчи бўлимларда ҳамма протоколларнинг схемалари келтирилган.

М.Мухитдинов: Саволлар борми? Олдин бу иш кўрилган, оппонентлар томонидан берилган фикрлар мазкур ишда инобатга олинган. Бир неча марта кўриб чиқилган. Бугунги кунда оппонентларнинг барча фикрлари инобатга олинган. Мазкур иш лотин графикасида ҳам ёзилган. Эътирозингиз бўлмаса, бу ишни қабул қилсак.

Б.Абидов: На сегодняшний день аналогичной работы не имеется, в том виде в котором представлен. Для того чтобы студенты изучали, им это учебное пособие нужно. Многие первокурсники и второкурсники обучались латинской графике. И то, что эта работа будет ещё и на латинской графике это замечательно. И работу можно вполне принять.

М.Мухитдинов: Если нет больше никаких возражений, можно принять.

 

В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

         Принять отчет НИР: «Криптографик протоколлар».

 

         М.Мухитдинов: Второй вопрос это отчет НИР «Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар» (ўқув кўлланма). ДокладчикА.Каршиев – доцент Самаркандского филиала ТУИТ. Эта работа была направлена на кафедру прикладной математики Национального университета. Эту работу месяца 3-4 перерабатывали, дорабатывали. Вносили изменения всоотвествии с полученными  замечаниями.

А.Каршиев:Лойиҳанинг мақсади «Информатика ва ахборот технологиялари» ва «Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари)» бакалавриат таълим йўналишлари бўйича ўқув режасида кўрсатилган “Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар” фанидан ўқув қўлланма ишлаб чиқиш ва бу қўлланмадан замонавий талабларга мос фойдаланиш мумкин бўлган электрон ўқув қўлланмани яратишдан иборат.

Лойиҳада асосан эътиборга олинадиган томони шундаки, ҳозирги кун олий таълимда ўқитиш тизимига қўйилган талаблардан келиб чиққан ҳолда, Ахборот-коммуникация соҳаси бўйича тайёрланаётган кадрларнинг етук мутахассис даражасига эришилишини таъминлашдир. Шу билан биргаликда ўқув адабиётларининг Давлат тилидаги нашрларининг етарли эмаслигини эътиборга олиб, талаба ёшларнинг мустақил таълим олишлари ва уларнинг билим, кўникма ва малакаларини замон талаблари даражасида шакллантиришга хизмат қиладиган ўқув қўлланма ишлаб чиқиш ҳамда тайёрланган материалларни электрон қўлланма сифатида такомиллаштириш кўзда тутилади.

l     1-босқич (2011 йил январь-2011 йил март): Танлаб олинган фандан тараққиёт дастури (концепция), давлат талабларини ўрганган ҳолда ўқув режа, ўқув дастури, технологик харита, баҳолаш мезонлари, мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар, битирув малакавий иш мавзуларини ишлаб чиқиш ҳамда “Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар” фанидан замонавий педагогик технологияларга асосланган маърузалар матнини тайёрлаш;

l     2-босқич (2011 йил апрел-2011 йил июн): “Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар” фанидан амалий машғулотлар ҳамда лаборатория ишларини бажариш бўйича ишланмаларини ишлаб чиқиш ва нашрга тайёрлаш;

l     3-босқич (2011 йил июл – 2011 йил сентябр): “Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар” фани бўйича ўқув қўлланмани расмий нашр учун тайёрлаш ва унинг электрон варианти учун лойиҳа ишлаб чиқиш;

l     4-босқич (2011 йил октябр – 2011 йил декабр): Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар фанидан электрон ўқув қўлланмани шакллантириш ва нашрга тайёрлаш.

Лойиҳа доирасида бажарилган ишлар:

l     1) Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар фанидан ўқув қўлланма нашрга тайёрланди.

l     2) Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар фанидан электрон ўқув қўлланма шакллантирилди ва нашрга тайёрланди.

Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар фанидан ўқув қўлланма нашрга тайёрланди.

         Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар фанидан электрон ўқув қўлланма шакллантирилди ва нашрга тайёрланди.

         Қўлланмани яратишдан мақсад:

Ушбу ўқув қўлланма «Мълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар» фанига бағишланиб, машғулотларни зарурий услубий материал билан таъминлаш мақсадида яратилган.

Унинг мазмуни O’zR OO’MTV томонидан 2008 йил 23 августдаги 263-сон буйруғи билан тасдиқланган фан дастурига мос келади.

 Ўқув қўлланма икки қисмдан иборат.

Биринчи қисмда маъруза ва амалий машғулотлар берилган бўлса, иккинчи қисмда лаборатория ишлари тавсифи келтирилган.

Ундан бакалавриатнинг “Информатика ва ахборот технологиялари” ва “Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари)” таълим йўналишида таҳлил олаётган талабалар ва ушбу фандан дарс бераётган профессор- ўқитувчилар фойдаланишлари мумкин.

Ўқув қўлланманинг мультимедиали қисми Web-технологиялар асосида ишлаб чиқилган. Бунда HTML, JavaScript, JSP, CSSэлементлар тўлиқ фойдаланилган ҳолда Web-сахифа шаклдаги электрон китоб яратилган.

Электрон китобнинг асосий ташкил этувчилари:

-          Назарий маълумотларни тақдим этиш учун гиперматнли муҳит ;

-         Асосий алгоритмларнинг виртуал моделлари;

-         Анимацион тақдимотлар;

-         Билимларни синовдан ўтказиш учун интерактив тестлар ва ҳоказо.

 

М.Мухитдинов: Адабиётлар ичида ўзларингизда чиққан ўқув қўлланмалар кўрсатилмаган? Талабалар орасида апробациядан ўтгани мавжудми?

А.Каршиев: Бу ерда марказий нашриётлардан чиққан адабиётларни келтирганмиз. Таянч манбалар шулар бўлган. Манзиллар матни услубий қўрсатмаларига ҳам шулар таянч бўлган. Охирги таянч адабиётлар кўрсатилган.

М.Мухитдинов: Саволлар борми? Ушбу ўқув қўлланма нима учун керак. Виртуал лабораториялар қандай ишлайди?

А.Каршиев: Виртуал лаборатория яратиш кўзда тутилмаган. Лаборатория машғулотлари мавжуд. 36 соат маъруза, 16 соат амалий машғулотлар ва 16 соат лаборатория ишлари.

В.Царев: На кого рассчитано это пособие? Это для профессиональных программистов или же это как инструментальный для тех связистов, которые должны выйти из учебного заведения. Какова степень глубины освоения алгоритмических программных методов. У вас много примеров. Как всегда в учебных пособиях примеры имеют главное направление. Первое этот сам материал, а второе чтобы получить какие-то навыки для практической деятельности по этому направлению. Чем был обусловлен выбор тех алгоритмических языков, которые вы использовали для этого. Не чувствуется практического направленности этой работы. Был бы рад, если вы развеете мои сомнения.

А.Каршиев: Учебное пособие предназначено для второго курса по направлению информация и информационные технологии и для профессионального образования информация и информационные технологии. В первом курсе изучают по специальности, только по предмету информация. Получают начальные знания по программированию. Они изучают язык Паскаль. Исходя из этого, мы выбрали материал. Насчет языка программирования:  мы в основном ориентируемся на язык Паскаль, хотя есть и другие языки, которые в настоящее время используются. Мы считаем, что язык программирования  - это Паскаль и с самого начала была поставлена цель для обучения этому языку программирования.

В.Царев: Где предусмотрено, обучение студентов практической деятельности. Например на Excel, для написания батовских программ. Навык какой они получают?

А.Каршиев: На первом курсе обучения три семестра студенты изучают информатику, потом технологию программирования и предмет по структуре данных и алгоритмов. Потом идет системное программное обеспечение, Web-программирование, объектно-ориентированные программы. У нас есть предметы по Веб-технологии. Там мы включили особенности, которые часто используются. Они могут изучены.

М.Мухитдинов: Бу дарслик кимларга мўлжалланган. Бунда программа тузиладими? Нима беради бу иш. Шу саволларга жавоб бериш керак эди. Бошқа институтларда ёки бизнинг ТАТУда бу фан бўйича қайси дарсликдан ўқитилади?

А.Каршиев: Бизнинг ўқув дастуримиз ҳамма учун бир хил. Улар хам биз ўтадиган дарсликлардан ўтишади. Н.Вирт «Алгоритмы и структуры данных», А.Ахо, Дж.Хопкрофт, Дж.Ульман «Структуры данных и алгоритмы».

М.Мухитдинов: Рўйхатда бу адабиётлар бор.

А.Каршиев: Ана шу адабиётлардан фойдаланилади. Лекин ўзбек тилида хеч ким ёзмаган. Ушбу материалларни тўплаб, ўзбек тилига ўгириб талабаларга беряпмиз. “Структуры данных и алгоритмы” дарслиги программистлар учун асосий дарслик хисобланади.

М.Мухитдинов: Саволлар борми?

А.Файзуллаев: Мазкур қўлланмани вилоят ўқитувчилари томонидан чиқарилаётгани ўзи қувонарли ҳол. Лекин шу билан бирга мани фикримча ТАТУнинг асосий илмий салоҳияти кўпроқ бўлгани учун қўлланма ТАТУнинг кафедра домлалари томонидан ўрганилганми? Самарқанд филиалининг илмий-услубий кенгашида кўрилган дейилди. ТАТУнинг илмий-услубий кенгашида ҳам кўрилдими бу қўлланма?

А.Каршиев: Бу фан, таълим йўналиши ахборот технологиялари учун ТАТУ таянч олий ўқув юрти ҳисобланади. Ахборот технологияларининг дастурий таъминоти кафедраси бу фаннинг эгаси ҳисобланади. Фан дастури шу кафедрада тузилган ва давлат таълим стандартига керак бўлган материаллар ҳам кафедра томонидан берилган. ТАТУнинг бошқа кафедралари билан ҳам ишлаймиз.

М.Мухитдинов: Бу иш ТАТУдан ўтган. Бу ишни молиялаштириш ҳам васийлик кенгаши томонидан олиб борилади. Университет булардан хабардор бўлиши керак.

А.Холджигитов: Ахборот технологиялари ўқув режасида назарда тутилган фан. Нафақат бу филиалимизда, ҳамма филлиалларда битта дастур бўйича ўқитамиз. Бу соҳа ҳозирги кунда энг долзарб соҳалардан бири ҳисобланади. Демак, маълумотлар базаси билан ишлаш ва уни офисда ҳам Аксес программасини кўпчилик ишлатади. Университетимизда профессор А.Х.Нишонов раҳбарлигидаги кафедрада бу фан ўқитилади. Самарқанд филиалида ҳам яхши ривожланган. У ерда ҳам анчадан бери ишлаб юрган домлалар бор. Каерда ёзилиши муҳим эмас. Кимнинг тажрибаси етарлироқ бўлса, ўқув қўлланмани ёзишга куч сезса, шу одам ёзиши керак деб ҳисоблайман. Бу қўлланмага тақризчи этиб Миллий университети доценти Мадрахимовни танлаганмиз. Миллий университетнинг кафердасида ҳам Маълумотлар базаси бўйича мутахассислар бор. Улар томонидан қўлланма ёзиляпди. Ўзбекистон бўйича иккита жойда бу мавзуда иш ёзиляпти. Республиканинг баъзи ташкилотларида маълумотларни автоматлаштиришда ва бу борада кадрлар тайёрлашда ёрдам беради деб ўйлайман. Ўзбек тилида бундай китоблар мавжуд эмас. Бу ўқув қўлланмани чиқариш муҳим. Биринчи сафар ёзилганда албатта камчиликлар бўлади. Уларни ишлаш давомида бартараф этилади. Бу иш дарс бериш тажрибаси асосида ёзилган. Кенгашда муҳокама этилган.

М.Мухитдинов: Оппонетларимизнинг тақризларини эшитамиз. Биринчи оппонентимиз Ўзбекистон Миллий университетининг доценти Ш.Мадрахимов.

Ш.Мадрахимов: Тақриз қилинаёттан қўлланманинг долзарблиги унга берилган дастлабки тақризда ўз аксини топган. Қўшимча равишда шуни қайд этиш мумкинки, компьютер программаси иккита асосий ташкил қилувчилардан иборат: берилганлар ва уларни қайта ишлаш алгоритмлари. Бу ўринда масала моҳиятидан келиб чиққан ҳолда берилганлар структурасини қандай аниқланиши унга мос алгоритмнинг самарадорлигини белгилаб беради.

Турли хил берилганлар структуралари - массивлар, ёзувлар, занжирлар, дарахтлар ва бошка мураккаб кўринишлар уларни қайта ишловчи алгоритмларни яратиш ва уларни таҳлил қилиш имкониятларини юзага келтирди.       

Қўлланма 2-қисмдан иборат бўлиб, 1-қисм 6 та бобдан ташкил топган ва уларда тузилмалар, уларни қайта ишлаш алгоритмлари ва уларнинг мураккаблигининг таҳлиллари берилган. Ҳар бир боб назарий мавзулар, намунавий масалалар ечими ва мустақил иш масалаларидан ташкил топган. 2-қисм мавзуларга мос лаборатория ишлари мажмуасидан иборат.

Қўлланма матни билан танишиб шуни қайд этиш мумкинки, қўлланманинг бошланғич вариантига берилган тақризда кўрсатилган аксарият камчилик ва хатолар муаллифлар томонидан бартараф этилган. Шунга қарамасдан айрим жузъий хатолар ва камчиликлар кўзга ташланади:

 1) Жумлалардаги мазмуний хатолар (8-бетдаги "ўзгарувчи исми" - "ўзгарувчи номи", чунки исм фақат инсонга хос;   11-бетда "ҳақиқий соннинг ички формати ҳозирда кенг таркалган Intel процессоридаги сон форматларига мос эмас –

S

Р

М

          

19-бетда "маълумотлар элементи" -> "маълумот элементлари"; ва ҳоказо;

 2)   Олдинги тақризда айтиб ўтилгандек, занжир, стек, дарахт ва бошқа мураккаб структуралар    қўлланиб    самарали    ечиладиган    конкрет   масалалар намуналарини келтириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Юқорида келтирилган камчиликлар, ҳамда тавсиялар қўлланманинг илмий-методик савиясига салбий таъсир этмайди ва у нашр қилиниши мумкин деб ҳисоблайман.

М.Мухитдинов: Раҳмат. Кейинги оппонентимиз Джураев И.Д. – «UZINFOCOM» ДУК директорининг ўринбосари.

И.Джураев: Центр UZINFOCOM, изучив представленный на рассмотрение документ, сообщает следующее:

1.       Из названия документа следует, что данное пособие разрабатывается с целью изучения структуры данных и составления алгоритмов. Однако из текста документа можно отметить, что приведены примеры по составлению алгоритмов только на языке Basic и Turbo Pascal. Учитывая, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество языков программирования, которые применяются исходя из потребностей пользователя и поставленной перед ним задачей, для более полного изучения вопросов составления алгоритмов необходимо, чтобы в данном документе были приведены общие примеры по составлению алгоритмов не привязанные к конкретному языку программирования.

2.       В данном учебном пособии необходимо привести основные свойства алгоритмов:

•        Результативность

•        Определенность

•        Массовость

•        Дискретность.

3.       Учитывая, что алгоритм определяет вычислительный процесс, начинающийся с обработки некоторой совокупности возможных исходных данных и направленный на получение определенных этими исходными данными результатов, необходимо привести в данном документе различные средства описания алгоритмов, которые используются при описании различных процессов, т.е. должны быть приведены:

•        Словесно - формульный;

•        структурный или блок - схемный;

•        с помощью графов - схем;

•        с помощью сетей Петри.

4.       В данном документе не рассмотрены вопросы баз данных как хранилищ данных. которые в обязательном порядке должны быть рассмотрены хотя бы в обзорном материале.

5.       В 1 разделе данного пособия приведены начальные требования к изучающему данный курс. Однако, учитывая сложность подаваемого материала, должны отражены более высокие требования к изучающему данное учебное пособие.

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным переработать данный документ с учетом указанных замечаний и предложений и представить на рассмотрение доработанный вариант учебного пособия Самаркандского филиала ТУИТ «Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар».

         М.Мухитдинов: Тақризчиларнинг билдирилган фикрларига нима дейсиз?

А.Каршиев: Дастлабки берилган тақризлари бўйича ўқув қўлланмани қайта ишладик. Сифати бир поғона кўтарилди. Шу билан биргаликда программалаш бўйича ўзбекча терминалогия хали бир турғун ҳолатга келгани йўқ. Баъзи атамаларни ҳар хил муаллифларҳар хил таржима қилган. Шунинг учун баъзи атамалар бўйича фикрлар пайдо бўлди. Берилган камчиликларни бартараф этамиз. Дастурлаш тили бўйича фикр қайси тил танланиши керак деган саволга яқин бўлмоқда. Дастурлаш тилини танлашкўп аҳамиятга эга эмас. Чунки дастурлаш бу маълум соҳа. Бизнинг асосий мақсадимиз тил ўргатиш эмас, балки талабаларга алгоритмларни етказиб бериш, алгоритмнинг мазмунини тушунтириш. Уни аниқ машиналарда амалга киритиш эса кейинги қадамда бажариладиган иш деб хисоблаймиз. Алгоритмларни оммавийлик ва бошқа хусусиятларни кўрсатиш керак, деган фикр берилди. Буларни биринчи курс информатика фанида ўргатилади. Алгоритмларнинг хусусиятларини санаб ўтиш зарур деб топилмади. Маълумотлар базасига алоқадор фикрга, бизда “База и банки данных” деган бошқа бир фан бор. У ерда маълумотлар базасини ташкиллаштириш, дастурлашни бошқа бир бўлаги. Бошқа фан бўлгани учун бу масалаларни кўриб чиқмаганмиз.

М.Мухитдинов: UZINFOCOM томонидан берилган фикрларни ҳисобга олиб ўзгартириш киритилдими.

А.Каршиев:, Бу ишда саралаш ва қидирув алгоритмлари деган боблар бор. Уларнинг фикрларидан кейин ана шу ерда алгоритмларни таҳлил қилиш бўйича киритдик. Қандай қилиб алгоритмлар таҳлил қилинади, қанчаси яхши ёки ёмон ва қайси ҳолатларда самарадор. Шу нарсаларни ҳисобга олдик.

М.Мухитдинов: К любому учебному пособию бывают очень много замечаний. Замечания по терминам. Докладчик сказал, что термины на сегодняшний день не отработаны. Ведь есть же у нас специальный терминологический отдел ЦНТМИ и он выпустил ряд словарей по программированию, по оперативным системам. Но ксожалению вы не пользуетесь словарями. Мы на НТС все время говорим, чтобы учебники и учебные пособии прошли через терминологический отдел ЦНТМИ. В следующий раз прежде чем рассматривать учебники, попросим чтобы было заключение этого отдела. Попрошу, чтобы вы тоже своё учебное пособие провели через терминологический отдел.

А.Нишанов: Бу фан бизнинг ТАТУ кафедрасида ўқитилади. Бешта филиалда ҳам ўқитилади. Умуман олганда информатика ва ахборот технологиялари йўналиши бўйича ҳамда касбий таълим ахборот технологиялари тармоғи йўналиши бўйича бу фан ўқитилади. Бу фанни хар бир йўналиш бўйича ўқитилаётган жойида эмас. Балки филлиаларимизнингҳам бизнингҳам “Ахборот технологияларини дастурий таъминот” кафедраларининг виртуал таълим тизимига жойлаштирилган. Бу қўлланмани яратишдан асосий мақсад, уни ўқув қўлланма сифатида эмас, балки мульти медиани ўқув қўлланма тарзида яратиш эди. Бу ўқув қўлланма бизнинг ва бошқаларнинг умумий махражга келтирилган ўқув қўлланма виртуал таълим тизимига қўйилди. Асосий мақсад мультимедиада ўқув қўлланмага эътибор берилган. Мультимедиада ўқув қўлланма дегани бир вақтда ҳам эшитиш, ҳам ўқиш, программада амалларни бажариш ҳамда баҳолаш ишлари амалга оширилиши керак. Буларнинг асосий вазифаси мультимедиада ўқув қўлланма яратиш эди.

М.Мухтидинов:Нимани таклиф этасиз?

А.Нишанов: Қўллаб-қуватлаш.

М.Мухитдинов: Эътирозингиз бўлмаса ишни қабул қиламиз. Лекин ФТМТМнинг терминология бўлимидан ушбу қўлланмага хулоса олиш керак бўлади. Чунки бу ўқув қўлланма ТАТУ ҳамда унинг 5 та филиалига ҳам керак.

        

В результате обсуждения и голосования научно технический совет постановил:

         Принять отчет НИР: «Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар»с условием доработки и провести через терминологический отдел ЦНТМИ.

 

         М.Мухитдинов: Перейдем к следующему вопросу. Этот отчет должен был представлен ещё в 2011 году. Потом его несколько раз дорабатывали. Сейчас послушаем отчет о НИР на тему: «Разработка унифицированной системы по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием электронной цифровой подписи». Докладчик: Далибаев Н. – руководитель группы, «UZINFOCOM»

Далибаев Н.: Объектом исследований, проводимых в рамках настоящей НИР, являются современные технологии и программные продукты, используемые для обработки неструктурированной информации.

Цель работы – представление унифицированной системы по оказанию интерактивной государственной услуги с использованием электронной цифровой подписи, для развития электронно-информационного взаимодействия физических и юридических лиц с государственными структурами, а также обеспечение прозрачности и открытости взаимодействия ведомств с юридическими и физическими лицами.

Данная научная работа состоит из четырех этапов:

1 этап - Разработка, согласование и утверждение ТЗ. Сбор, изучение и анализ материалов по тематике НИР.

По итогам первого этапа был исследован зарубежный опыт по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием ИКТ, и составлен перечень интерактивных услуг, с описанием действующих ИГУ.

2 этап - Подготовка альфа версии модуля системы обращения, на данном этапе была разработана пилотная версия модуля системы обращения.

3 этап - Подготовка бета версии системы с возможностью внедрения электронной цифровой подписи. На данном этапе была разработана пилотная версия унифицированной системы по оказанию интерактивной государственной услуги с использованием электронной цифровой подписи.

Вместе с тем были разработаны следующие нормативные документы:

Временные требования к порядку приема и рассмотрения обращений граждан, поданных через Правительственный портал Республики Узбекистан в сети Интернет.

Инструкция по работе модуля обращения граждан на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет (Приложение А).

Данные нормативные документы утверждены протокольным решением  Координационного совета по ИКТ при Кабинете Министров № 29 от 25 марта 2011 года.

4 этап - Тестирование системы. Проведение тестовой эксплуатации унифицированной системы с использованием электронной цифровой подписи. На данном этапе проводилось тестирование системы, и ее усовершенствование.

Отчеты по каждому этапу, в установленном порядке направлены в УзАСИ и утверждены.

В конечном результате данной научной работы разработан персональный кабинет гражданина при Правительственном портале Республики Узбекистан, который создаст условия по предоставлению возможности реализации прав и гарантий граждан при обращении в органы государственного управления на основе использования современных информационных технологий. Также разработано, «Положение о порядке приема и рассмотрения обращений граждан, поданных через Персональный кабинет гражданина на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет».

М.Мухитдинов: Первый оппонент по этой теме НИР профессор ТУИТ Нишанов А.

А.Нишанов: Объектом исследований, проводимых в рамках представленной НИР, являются современные технологии и программные продукты, используемые для обработки неструктурированной информации.

Цель работы - представление унифицированной системы по оказанию интерактивной государственной услуги с использованием электронной цифровой подписи, для развития электронно-информационного взаимодействия физических и юридических лиц с государственными структурами, а также обеспечение прозрачности и открытости взаимодействия ведомств с юридическими и физическими лицами.

В конечном результате разработан персональный кабинет гражданина при Правительственном портале Республики Узбекистан, который создаст условия по предоставлению возможности реализации прав и гарантий граждан при обращении в органы государственного управления на основе использования современных информационных технологий. Также разработано, «Положение о порядке приема и рассмотрения обращений граждан, поданных через Персональный кабинет гражданина на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет».

В отчете приведены результаты анализа процесса создания общегосударственных систем оказания услуг электронного государственного управления в следующих странах:

Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Сингапур, Канада.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что предоставление интерактивных услуг в различных странах имеют как и общие характерные черты, так и свои особенности. Изучение данных особенностей в нашей научно-исследовательской работе в дальнейшем позволит частично внедрить в систему по оказанию государственных услуг в Республике Узбекистан, что непременно повысит интерес граждан при обращении к той или иной услуге.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 августа 2007 года № 181 «О мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах с юридическими и физическими лицами с использованием информационно-коммуникационных технологий» рассмотрение обращений граждан через официальные веб-сайты министерств и ведомств или Правительственный портал Республики Узбекистан в сети Интернет является базовой интерактивной   государственной   услугой,   которая   должна   оказываться министерствами и ведомствами в обязательном порядке на безвозмездной основе.

Отправка обращений-непосредственно через веб-сайты государственных органов занимает большое количество времени у пользователей при поиске необходимой контактной информации, а также не отвечает современным требованиям   оперативности   и   своевременности   доставки   электронных обращений.

Согласно целям и задачам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2007 года № 259 «О мерах по дальнейшему развитию Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет», Правительственный портал Республики Узбекистан в сети Интернет является системообразующим элементом инфраструктуры электронно-информационного       взаимодействия государственных структур, а также между юридическими и физическими лицами.

В целях выполнения вышеуказанных правительственных решений необходимо разработать и запустить Персональный кабинет пользователя на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет.

Персональный кабинет является одним из элементов автоматизированной информационной системы «Обращения граждан» (далее АИС). Назначением АИС является комплексная автоматизация технологических процессов, связанных с получением, обработкой и хранением обращений граждан, поступающих в государственные органы Республики Узбекистан, документов по их рассмотрению, информационно-справочной и аналитической работы, связанной с обращениями граждан.

При разработке Персонального кабинета были учтены следующие требования:

Архитектурные требования

Требования к надежности

Требования по сохранности информации

Функциональные возможности и рабочие процессы системы

Данная научная работа состоит из четырех этапов:

1 этап - Разработка, согласование и утверждение ТЗ. Сбор, изучение и анализ материалов по тематике НИР.

По итогам первого этапа был исследован зарубежный опыт по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием ИКТ, и составлен перечень интерактивных услуг, с описанием действующих ИГУ.

2 этап - Подготовка альфа версии модуля системы обращения, на данном этапе была разработана пилотная версия модуля системы обращения.

3 этап - Подготовка бета версии системы с возможностью внедрения электронной цифровой подписи. На данном этапе была разработана пилотная версия      унифицированной      системы      по      оказанию      интерактивной государственной услуги с использованием электронной цифровой подписи. Вместе с тем были разработаны следующие нормативные документы:

Временные требования к порядку приема и рассмотрения обращений граждан, поданных через Правительственный портал Республики Узбекистан в сети Интернет.

Инструкция по работе модуля обращения граждан на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет (Приложение А).

Данные нормативные документы утверждены 29 протокольным решением Координационного совета по ИКТ при Кабинете Министров
25 марта 2011 года.

4 этап - Тестирование системы. Проведение тестовой эксплуатации унифицированной    системы    с    использованием   электронной    цифровой подписи.   На   данном   этапе   проводилось   тестирование   системы,   и   ее усовершенствование.

В качестве недостатка можно указать, что в отчете не дано научное определение государственного портала как информационной системы и её различие от веб сайта.

Не полностью раскрыты сервисы, представляемые веб порталами. Полностью не раскрыты возможности для представителей бизнеса.

В заключении можно сказать, что создание в рамках деятельности Правительственного портала Республики Узбекиста как системообразующего элемент инфраструктуры электронно-информационного взаимодействия государственных органов физических лиц Персонального кабинета является крупным шагом для повышения эффективности деятельности государственных органов. Представленный отчет представляет собой не только практический, но и научный интерес.

М.Мухитдинов: Второй оппонент начальник отдела ГУП «UNICON.UZ».

Р.Сайфулин: Согласно техническому заданию в целом работа направлена на разработку системы по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием ЭЦП. В соответствии с представленными в отчете рабочими формами системы и их описания можно сказать, что работа в целом выполнена.

Однако в соответствии с ТЗ 4-й заключительный этап должен содержать описание о проведении тестовой эксплуатации системы. В связи с этим наименование отчета не соответствует теме заключительного отчета 4- этапа технического задания и его содержанию.

В данной редакции отчета определены цели создания Персонального кабинета и комплекс задач решаемых в рамках реализации данного проекта. Большая часть отчета посвящена описанию международного опыта и аналогичных систем по оказанию ИГУ. При описании различных аналогичных систем приводятся их общие черты и особенности, а также достоинства и отдельные недостатки. Далее перечисляются требования к разрабатываемой системе, приводится описание требований и ожидаемых функциональных возможностей системы и Персонального кабинета, так как в основном используется слова «должно», «должны», «должен» и т.д. (т.е. излагаются требования к системе).

Практическими же результатами настоящей работы, установленными в ТЗ и отраженными в требованиях к выполнению НИР должны быть:

1.       установка на Правительственном портале веб-модуля формы обратной связи для приема электронных обращений (сообщений) граждан;

2.       возможность прикрепления ЭЦП;

3.       предоставление возможности оправлять сообщения или запросы в органы государственно власти и управления при наличии ЭЦП.

Поэтому кроме перечисления требований к системе, в отчете необходимо отразить, как эти требования выполнялись и выполнены ли они в полном объеме.

Кроме этого в ТЗ в разделе Порядок выполнения и приемки НИР п. d) предполагает, что четвертый этап НИР завершится представлением тестированной унифицированной системы по оказанию интерактивных услуг с использованием ЭЦП. Но проверить это в реальном времени невозможно, так как на указанном Правительственном портале (http://www.gov.uz) модуль Персонального кабинета ещё не представлен, чтобы позволило бы дистанционно в тестовом режиме провести независимую апробацию работы Персонального кабинета. Все достигнутые результаты разработки: испытания интерфейса Персонального кабинета и тестовой эксплуатации его функциональных возможностей должны отражаться в соответствующих актах испытаний или справках о внедрении, что может являться подтверждением выполнения требований технического задания к НИР и достижения практических результатов и практическим завершением работы.

В отчете не представлены и не описаны схема концептуальной модели самой системы, схемы или блок-схемы алгоритма работы системы или  разработанных модулей, графические отображение движения обращения граждан и др. Нет никакой информации об используемой базе данных и её структуре для хранения и обработки поступаемых обращений граждан.

В связи с тем, что данный отчет является завершающим этапом выполнения НИР, в качестве замечаний и пожеланий нельзя не отметить следующее:

1.       в отчете отсутствует описание, насколько выполнены и соблюдены требования, определенные в ТЗ;

2.       не отражено отсутствие или наличие у системы недостатков, имеющихся у подобных систем, описанных в разделе о международном опыте;

3.       нет сведений о том, какие имеются преимущества у разработанного проекта Персонального кабинета перед другими подобными системами;

4.       не описаны этапы её апробации, испытания функционала, использования и внедрения;

5.       нет сведений о результатах, полученных при тестовой эксплуатации системы (сколько и какими ведомствами обработано обращений граждан, скорость прохождения обращений, как осуществляется контроль исполнения, как проходят через систему и куда направляются повторные обращения граждан, как граждане получают ответы на свои обращения и д.р.)

5. копии актов испытаний или справок о полученных результатах в процессе выполнении работы и их использования и внедрения обязательно должны быть включены в заключительный отчет о выполнении всей работы.

Заключение:

При проведении работ по устранению замечаний к предыдущим редакциям отчета значительная часть замечаний устранена. Однако все перечисленные выше замечания являются важными при представлении на утверждение НТС завершающего отчета. Поэтому данный отчет по НИР на тему «Разработка унифицированной системы по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием ЭЦП» предлагается принять и утвердить после устранения всех перечисленных замечаний.

М.Мухитдинов: Что вы скажите на замечания оппонентов?

Н.Далибаев: Что касается замечаний первого оппонента на счет предложений. Мы это учтем и внесем предложения при дальнейшем совершенствовании персонального кабинета. Что касается нагрузки персонального кабинета, гражданин находится, размешен на сервере Дата-центра «Узинфоком». Выдержать нагрузки, в плане того что, персональный кабинет по трафику размещен в системе Tas-ix, т.е. особо трафик не тратится. Что касается по второй рецензии. На счет отчетов. Был предоставлен 4 заключительных отчета, а также сводный отчет по НИР в НТС. Что касается акта приема-передачи этой системы, со стороны Узинфокома и УзАСИ подписаны. На счет демонстрации, где и когда это происходило. Первая демонстрация проведена на заседании координационного совета по развитию и компьютеризации ИКТ в 2011 году 22 марта, есть протокольное решение. Ежеквартально центром Узинфоком проводится учебные семинары для представителей гос.органов, где также представляется и рассказывается о данной системе. Недавно была пресс-конференция организованная УзАСИ, где также эта система была представлена. Что касается базы данных, они хранятся на отдельном сервере, т.е. архив ведется и приводится мониторинг обращений. Сейчас разработан проект правительственного решения, куда включено положения по рассмотрению приема обращений граждан поступивших через персональный кабинет. Т.е. мы персональный кабинет хотим утвердить через правительственное решение и соответственно в данном проекте постановления указано что Центр Узинфоком будет проводить мониторинг ежеквартально по поступивших обращений в тот или иной гос. орган.

М.Мухитдинов: Вы не ответили на конкретные вопросы поставленныепоследним оппонентом.

Н.Далибаев: Что касается использования слов «должно», «должны», «должен» и т.д. Мы их устранили.

М.Мухитдинов: В отчете, который у меня в руках, он начинается и кончается словами «должно», «должны», «должен» и т.д. А должно жебыть что «разработано» или  что «сделано», как сделано и работает согласно ТЗ. Рисунки  в отчете без каких-либо пояснений. Это ведь научный отчет. Вы мне скажите, как вы проводили обзор, и когда вы начали его проводить? После того, как вы мне представили первоначальную редакцию отчет? Любая научная работа начинается с анализа, обзора, существующих достоинств и недостатков  - это сделано. Но после обзора должен быть вывод и решение, какой путь мы выбираем. Если досконально просмотреть обзор, то наверняка его содержание просто известная информация, скопированная с веб-сайтов. Информация о предоставлении ИГУ в Южной Корее вы дважды повторяете в одном и том же разделе отчета. Надо  же читать отчет, прежде чем предоставлять его в НТС. В первой редакции отчета были указаны фамилии исполнителей и есть свидельство о проверке оформления нормоконтролем. Здесь же, во второй редакции, их уже нет. Кроме этого, если это научная работа, то должен быть список литературы. Я вам объяснял, каким должен быть отчет по научно-исследовательской работе. Я понимаю, что вы впервые делаете отчет по НИР. Но вы могли обратиться в отдел нормоконтроля ЦНТМИ и взять у них руководство по оформлению НИР. В первой редакции отчета было 28 страниц, а потом, во второй, объем страниц увеличился до 80. Из 80 страниц 50 страниц составляет обзор, но, ни в одном месте отчета нет ссылки на литературу. Когда вы переписываете из источников Белорусии, Украины, США, Сингапура, Южной Кореи, то надо ссылаться на список литературы. Даже на приводимые цифры, откуда они взяты, нет ссылок. Если бы вы знали что такое НИР, то этого бы не было. Посмотрите, что вы написали в заключении. Заканчивается отчет «В дальнейшем планируется произвести соответствующие мероприятия по модернизации системы…», т.е. вы сами расписываетесь в том, что система не доработана. Следовательно, автор сам констатирует тот факт, что разработка системы не закончена. В любой научной работе должны быть исследования, выводы и результаты, описание того, чем отличается ваша разработка от всех предыдущих. Вы можете мне ответить? Оппонент правильно дал замечания. Нет ни алгоритмов, ни структурных схем, нет ни графиков. Такой отчет по НИР никто не пропустит. Каждый отчет НИР должен заканчиваться выводами и результатами. По рецензии оппонентов, что вы можете сказать? Были три рецензии по двум редакциям отчета этого НИР. Вы должны были по всем трем рецензиям исправить все замечания. Вы этого не сделали.

И.Джураев: Относительно замечаний рецензентов, я бы хотел ответить, что по ТЗ окончательным результатом НИР выдача самого модуля, т.е. разработка системы. Этот модуль разработан. Он был протестирован, размещен и установлен на Правительственном портале веб-модуле. Вы можете зайти и посмотреть в онлайн режиме. Она работает. Возможность прикрепления ЭЦП. Прикрепленние ЭЦП мы показали. Предоставление возможности отправлять сообщения или запросы в органы государственно власти и управления при наличии ЭЦП. Такая возможность имеется, мы протестировали, но ввиду того что данная система официально не введена,  то её запуска не было. Сейчас готовится проект постановления о введении данной системы. Этот документ описывает порядок работы этого модуля. Он уже включен. Кроме того как уже было сказано по тестированию: мы получаем отзывы от реальных пользователей о том что данный модуль работает. Относительно отчетности - «должно», «должно быть». Когда мы систему разрабатывали, ставили требования, как должна работать система. При разработке функционала всей системы, мы кроме того что изучали иностранный опыт, мы изучали наши законодательства. Закон об обращений граждан, Инструкция работы с обращениями граждан. Работали с представителями Кабинета Министров по работе с обращениями граждан. Учли их мнения тоже. Дополнительно к этому НИР, в ТЗ она не была отражена, мы интегрировали её с существующими системами электронного документооборота. Это дополнительно было требования КабМина и УзАСИ. На самом деле эта система полноценно функционирует. Система мониторинга о работоспособности системы проводится на сервере Дата Центра. Сам мониторинг проводится системными программами. Это основные моменты, что я хотел сказать. В ТЗ НИР должен был закончиться разработкой и внедрением модуля. Модуль мы разработали и внедрили существующий портал.

М.Мухитдинов: Равиль Рашидович вы входили в эту систему и видели её. Вчера мы не могли зайти и посмотреть.

 Р.Сайфулин: В том отчете, который мы ориентировались  на указанный в отчете адрес gov.uz. И на этом сайте нет ссылки на Персональный кабинет.

И.Джураев: Надо смотреть адрес «my.gov.uz.» Эта ссылка не указана на основной странице, потому что официального документа нет. Но функционал работает. Он работает с того момента когда мы это тестирование запустили.

Сайфулин: Тогда почему в отчете другой адрес.

И.Джураев: Это не другой адрес. Это адрес Правительственного портала. Это основная страница. А модуль сидит внутри этого портала.

М.Мухитдинов: У вас завершается отчет. Персональный кабинет должен обеспечить безопасную передачу данных по сети Интернет с использованием протокола закрытого соединения. Его нет. Ряд таких моментов отсутствуют.

И.Джураев: В системе всегда ставится требования, какие функции должны быть. Исходя из этих требований, формируется определенные модули и функционал данной системы. Если нет требований, нет и системы.

М.Мухитдинов: Вообще в отчете должно быть «мы разработали», «мы сделали», «мы испытали» и т.д. Просьба сделайте отчет. Таким как надо.

И.Джураев: Продуктом данной работы явяляется модуль,  он же работает. Отчет не все будут читать. Функционалом все будут пользоваться.

М.Мухитдинов: Это научный отчет и это документ, оправдывающий те деньги, которые вы получили от фонда. Мы не можем принять решения, что отчета нет, а функционал внедрен. Да же если есть модуль, все равно должно быть тестовые испытания, акт должен быть. Любая научная работа завершается этим. С такими недоработками я лично не пропущу этот документ. Если члены НТС другого мнения, то проголосуем. У кого какие предложения?

Б.Абидов: Можно сначала задать следующий вопрос. В названии говорится унифицированность. О какой унификации идет речь?

И.Джураев: В названии говорится разработка унифицирование системы. Система унифицируется. Гражданин через портал может обращаться по любым вопросам. Сам портал уже раскидывает по местам.

Б. Абидов: Второе, я хочу уточнить, что такое модульность системы?

И.Джураев: В рамках данного портала, мы сделали отдельный модуль обращения граждан. Там имеются модули, когда создаются другие интерактивные гос.услуги. Мы же говорим только о модуле обращений граждан. Могут  быть  и другие модули, например,  на получения лицензии и т.д.

Б.Абидов: Значит, только в этом аспекте используется слово «модуль». Теперь следующий вопрос. Когда говорят об услугах, всегда ставится вопрос перечень. Тем более фраза «гос. услуги» говорит о многих услугах. Что входит в перечень гос. услуг и где это определено?

И.Джураев: Данный перечень определен Постановлением №181. «Перечень интерактивных услуг оказываемые гос. органами». Там есть прием и обработка, рассмотрения обращений граждан.

Б.Абидов: Я попробую разъяснить ситуацию, которая здесь сложилась. Работа сделана, есть система. Но нет его оформления. Мы здесь определяем совокупность. Я очень хотел бы, чтобы авторы не спорили по этому вопросу. Претензии здесь вполне уместны. Такую работу просто не приняли-бы ни на одном научном совете. Совокупность работы заключается не в том, что сделали, но ещё в том как сделали и как представлен отчет. Его необходимо оформить, так как надо. Научная работа требует оформление отчета - оформления всех ваших достижений. В том числе результаты ваших испытаний. Если вы сделаете, так как надо по требованию то вопросов не будет. Если этого нет, то это не совсем правильно.

В.Царев: Сказано было, что любой гражданин нашей республики имеет право воспользоваться этими услугами. В тоже время возникает вопрос. Есть инструкция по пользованию услугами. Из всего из этого очевидно, что пользоваться услугами способен только хорошо подготовленный пользователь. У нас есть население и в сельской местности. Они тоже имеют право пользоваться этими услугами. Я не видел в отчете, продумана ли технология как могут воспользоваться кабинетом эти граждане. Можно ли воспользоваться через интернет-кафе или чужим компьютером для обращения. Такие вещи, приближают к реальности использования электронных услуг. Тогда действительно у вас будет продумано, что системой может воспользоваться любой пользователь.

А.Файзуллаев: Любая НИР на выходе выдает результат. Для одних видов работ результатом работы является учебное пособие, учебники. Для других работ отчет, который содержит определенные рекомендации. Для третьих работ, это какой нибудь опытный образец. Результатом данной работы на выходе является работающая система. При работающей системе недолжным образом оформлен отчет.

М.Мухитдинов: Любая наука идет к решениею определенной задачи. Решение задачи идет от её постановки. За постановкой идет обзор о состоянии в мире и в стране. Этот алгоритм науки известен. Сейчас речь идет о  содержании отчета, не об его оформлении. Речь принципиально идет о  содержании отчета. Есть предложения по данному отчету НИР?

         Б.Абидов: Никто не оспаривает, что работа не сделана. Но выносить её на обсуждение НТС без серьёзного отчета, в котором должно быть отражено все, что сделано, не следует. На заседании НТС обсуждается не только полученный результат, но его содержание. Для переделки этого отчета требуется не меньше месяца.

         М.Мухитдинов: Сколько времени надо вам, чтобы доработать отчет?

         И.Джураев: На доработку – месяц.

В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

Отметить, что по представленному отчету практическая часть работы выполнена. При этом в месячный срок доработать отчет НИР: «Разработка унифицированной системы по оказанию интерактивных государственных услуг с использованием электронной цифровой подписи» и представить на следующее заседание НТС.

 

М.Мухитдинов: Кейинги саволга ўтамиз. Отчет НИР: «Радиотехник занжирлар ва сигналлар» ўқув қўлланма. Докладчик: Абдуазизов А.А. – к.т.н., доц. ТУИТ

Абдуазизов А.А:Ушбу дарсликнинг материаллари кўп йиллардан буён Тошкент ахборот технологиялари университетининг «Радиотехника ва радиоалоқа» кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан 5311100-Радиоэлекрон қурилмалар ва тизимлар, 5311400-Мобил алоқа тизимлари таълим йўналишларининг бакалавриатура талабаларига ўқилаётган «Радиотехник занжирлар ва сигналлар» фанининг ўқитиш тажрибасига асосланиб тайёрланган. 

Шунингдек ушбу дарсликдан 5311300-Телекоммуникация йўналишларида таълим олаётган бакалавриатура талабалари, бундан ташқари илмий-тадқиқотчилар ва профессор ўқитувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

 

“Радиотехник занжирлар ва сигналлар” дарслигини ишлаб чиқиш ва нашрга тайёрлашда қуйидаги меъёрий хужжатларга асосланилди:

1. ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ

5311100 – Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар(тармоқлар бўйича);

5311400-Мобил алоқа тизимлари

     таълим йўналишлари бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган талаблар.

Расмий нашр. Тошкент-2011;

2. «Радиотехник занжирлар ва сигналлар» фанининг намунавий ва ишчи дастурлари.

 

Дарсликни тайёрлаш жараёнида қуйидаги

тамойилларга амал қилинди:

- мамлакакатимизда амалга киритилган икки босқичли олий таълим тизимининг талаблари, жумладан, бакалавриатура босқичи талабаларининг фундаментал тайёргарлигига бўлган талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланманинг илмий жиҳатдан ва мавзуларининг кўлами, уларнинг ёритилиш даражаси бўйича замонавий талабларга жавоб беришига эришиш;

- ўқув қўлланмани ёзишда рус ва хорижий тиллардаги адабиётлардан кенг фойдаланиш;

- ўқув материалининг тизимли ёндашув асосида ёритилишига эришиш;

- ўқув материалининг тушунарли, равон тилда баён қилинишига эришишга алоҳида аҳамият берилди ва Unicon.uz ДУК томонидан тайёрланган соҳага оид бир қатор атамалар луғатларидан фойдаланилди.

Дарслик қўлёзмаси кириш, 27 та боб, 480 варақ, ҳар бир боб учун назорат саволлари, Илова ва адабиётлар рўйхатидан ташкил топган. Матнни тушунишни осонлаштириш учун керакли расм ва графиклар келтирилган.

“Радиотехник занжирлар ва сигналлар” дарслиги қўлёзмаси университет Илмий-услубий кенгашида муҳокама этилган ва ундан дарслик шаклида фойдаланиш учун тавсия этилган. Муҳокамада ушбу дарсликка тақриз берганлар: ТДТУ Учиш аппаратлари РЭВидан техник фойдаланиш кафедраси профессори, т.ф.д. А.Абдуқаюмов ҳамда ТТЙМИ “Электралоқа ва радио” кафедраси профессори, т.ф.д.      А.Х.Холиқов қатнашганлар.

М.Мухитдинов: Мазкур ишни иккита оппонет кўриб чиққанлар. Биринчи оппонентимиз ЎзААА бўлим бошлиғи Ю.Камалов.

Ю.Камалов:“Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланмаси Радиотехника йўналишининг ўқув режасида умумкасбий фанлар қаторига киритилган бўлиб, ушбу фан мутахассислик фанларини ўрганиш учун асос бўлиб хизмат қилади. “Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланмасида берилган билимлар бир қатор математик ва табий-илмий фанларидан олинган назарий ва амалий билимларга асосланади.

 “Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланмаси “Телекоммуникация”, “Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение” йўналишлари бўйича таълим олувчи талабалар учун, шунингдек стажер-тадқиқотчи изланувчилар, инженер ва техник ходимлар учун хам тавсия этилади.

Мазкур қўлланма 27 бобдан иборат бўлиб ўз ичига Ахборот ва хабар, сигналларни ортогонал ташкил этувчиларга ва Фурье қаторига ёйиш, спектр полосаси тор сигналлар, сигналларни дискретизациялаш, алмаштириш, радиотехник занжирларнинг турлари, чизиқли радиотехник занжирлар ва уларнинг таҳлили, ночизиқли элементлар характеристикаларини аппроксимациялаш ва уларнинг таҳлили, аналог ва дискрет модуляцияланган сигналлар, рақамли сигналларни узатиш тизимларининг самарадорлиги ва халақитбардошлиги, хабарларни яширин шаклда узатиш усуллари, декодерлаш, ночизиқли радиотехник қурилмалар, автогенераторлар, ночизиқли электр занжирлари, тасодифий жараёнлар, сигналларнинг энергетик спектри, тасодифий жараёнларнинг чизиқли ва ночизиқли занжирлардан ўтиши, радиосигналларни қабуллашда халақитбардошлик асослари, сигналларни ажратиш назарияси асослари, сигналларни оптимал фильтрлаш ва рақамли фильтрларни ўз ичига олади ва бу йўналишлар бўйича ўқув қўланмада тўлиқ маълумотлар келтирилган.

 “Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланмаси ўзининг тузилиши ва баён этилишига қараб содда тилда талабалар учун қониқарли даражада ёзилган.

Ҳар бир боб тугаганидан сўнг текшириш саволлари келтирилган, бу эса ўз навбатида талабалар учун олган билимларини текшириш учун қулайлик яратади.

Шу билан бирга ушбу ўқув қўлланмада қуйидаги камчиликлар мавжуд:

- матнда айрим ноаниқликлар мавжуд (мисол учун 4 бетда –электромагнит тўлқинлар, менинг фикримча электромагнитли тўлқинлар,
19 бетда –демодуляция, менинг фикримча демодуляциялаш, 35 бетда импульс сигналлар, менинг фикримча импульсли сигналлар, 200 бетда аналог модуляцияланган сигналлар, менинг фикримча аналогли модуляцияланган сигналлар ва ҳ.к);

- ҳар бир боб тугаганидан сўнг назорат саволлари келтирилган, шу боб учун керакли адабиётлар келтирилса, талабалар учун анча қулайликлар яратилган бўларди. 

Кўрсатилган камчиликлар “Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланмасининг мавзу ва мохиятига таъсир этмайди, босмадан чиқариш жараёнида бартараф этилади.

Умуман айтганда, “Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланмаси “UNICON.UZ” ДУК қошидаги ташкил этилган атамалар билан шуғулланувчи гуруҳ билан келишган ҳолда чоп этилишига тайёрдир.

 

М.Мухитдинов: Иккинчи оппонентимиз ТДТУ кафедра профессори, т.ф.д А.Абдукаюмовнинг тақризларини ўқиб эшиттираман.

“Радиотехник занжирлар ва сигналлар” фани бир қанча радиотехник йўналишдаги Ўқув дастурларига, шу жумладан 531110-Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (авиация) бакалавр йуналишининг ўқув дастурига киритилган.

Ҳозирги кунларга қадар бу фан рус тилида ўқитилиб келинмоқда ва барча адабиётлар рус тилида чоп этилган.

Ўзбекистон Республикаси учун бу фандан ўзбек тилида дарслик ёки ўқув қўлланмалар тайёрлаш ва чоп этиш долзарб муаммо ҳисобланади.

Шу сабабли А.А. Абдуазизов, М.М. Мухитдинов ва Я.Т. Юсупов томонидан чоп этишга тайёрланган “Радиотехник занжирлар ва сигналлар” ўқув қўлланма долзарб муаммони ҳал қилишда муҳим ўрин тутади.

Ўқув қўлланма кириш, 27 боб, иловалар, қисқартмалар луғати ва адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб 480 бетдан иборат.

Ўқув қўлланмада ахборот ва хабарлар, сигналларни ортоганал ташкил этувчиларга ёйиш, сигналларни Фурье қаторига ёйиш, спектр полосаси тор сигналлар, узлуксиз сигналларни дискретизациялаш ва уни дискрет вақтларда олинган қийматлари асосида қайта тиклаш, дискрет сигналларда алмаштиришлар, радиотехник занжирларнинг турлари, чизиқли радиотехник занжирлар ва уларнинг асосий характеристикалари, чизиқли радиотехник занжирларни таҳлил этиш ҳақидаги назорат асослари кенг ёритиб берилган.

Шу билан бирга ўқув қўлланмада ночизиқли элементлар характеристикаларини аппросимациялаш, ночизиқли радиотехник занжирларни таҳлил этиш усуллари, аналог модуляцияланган сигналлар, рақамли алоқа тизимларида модуляция турлари, рақамли сигналларни узатиш тизимларининг самарадорлиги ва халақитбардошлилиги, хабарларни яширин шаклда узатиш усуллари, детекторлаш, ночизиқли радиотехник занжирларда бир неча сигналларнииг энергетик спектри, тасодифий сигналларнинг чизикли ва ночизикли занжирлардан ўтиши, радиосигналларни қабуллашда халақитбардошлик асослари, сигналларни ажратиш назарияси асослари, сигналларни оптимал фильтрлаш, рақамли фильтрларга бағишлангаи боблар мавжуд бўлиб, уларда келтирилган назарий маълумотлар ўзбек тилида тушунарли ва равон ёзилган.

Ўқув қўлланма ўз ичига жуда катта маълумотни қамраб олган ва "Радотехиик занжирлар ва сигналлар" фанининг мазмунини тўла акс эттиради.

 

Ўқув қўлланмадаги қуйидаги камчиликларни кўрсатиб ўтишни лозим топдим.

1.       Хабар, сигналларни тушинтиришда уларнинг таърифини аниқ бериш керак эди (хабар-вақт функцияси бўлмаслиги мумкин).

2.       Сигналларни тушунтиришда (1-3 расм) ноаникликлар мавжуд (синфлашни келтириш керак).

3.       Спектр сўзини алоҳида параграфда тўла ёритилса кейинги маълумотларни тушуниш осон бўлар эди.

4.       Сигналлар ҳақидаги параграфлар ичида "Алоқа каналлари" тўғрисидаги параграф нима учун келтирилган.

5.       "Синов сигнал турлари" параграфи- "махсус ёки тест сигнал турлари" билан номланса мақсадга мувофиқ бўларди.

6.       Преобразование алмаштириш менимча "ўзгартириш" бўлиши керак.

7.       8-боб. Радиотехник занжирларнинг турлари бу ерда "8.1. Чизиқли электр занжирлар" параграфидан олдин радиотехник занжирлар ҳақида умумий тушунчалар (синфланиши) берилиши керак эди.

8.. "Радиотехник занжирлар ва сигналлар" фанида 16-бобдаги маълумотлар ортиқча деб ўйлайман.     

9.       17,25- боблардаги маълумотлар "алоқа тизими назарияси"га оид.

10.     21 бобдаги, айниқса 21.6, 21.7 параграфлардаги маълумотлар бу фанга киритилиши шарт эмас.

11.     23 боб - тасодифий жараёнлар ўрнига таводифий сигналлар бўлиши керак.

12.     24-бобдаги маълумотлар "Радио қабул қилувчи қурилмалар" фанига оид.

13.     Рақамлн фильтрлар тўғрисида кўпроқ тушунча берилиши керак.

14.     Қўлланмада учрайдиган "электр занжирлар" термини "радиотехник занжирлар" билан алмаштирилиши керак.     ;

Булардан ташқари китобда келтирилган. айрим таржималар ўйлаб кўрилищи керак. Масалан, структура - тузилиш (русча - ўзбекча луғат).

Китобда "структуравий схема" деб ёзилган. Нима учун "тузилиш схемаси" эмас ва ҳ.к.

Юқорида келтирилган камчиликлар ўқув қўлланманинг сифатига таъсир этмайди. Бу камчиликларни тузатиб, кейин чоп эттирилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Умуман тайёрлаиган ўқув қўлланма "Радиотехник занжирлар ва сигналлар" фанини талабалар томонидан ўзлаштиришида муҳим аҳамият касб этади.       

Ундаги маълумотлар бу фаннинг намунавий ўқув дастурига тўла мос келади ва китобни тезда чоп этилишини тавсия қиламан.

М.Мухитдинов: Саволлар борми?

А.Файзуллаев: Янги китоб қилинганда, тўғридан тўғри дарслик килинмасдан, аввал ўқув қўлланма ёзилади. Кейин аппробация бўлгандан кейин килинар эди. Буни дарслик қилиб чиқариш тўғрими?

А.Абдуазизов: Ўқув қўлланма билан дарсликнинг фарқи, ўқув қўлланма ўша фанни тўлиқ қамраб олиши шарт эмас. Дарслик деганда фан бўйича тулиқ, иложи бўлса ундан ҳам кўпроқ бўлиши керак. Ҳамда ҳажм бўйича ҳам дарслик кўпроқ бўлади. Бунинг талаблари бор. Талаблар бўйича ишладик.

М.Мухитдинов: Книга очень объемная. Написана на узбекском языке, все понятно и доходчиво. Я думаю стоит учебник рекомендовать. Тем более что он охватывает не только бакалавривиатуру и магистратуру. Если у вас есть другие мнения?

В результате обсуждений и голосований научно технический совет постановил:

Принять отчет НИР «Радиотехник занжирлар ва сигналлар».

 

 

 

 

 

 Заместитель председателя

Научно-технического совета                                   Мухитдинов М.